Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sağlıkta Toplam Kalite Yönetiminin Kuruma, Hastaya ve Çalışana Yansımaları

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 126 - 131, 31.08.2022
https://doi.org/10.51754/cusbed.1075045

Öz

Sağlıkta toplam kalite yönetimi son yıllarda alan yazında giderek artan bir ilgi ile araştırılmaktadır. Kalite yönetimi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tüm uygulamaların sürekli olarak iyileştirilmesi, fiziki yapı ve donanımın değişimi ve gelişimi, düzenli aralıklarla hizmet içi eğitimlerin gerçekleştirilmesi, hastaların ve çalışanların beklentilerinin karşılanması, tam katılımı destekleyen bir yönetim sürecidir. Kalite yönetim sürecinde yazılım ve donanım sistemleri, tıbbi cihazların yönetimi, dokümantasyon yönetimi, bilgi güvenliği, insan kaynağı yönetimi, tesis yönetimi, hasta ve çalışan güvenliği gibi bir dizi etkinlikler söz konusudur. Bu çalışmada sağlıkta toplam kalite yönetiminin kuruma, hastaya ve çalışanlara yansımaları konuları ele alınmıştır. Dünyanın birçok bölgesinde yürütülen araştırma sonuçlarında sağlıkta kalite uygulamaları sağlık kurumlarına, hastalara ve çalışanlara olumlu birçok yansıması olduğu gösterilmektedir. Benzer şekilde Türkiye’de olumlu yansımalarını gösteren makalelere rastlanmıştır. Sağlıkta kalitenin yapı, süreç ve çıktı konularında daha fazla ölçme ve değerlendirme yapılmasına gereksinim duyulduğu görülmektedir. Bu çalışmada sağlıkta kalite yönetiminin kuruma, hastaya ve çalışanlara yansımaları konularına odaklanılmış ve sonuç olarak bu derlemeyle, sağlıkta kalite yönetiminin sağladığı yararlara değinilerek ulusal yazına katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • Referans 1. Aggarwal, A., Aeran, H., & Rathee, M. (2019). Quality management in healthcare: The pivotal desideratum. Journal of oral biology and craniofacial research, 9(2), 180–182
 • Referans 2. Al-Shdaifat, E. A. (2015). Implementation of total quality management in hospitals, Journal of Taibah University Medical Sciences, 10(4), 461-466, ISSN 1658-3612
 • Referans 3. Alzoubi, M. M., Hayati, K. S., Rosliza, A. M., Ahmad, A. A. & Al-Hamdan, Z. M. (2019). Total quality management in the health-care context: integrating the literature and directing future research. Risk management and healthcare policy, 12, 167–177
 • Referans 4. ASQC Kalite Sözlüğü https://asq.org/quality-resources/quality-glossary/q (Erişim Tarihi:14 Haziran 2022)
 • Referans 5. Aydın, N. (2016). Sağlık işletmelerinde algılanan hizmet kalitesi ve hasta memnuniyeti (bir devlet hastanesinde araştırma) . Reforma , 4 (72) , 73-82
 • Referans 6. Bakır, M. Ş. (2017). Sağlık kurumların toplam kalite yönetimi uygulamaları: Şırnak Devlet Hastanesi örneği. MSc, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye
 • Referans 7. Bayer, N. & Baykal, Ü. (2018). Sağlık çalışanlarında kalite algısı ölçeğinin geliştirilmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 5 (2): 86-99
 • Referans 8. Bayer, N. & Parıltı, N. (2016). Kalite belgelendirme sisteminin hasta bakım kalitesi ve hemşirelerin kalite algılayışına olan etkisinin belirlenmesi . Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 3 (1), 31-40
 • Referans 9. Bayer, N. , Zeybek Yılmaz, E. & Baykal, Ü. (2019). Sağlık çalışanlarının kalite belgelendirme sürecine ilişkin görüşleri . Sağlık Bilimleri ve Yaşam Dergisi , 4 (1), 0-0
 • Referans 10. Çadırcı, A. (2016). Sağlık işletmelerinde toplam kalite yönetimi uygulamalarının müşteri memnuniyeti açısından değerlendirilmesi. MSc, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye
 • Referans 11. Çağlar, İ. & Kılıç, S. (2008) Kalite Güvence Standartları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
 • Referans 12. Çetin, G., Çelik, G., Kaya, F. Ö., Güneş, M. E. & Keskin, H. (2012). Toplam kalite yönetimi uygulamasının yatan hasta memnuniyetine etkisi: Altı yıllık kamu hastanesi deneyimi. İstanbul Tıp Dergisi, 13(4), 186 - 190
 • Referans 13. Donabedian, A. (1980). Explorations in quality Assessment and monitoring: The Definition of Quality and Approaches to Its Assessment, Michigan: Healty Administration Press, Ann Arbor, 5
 • Referans 14. Emhan, A. & Bez, Y. (2010). Bir üniversite hastanesine başvuran hastaların memnuniyet düzeyleri. Dicle Tıp Dergisi, 37 (3), 241-247
 • Referans 15. Ertaş, H. & Çelik, Ö. (2018). Sağlıkta kalite standartları üzerine nitel bir değerlendirme . Sağlık Yönetimi Dergisi, 2 (1), 18-40
 • Referans 16. Göktaş, P. & Al Shubakı, F. İ. A. (2017). İnsan kaynakları yönetimi bağlamında sağlık kurumlarında kalite yönetim algısının karşılaştırılması: Irak-Türkiye örneği . Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (28), 157-192
 • Referans 17. Heidari Gorji, A. M. & Farooquie, J. A. (2011). Hindistan ve İran'da sağlık sisteminin toplam kalite yönetiminin karşılaştırmalı bir çalışması. BMC Res Notları 4, 566
 • Referans 18. Irfan, S.M., Ijaz, A., Kee, D.M.H. & Awan, M. (2021). Improving operational performance of public hospital in Pakistan: A TQM Based Approach, World Applied Sciences Journal 19 (6): 904-913, ISSN 1818-4952
 • Referans 19. İnam, Ö. & Koç Tütüncü, S. (2017). Türkiye’de Sağlık Alanında Toplam Kalite Yönetimi Konusunda Yapılmış Tez Profillerinin İncelenmesi (2012-2016) . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2), 109-122 Referans 20. JCI, https://www.jointcommissioninternational.org/accreditation/ (Erişim Tarihi:15/06/2022)
 • Referans 21. Lashgari, M. H., Arefanian, S., Mohammadshahi, A. & Khoshdel, A. R. (2015). Effects of the total quality management implication on patient satisfaction in The Emergency Department of Military Hospitals. J Arch Mil Med, 3 (1), e26952
 • Referans 22. Lüleci, M. , İkizler, C. & Koç Aytekin, G. (2019). Sağlık kurumlarında toplam kalite yönetimi TKY ve personel performansını etkileyen faktörler: bir vakıf üniversite hastanesi örneği. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (16), 13-41
 • Referans 23. Moradi, T., Jafari, M., Maleki, M. R., Naghdi, S., & Ghiasvand, H. (2015). Quality management systems ımplementation compared with organizational maturity in hospital. Global journal of health science, 8(3), 174–182
 • Referans 24. Oksay, A. (2016). Sağlık hizmetlerinde kalite tam olarak ne demek? Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14), 181-192
 • Referans 25. Resmi Gazete, (2015). Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik, Sayı: 29399, 27 Haziran 2015
 • Referans 26. Seren İntepeler Ş. (2014). Kalite Yönetimi. İçinde: Baykal T. Ü. & Türkmen E. E. (ed) Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık, 306-331
 • Referans 27. Sipahi, G. A. & Enginoğlu, D. (2013). Bilgi Yönetimi ve kalite yönetim sistemleri arasındaki ilişkinin açıklanmasına yönelik bir araştırma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi , 5 (1), 290-299 Referans 28. Sweis R. J., Al-Mansour, A., Tarawneh, M. & Al-Dweik, G. (2013). The ımpact of total quality management practices on employee empowerment in the healthcare sector in Saudi Arabia: a study of King Khalid Hospital. International Journal Productivity and Quality Management, 12 (3), 271–286
 • Referans 29. Şahin, D. (2020). JCI Akreditasyonu ile Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Kalite ve Akreditasyonuyla İlgili Kuruluşların Çalışmalarına İlişkin Araştırma. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, 16-26
 • Referans 30. Şenel, H. E. (2013). Toplam Kalite Yönetiminin Hasta Memnuniyetine Etkisi Araştırması, Academia, 1-20
 • Referans 31. Şimşek, H. (2010). Toplam kalite yönetimi kuram, ilkeler, uygulamalar. Seçkin Kitapevi, Ankara
 • Referans 32. Tanrıverdi, H. & Özmen, M. E. (2011). Sağlık çalışanlarının hasta haklarına ilişkin bilgi düzeylerinin hasta memnuniyetine etkisi. TSA, 15 (3), 85-109
 • Referans 33. TDK https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi:04 Ocak 2022)
 • Referans 34. Top, H. (2013). Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetiminin çalışanlara etkisi (Kırklareli İli sağlık çalışanları örneği). MSc, Beykent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
 • Referans 35. TSE Belgelendirme Yapılan Sistemler https://tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2438&ParentID=1063 (Erişim Tarihi:14 Haziran 2022)
 • Referans 36. Tüfekçi, Y. (2021). Hemşirelerin iş yükü algıları ile sağlıkta kalite algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. MSc, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Türkiye
 • Referans 37. Uçak, T. H. (2020). Sağlık Kurumlarında toplam kalite yönetimi kapsamında otelcilik hizmetlerinin incelenmesi: Bir alan araştırması. MSc, Ufuk Üniversitesi, Ankara, Türkiye
 • Referans 38. Zaim, H. & Tarım, M. (2010). Hasta memnuniyeti: kamu hastaneleri üzerine bir alan araştırması. Sosyal Siyaset Konferansları, 59 (2), 1-24

Reflections of Total Quality Management in Health to the Institution, Patient and Employee

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 126 - 131, 31.08.2022
https://doi.org/10.51754/cusbed.1075045

Öz

Quality management in health has been researched with increasing interest in the literature in recent years. Quality management is a management process that supports continuous improvement of all practices in health institutions and organizations, change and development of physical structure and equipment, regular in-service training, meeting the expectations of patients and employees, and full participation. In the quality management process, there are a number of activities such as software and hardware systems, management of medical devices, documentation management, information security, human resource management, facility management, patient and employee safety. In this study, it is focused on the reflections of quality management in health to the institution, the patient and the employees. The results of research conducted in many parts of the world show that quality practices in health have many positive reflections on health institutions, patients and employees. Similarly, articles showing positive reflections were found in Turkey. It is seen that there is a need for more measurement and evaluation of quality in health in terms of structure, process and output. In this study, it is focused on the reflections of quality management in health to the institution, patients and employees, and as a result, it is aimed to contribute to the national literature by mentioning the benefits of quality management in health.

Kaynakça

 • Referans 1. Aggarwal, A., Aeran, H., & Rathee, M. (2019). Quality management in healthcare: The pivotal desideratum. Journal of oral biology and craniofacial research, 9(2), 180–182
 • Referans 2. Al-Shdaifat, E. A. (2015). Implementation of total quality management in hospitals, Journal of Taibah University Medical Sciences, 10(4), 461-466, ISSN 1658-3612
 • Referans 3. Alzoubi, M. M., Hayati, K. S., Rosliza, A. M., Ahmad, A. A. & Al-Hamdan, Z. M. (2019). Total quality management in the health-care context: integrating the literature and directing future research. Risk management and healthcare policy, 12, 167–177
 • Referans 4. ASQC Kalite Sözlüğü https://asq.org/quality-resources/quality-glossary/q (Erişim Tarihi:14 Haziran 2022)
 • Referans 5. Aydın, N. (2016). Sağlık işletmelerinde algılanan hizmet kalitesi ve hasta memnuniyeti (bir devlet hastanesinde araştırma) . Reforma , 4 (72) , 73-82
 • Referans 6. Bakır, M. Ş. (2017). Sağlık kurumların toplam kalite yönetimi uygulamaları: Şırnak Devlet Hastanesi örneği. MSc, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye
 • Referans 7. Bayer, N. & Baykal, Ü. (2018). Sağlık çalışanlarında kalite algısı ölçeğinin geliştirilmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 5 (2): 86-99
 • Referans 8. Bayer, N. & Parıltı, N. (2016). Kalite belgelendirme sisteminin hasta bakım kalitesi ve hemşirelerin kalite algılayışına olan etkisinin belirlenmesi . Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 3 (1), 31-40
 • Referans 9. Bayer, N. , Zeybek Yılmaz, E. & Baykal, Ü. (2019). Sağlık çalışanlarının kalite belgelendirme sürecine ilişkin görüşleri . Sağlık Bilimleri ve Yaşam Dergisi , 4 (1), 0-0
 • Referans 10. Çadırcı, A. (2016). Sağlık işletmelerinde toplam kalite yönetimi uygulamalarının müşteri memnuniyeti açısından değerlendirilmesi. MSc, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye
 • Referans 11. Çağlar, İ. & Kılıç, S. (2008) Kalite Güvence Standartları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
 • Referans 12. Çetin, G., Çelik, G., Kaya, F. Ö., Güneş, M. E. & Keskin, H. (2012). Toplam kalite yönetimi uygulamasının yatan hasta memnuniyetine etkisi: Altı yıllık kamu hastanesi deneyimi. İstanbul Tıp Dergisi, 13(4), 186 - 190
 • Referans 13. Donabedian, A. (1980). Explorations in quality Assessment and monitoring: The Definition of Quality and Approaches to Its Assessment, Michigan: Healty Administration Press, Ann Arbor, 5
 • Referans 14. Emhan, A. & Bez, Y. (2010). Bir üniversite hastanesine başvuran hastaların memnuniyet düzeyleri. Dicle Tıp Dergisi, 37 (3), 241-247
 • Referans 15. Ertaş, H. & Çelik, Ö. (2018). Sağlıkta kalite standartları üzerine nitel bir değerlendirme . Sağlık Yönetimi Dergisi, 2 (1), 18-40
 • Referans 16. Göktaş, P. & Al Shubakı, F. İ. A. (2017). İnsan kaynakları yönetimi bağlamında sağlık kurumlarında kalite yönetim algısının karşılaştırılması: Irak-Türkiye örneği . Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (28), 157-192
 • Referans 17. Heidari Gorji, A. M. & Farooquie, J. A. (2011). Hindistan ve İran'da sağlık sisteminin toplam kalite yönetiminin karşılaştırmalı bir çalışması. BMC Res Notları 4, 566
 • Referans 18. Irfan, S.M., Ijaz, A., Kee, D.M.H. & Awan, M. (2021). Improving operational performance of public hospital in Pakistan: A TQM Based Approach, World Applied Sciences Journal 19 (6): 904-913, ISSN 1818-4952
 • Referans 19. İnam, Ö. & Koç Tütüncü, S. (2017). Türkiye’de Sağlık Alanında Toplam Kalite Yönetimi Konusunda Yapılmış Tez Profillerinin İncelenmesi (2012-2016) . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2), 109-122 Referans 20. JCI, https://www.jointcommissioninternational.org/accreditation/ (Erişim Tarihi:15/06/2022)
 • Referans 21. Lashgari, M. H., Arefanian, S., Mohammadshahi, A. & Khoshdel, A. R. (2015). Effects of the total quality management implication on patient satisfaction in The Emergency Department of Military Hospitals. J Arch Mil Med, 3 (1), e26952
 • Referans 22. Lüleci, M. , İkizler, C. & Koç Aytekin, G. (2019). Sağlık kurumlarında toplam kalite yönetimi TKY ve personel performansını etkileyen faktörler: bir vakıf üniversite hastanesi örneği. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (16), 13-41
 • Referans 23. Moradi, T., Jafari, M., Maleki, M. R., Naghdi, S., & Ghiasvand, H. (2015). Quality management systems ımplementation compared with organizational maturity in hospital. Global journal of health science, 8(3), 174–182
 • Referans 24. Oksay, A. (2016). Sağlık hizmetlerinde kalite tam olarak ne demek? Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14), 181-192
 • Referans 25. Resmi Gazete, (2015). Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik, Sayı: 29399, 27 Haziran 2015
 • Referans 26. Seren İntepeler Ş. (2014). Kalite Yönetimi. İçinde: Baykal T. Ü. & Türkmen E. E. (ed) Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık, 306-331
 • Referans 27. Sipahi, G. A. & Enginoğlu, D. (2013). Bilgi Yönetimi ve kalite yönetim sistemleri arasındaki ilişkinin açıklanmasına yönelik bir araştırma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi , 5 (1), 290-299 Referans 28. Sweis R. J., Al-Mansour, A., Tarawneh, M. & Al-Dweik, G. (2013). The ımpact of total quality management practices on employee empowerment in the healthcare sector in Saudi Arabia: a study of King Khalid Hospital. International Journal Productivity and Quality Management, 12 (3), 271–286
 • Referans 29. Şahin, D. (2020). JCI Akreditasyonu ile Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Kalite ve Akreditasyonuyla İlgili Kuruluşların Çalışmalarına İlişkin Araştırma. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, 16-26
 • Referans 30. Şenel, H. E. (2013). Toplam Kalite Yönetiminin Hasta Memnuniyetine Etkisi Araştırması, Academia, 1-20
 • Referans 31. Şimşek, H. (2010). Toplam kalite yönetimi kuram, ilkeler, uygulamalar. Seçkin Kitapevi, Ankara
 • Referans 32. Tanrıverdi, H. & Özmen, M. E. (2011). Sağlık çalışanlarının hasta haklarına ilişkin bilgi düzeylerinin hasta memnuniyetine etkisi. TSA, 15 (3), 85-109
 • Referans 33. TDK https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi:04 Ocak 2022)
 • Referans 34. Top, H. (2013). Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetiminin çalışanlara etkisi (Kırklareli İli sağlık çalışanları örneği). MSc, Beykent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
 • Referans 35. TSE Belgelendirme Yapılan Sistemler https://tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2438&ParentID=1063 (Erişim Tarihi:14 Haziran 2022)
 • Referans 36. Tüfekçi, Y. (2021). Hemşirelerin iş yükü algıları ile sağlıkta kalite algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. MSc, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Türkiye
 • Referans 37. Uçak, T. H. (2020). Sağlık Kurumlarında toplam kalite yönetimi kapsamında otelcilik hizmetlerinin incelenmesi: Bir alan araştırması. MSc, Ufuk Üniversitesi, Ankara, Türkiye
 • Referans 38. Zaim, H. & Tarım, M. (2010). Hasta memnuniyeti: kamu hastaneleri üzerine bir alan araştırması. Sosyal Siyaset Konferansları, 59 (2), 1-24

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derleme
Yazarlar

Seyhan ÇERÇİ> (Sorumlu Yazar)
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
0000-0002-1370-9604
Türkiye


Ülkü BAYKAL>
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
0000-0001-5790-5992
Türkiye

Destekleyen Kurum Destekleyen kurum bulunmamaktadır.
Erken Görünüm Tarihi 29 Ağustos 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çerçi, S. & Baykal, Ü. (2022). Sağlıkta Toplam Kalite Yönetiminin Kuruma, Hastaya ve Çalışana Yansımaları . Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 7 (2) , 126-131 . DOI: 10.51754/cusbed.1075045

logo.png asos-index.pngcrossref-logo-landscape-200.pnglogo.png