Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Aile Planlaması Danışmanlığına Gelen Kadınların Doğum Korkusunun Değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 98 - 104, 31.08.2022
https://doi.org/10.51754/cusbed.1068975

Öz

Bu çalışmada amaç: aile planlaması danışmanlıklarının verildiği, prekonsepsiyonel bakımın sağlandığı aile sağlığı merkezlerine (ASM) aile planlaması danışmanlığı için başvuran kadınların gebelik öncesi doğum korkusunu değerlendirmektir. Araştırmanın evrenini Sivas il merkezindeki bir ASM’de 15 Mart -14 Mayıs 2019 tarihleri arasında aile planlaması için başvuru yapan kadınlar oluşturmuştur. Kadınlara ASM’de yer alan aile planlaması odasında, araştırmacılar tarafından araştırmanın amacı açıklandıktan ve bilgilendirilmiş onamları alındıktan sonra çalışmaya katılmayı kabul edenlere soru formları uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak, Kişisel Bilgi Formu ve Gebelik Öncesi Doğum Korkusu Ölçeği (GÖDKÖ) kullanılmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden kadınların %51,1’i başka çocuk istemediğini ifade ederken, aile planlaması kullanma nedeni olarak ise %46,7’si tekrar gebelik düşünmediğinden aile planlaması kullandığını ifade etmiştir. Kadınların en çok bildiği ve kullandıkları aile planlaması yöntemleri arasında ilk üç sırayı %84,4 ile kondom, %83,3 ile doğum kontrol hapı ve %76,7 ile geri çekme yöntemleri olduğu bulunmuştur. Kadınların ölçekten almış oldukları puan ortalaması 35,31±10,086’dır. Madde toplam puanın yüksek olması yüksek düzeyde korkuyu göstermektedir. KGÖ-DKÖ’den elde edilen toplam puanların değişkenler ile olan karşılaştırmasına göre; eğitim durumu lise mezunu olanların (39,59±9,109) ölçekten almış oldukları puan ortalamasının diğer eğitim düzeylerinden yüksek olduğu ve aralarında istatistiksel anlamda anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Düşük yaşayanların (39,35±9,635) yaşamayanlara göre (33,19±9,733) ölçek ortalama puanının daha yüksek olduğu ve istatistiksel anlamda gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir (p<0,05). Çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlar daha önce düşük yaşayan ve hiç doğum deneyimi olmayan kadınların GÖDKÖ puan ortalamalarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Aile planlaması, danışmanlık, doğum korkusu, ebelik

Kaynakça

 • Akın A, Özvarış BŞ, Aykut Bilgili N (2015) Aile Planlaması. Güler Ç, Akın L, editörler. Halk Sağlığı Temel Bilgiler 1. 3. Baskı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; p. 283, 288-289.
 • Aksoy AN (2015) Doğum Korkusu: Literatür Değerlendirmesi. ODÜ Tıp Dergisi, 2:161-165.
 • Antić ZL, Radoš SN, Jokić-Begić N (2019) Are non-pregnant women afraid of childbirth? Prevalence and predictors of fear of childbirth in students. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 40(3):226-231.
 • Çakmak V, Keme ZU, Ünal İ, Can HÖ (2021) Etkili aile planlaması yöntemi kullanmak üzere aile planlaması kliniğine başvuran kadınların geri çekme yöntemini kullanma ve bırakma nedenleri. Forbes Tıp Dergisi, 2(1):31-40.
 • Demšar K, Svetina M, Verdenik I, Tul N, Blickstein I, Velikonja VG (2018) Tokophobia (fear of childbirth): prevalence and risk factors. Journal of perinatal medicine, 46(2):151-154.
 • Dencker A, Nilsson C, Begley C, Jangsten E, Mollberg M, Patel H., ... Sparud-Lundin C (2019) Causes and outcomes in studies of fear of childbirth: a systematic review. Women and Birth, 32(2):99-111.
 • Fenwick J, Toohill J, Creedy DK, Smith J, Gamble J (2015) Sources, responses and moderators of childbirth fear in Australian women: a qualitative investigation. Midwifery, 31(1):239-246.
 • Gavas E, İnal S (2019) Türkiye’de kadınların aile planlaması yöntemleri kullanma durumları ve tutumları: Sistematik derleme. Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2):37-43.
 • Hofberg K, Ward MR (2003) Fear of pregnancy and childbirth. Postgrad Med J, 79(3):505-510.
 • Kaya N, Güler H (2021) Türk Toplumunda Doğum Korkusunu Belirlemeye Yönelik Kullanılan Ölçekler. STED, 30(1):69-75.
 • Kaya Z, Şahin NH, Demirci FN (2021) 18-49 yaş arası evli kadınların kontraseptif yöntem kullanma tercihleri ve bırakma nedenleri. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 2021;4(1):29-38.
 • Keklikçi S (2018) Primiparlarda doğum korkusu ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep, Sanko Üniversitesi.
 • Kitapçıoğlu G, Yanıkkerem E, Sevil Ü, Yüksel D (2008) Gebelerde Doğum ve Postpartum Döneme İlişkin Endişeler; Bir Ölçek Geliştirme ve Validasyon Çalışması. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 9(1):47-54.
 • Larssona B, Karlströmc A, Rubertssona C, Ternströma E, Ekdahld J, Segebladha B, Hildingsson I (2017) Birth preference in women undergoing treatment for childbirth fear: A randomised controlled trial. Women and Birth, 30(6):460-467.
 • Rüzgar E, Kısacık ÖG (2021) Kadın hastalıkları ve doğum hemşireliği dersi alan ve almayan hemşirelik öğrencilerinde gebelik öncesi doğum korkusunun incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Afyon, (2021). Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi.
 • Serçekuş P (2011) Doğum korkusuna müdahele: hypnobirthing. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10(2):239-242.
 • Sheen K, Slade P (2018) Examining the content and moderators of women’s fears for giving birth: a meta-synthesis. J Clin Nurs., 27(13–14):2523–35.
 • Smorti M, Ponti L, Simoncini T, Mannella P, Bottone P, Pancetti F, ... Gemignani A (2021) Pregnancy after miscarriage in primiparae and multiparae: implications for women’s psychological well-being. Journal of reproductive and infant psychology, 39(4):371-381.
 • Storksen HT, Eberhard‐Gran M, Garthus‐Niegel S, Eskild A (2012) Fear of childbirth; the relation to anxiety and depression. Acta Obstet Gynecol Scand, 91(2):237-242.
 • Şatır GD (2020) Hemşirelik öğrencilerinde doğum ve ebeveynliğe hazırlık dersinin doğum korkusu ve travmatik doğum algısına etkisi. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 10(3).
 • Ternström E, Hildingsson I, Haines H, Rubertsson C (2016) Pregnant women’s thoughts when assessing fear of birth on the fear of birth scale. Women and Birth, 29(3): e44-49.
 • Uçar T, Taşhan ST (2017) Gebelik öncesi doğum korkusu ölçeğinin türkçe uyarlaması: kadın ve erkeklerde geçerlik ve güvenirlik çalışması. ACÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(3):289-296.
 • Uçar T, Gölbaşı Z (2015) Nedenleri ve sonuçlarıyla doğum korkusu. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(2):54-58.

Evaluation of the Fear of Birth of Women who Present to Family Planning Counseling

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 98 - 104, 31.08.2022
https://doi.org/10.51754/cusbed.1068975

Öz

The aim of this study was to evaluate the fear of childbirth before pregnancy in women who present to family health centers (FHC) for family planning counseling, where family planning counseling and prenatal care are provided. The population of the research consisted of women who applied for family planning between 15 March-14 May 2019 to a FHC in Sivas city center, and 90 women participated in the study. The researchers informed the women about the purpose of the study in the family planning room in the FHC, and questionnaires were applied to those whose consents were obtained and who agreed to participate in the study. As data collection tool, Personal Information Form and Pre-pregnancy Fear of Childbirth Scale (PPFOCBS) was used. 51.1% of women who agreed to participate in the research stated that they did not want another child, while 46.7% of them stated that they used family planning because they did not plan any pregnancy again. Among the family planning methods that women knew and used the most, condom with 84.4%, birth control pill with 83.3% and withdrawal method with 76.7% were found to be the first three methods. The mean PPFOCBS score of the women was 35.31±10.086. A high item total score indicates a high level of pre-pregnancy fear of childbirth. According to the comparison of the total scores obtained from PPFOCBS with the variables, it was found that there was a significant difference between education status, presence of abortion and birth description (p<0.05). It was determined that the scale mean score was higher in those who had high school education (39.59±9.109), those who had abortion (39.35±9.635) compared to those who did not experience abortion (33.19±9.733), and those who had never had a pregnancy (38.43±12.126). The results we obtained from the study reveal that women who have already experienced abortion and who have not had any previous birth experience had higher mean scores from PPFOCBS. Keywords: Family planning, counseling, fear of childbirth, midwifery

Kaynakça

 • Akın A, Özvarış BŞ, Aykut Bilgili N (2015) Aile Planlaması. Güler Ç, Akın L, editörler. Halk Sağlığı Temel Bilgiler 1. 3. Baskı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; p. 283, 288-289.
 • Aksoy AN (2015) Doğum Korkusu: Literatür Değerlendirmesi. ODÜ Tıp Dergisi, 2:161-165.
 • Antić ZL, Radoš SN, Jokić-Begić N (2019) Are non-pregnant women afraid of childbirth? Prevalence and predictors of fear of childbirth in students. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 40(3):226-231.
 • Çakmak V, Keme ZU, Ünal İ, Can HÖ (2021) Etkili aile planlaması yöntemi kullanmak üzere aile planlaması kliniğine başvuran kadınların geri çekme yöntemini kullanma ve bırakma nedenleri. Forbes Tıp Dergisi, 2(1):31-40.
 • Demšar K, Svetina M, Verdenik I, Tul N, Blickstein I, Velikonja VG (2018) Tokophobia (fear of childbirth): prevalence and risk factors. Journal of perinatal medicine, 46(2):151-154.
 • Dencker A, Nilsson C, Begley C, Jangsten E, Mollberg M, Patel H., ... Sparud-Lundin C (2019) Causes and outcomes in studies of fear of childbirth: a systematic review. Women and Birth, 32(2):99-111.
 • Fenwick J, Toohill J, Creedy DK, Smith J, Gamble J (2015) Sources, responses and moderators of childbirth fear in Australian women: a qualitative investigation. Midwifery, 31(1):239-246.
 • Gavas E, İnal S (2019) Türkiye’de kadınların aile planlaması yöntemleri kullanma durumları ve tutumları: Sistematik derleme. Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2):37-43.
 • Hofberg K, Ward MR (2003) Fear of pregnancy and childbirth. Postgrad Med J, 79(3):505-510.
 • Kaya N, Güler H (2021) Türk Toplumunda Doğum Korkusunu Belirlemeye Yönelik Kullanılan Ölçekler. STED, 30(1):69-75.
 • Kaya Z, Şahin NH, Demirci FN (2021) 18-49 yaş arası evli kadınların kontraseptif yöntem kullanma tercihleri ve bırakma nedenleri. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 2021;4(1):29-38.
 • Keklikçi S (2018) Primiparlarda doğum korkusu ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep, Sanko Üniversitesi.
 • Kitapçıoğlu G, Yanıkkerem E, Sevil Ü, Yüksel D (2008) Gebelerde Doğum ve Postpartum Döneme İlişkin Endişeler; Bir Ölçek Geliştirme ve Validasyon Çalışması. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 9(1):47-54.
 • Larssona B, Karlströmc A, Rubertssona C, Ternströma E, Ekdahld J, Segebladha B, Hildingsson I (2017) Birth preference in women undergoing treatment for childbirth fear: A randomised controlled trial. Women and Birth, 30(6):460-467.
 • Rüzgar E, Kısacık ÖG (2021) Kadın hastalıkları ve doğum hemşireliği dersi alan ve almayan hemşirelik öğrencilerinde gebelik öncesi doğum korkusunun incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Afyon, (2021). Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi.
 • Serçekuş P (2011) Doğum korkusuna müdahele: hypnobirthing. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10(2):239-242.
 • Sheen K, Slade P (2018) Examining the content and moderators of women’s fears for giving birth: a meta-synthesis. J Clin Nurs., 27(13–14):2523–35.
 • Smorti M, Ponti L, Simoncini T, Mannella P, Bottone P, Pancetti F, ... Gemignani A (2021) Pregnancy after miscarriage in primiparae and multiparae: implications for women’s psychological well-being. Journal of reproductive and infant psychology, 39(4):371-381.
 • Storksen HT, Eberhard‐Gran M, Garthus‐Niegel S, Eskild A (2012) Fear of childbirth; the relation to anxiety and depression. Acta Obstet Gynecol Scand, 91(2):237-242.
 • Şatır GD (2020) Hemşirelik öğrencilerinde doğum ve ebeveynliğe hazırlık dersinin doğum korkusu ve travmatik doğum algısına etkisi. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 10(3).
 • Ternström E, Hildingsson I, Haines H, Rubertsson C (2016) Pregnant women’s thoughts when assessing fear of birth on the fear of birth scale. Women and Birth, 29(3): e44-49.
 • Uçar T, Taşhan ST (2017) Gebelik öncesi doğum korkusu ölçeğinin türkçe uyarlaması: kadın ve erkeklerde geçerlik ve güvenirlik çalışması. ACÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(3):289-296.
 • Uçar T, Gölbaşı Z (2015) Nedenleri ve sonuçlarıyla doğum korkusu. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(2):54-58.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özlem AKGÜN>
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, AKDAĞMADENİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0002-4075-8575
Türkiye


Demet ÇAKIR>
AMASYA ÜNİVERSİTESİ, SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
0000-0003-4794-516X
Türkiye


Mine BEKAR> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ
0000-0002-9934-9127
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 29 Ağustos 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akgün, Ö. , Çakır, D. & Bekar, M. (2022). Aile Planlaması Danışmanlığına Gelen Kadınların Doğum Korkusunun Değerlendirilmesi . Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 7 (2) , 98-104 . DOI: 10.51754/cusbed.1068975

logo.png asos-index.pngcrossref-logo-landscape-200.pnglogo.png