Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Veteriner Hekimliği Tarihinde Süreli Yayınlara Bir Örnek: Risâle-i Fennî Baytarî (Fennî Baytarî)

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 167 - 174, 31.08.2023
https://doi.org/10.51754/cusbed.1270304

Öz

Bu çalışmada, veteriner hekimliği alanıyla ilgili bilgi ve gelişmeleri basım ve yayın yoluyla meslek mensuplarına ulaştırmayı hedefleyen süreli yayınlardan biri olan Risâle-i Fennî Baytarî (Fennî Baytarî)’nin ulaşılabilen nüshaları (2-3, 4-5 ve 6) incelenmiş ve içeriği değerlendirilmiştir. Bahsi geçen derginin ilk sayısına ulaşılamamakla birlikte, incelenen 2-3’üncü sayının Temmuz-Ağustos 1328 (Temmuz-Eylül 1912) tarihinde yayımlandığı, dergi sahibi ve sorumlularının Cafer (Fahri Dikmen) ve Simon Bey olduğu bilgilerine ulaşılmıştır. İncelenen nüshalarda hayvanlarda görülen hastalık ve tedavileri ile hayvan yetiştiriciliği ve önemine yönelik yazıların yanı sıra veteriner hekimliği mesleği ile ilgili ulusal ve uluslararası önemli gelişmelere yer verilmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle derginin kısa bir yayım hayatına sahip olduğu, veteriner hekimliği mesleğine hem bilimsel hem de güncel konular açısından katkı sunduğu ve bu bağlamda da süreli yayın sorumluluğunu meslek tarihi açısından gerçekleştirmeye çalıştığı ileri sürülebilir.

Destekleyen Kurum

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (CÜBAP)

Proje Numarası

V050

Kaynakça

 • Ahmet Nevzat, (1930). Bizde Şimdiye Kadar Teşekkül Etmiş Baytar Cemiyetleri. Türk Baytarlar Cemiyeti Mecmuası. Gayrı Mevkut, 1: 6-10.
 • Anonim (1928). Meşrutiyet’in İlanından Beri Türkiye’de Neşr Olunmuş Gazete ve Mecmualar. Ayın Tarihi, 17 (53): 3641-3651.
 • Başaran, B. (2016). Baytar Cafer Fahri (Dikmen)’nin Hayatı, Eserleri, Başarıları (Sözlü Bildiri). T. Özkul, S. Erer (Ed.). V. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı. Detay Copy Matbaa, Bursa, 45.
 • Bekman, M. (1940). Veteriner Tarihi. Ankara Basım ve Cildevi. Ankara, 273, 275.
 • Civani (1325). Lahey Kongresi Münasebetiyle. Mecmûa-i Fünûn-i Baytarîyye, 2 (6): 178-182.
 • Dinçer, F. (1965). Türkiye’de Kurulan Veteriner Dernekleriyle Bugüne Kadar Olan Gelişmeleri. Türk Vet. Hekiml. Dern. Derg., Yeni Desen Matbaası, Ankara, 487-502.
 • Dinçer, F. (1987). Mehmet Akif Ersoy’un Veteriner Hekim Olarak Meslekî ve İlmî Kişiliği. Ölümümün 50. Yılında Mehmet Akif Ersoy’u Anma Kitabı Ayrı Basım. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, 37-66.
 • Dölen, E. (2016). Veteriner Kimyager Ord. Prof. Fazlı Faik Yeğül (1882-1965). Türkiye Kimya Derneği Yayınları: 25. Çetin Matbaacılık, İstanbul, 39.
 • Erk, N. (1959). Veteriner Hekimliğin İlk Dernekleri, Dergileri ve Milletlerarası Kongreleri. Vet. Hekiml. Dern. Derg, 29 (158-159): 483-487.
 • Erk, N. (1978). Veteriner Tarihi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları: 352. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara, 231-233.
 • Fennî Baytarî (Temmuz-Ağustos 1328). 1 (2-3).
 • Gazel, A. A., Ortak, Ş. (2006). İkinci Meşrutiyet’ten 1927 Yılına Kadar Yayın İmtiyazı Alan Gazete ve Mecmualar (1908-1927). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 7 (1): 223-256.
 • Gölcü Melikoğlu, B., Erer, S. (2013). Osmanlı Devleti'nde Kurulan Veteriner Dernekler Üzerine Yeni Araştırmalar. Turkiye Klinikleri J Med Ethics, 21 (2): 88-94.
 • Gölcü Melikoğlu, B., Sanal Osmanağaoğlu Ş. (2012). Mecmûa-i Fünûn-i Baytariye: İnceleme ve Özetli Bibliyografya. Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi, 14 (1): 45-88.
 • Gölcü Melikoğlu, B., Yüksel, Ö., Yüksel, E. (2017). Baytar Mecmuası/Baytarî Mecmua üzerine bir inceleme (1923-1933). Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 19 (2017): 75-134.
 • Günergun, F. (1995). Darülfünun Fünun (Fen) Fakültesi Mecmuası (1916-1933). Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 1995: 285.
 • Kasap, M. (2010). Osmanlı Gürcüleri. İhlas Gazetecilik A. Ş., 1. Baskı, İstanbul, 427-428.
 • Mecmûa-i Fünûn-i Baytarîyye (Şubat 1325). 2 (6).
 • Özen, A., Özgür, A. (1998). Türkiye’de Veteriner Hekimliği Alanındaki Eski Harfli Süreli Yayınlar Üzerinde Tarihsel Bir İnceleme (Poster Bildiri). V. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 501–512.
 • Risâle-i Fennî Baytarî (Eylül-Teşrin-i Evvel 1328). 1 (4-5).
 • Risâle-i Fennî Baytarî (Fennî Baytarî) (1328-1329). 1 (2-6): 17-96.
 • Risâle-i Fennî Baytarî (Kânûn-ı Sânî 1329). 1 (6).
 • Tan, S. (2013). Bulgaristan Emareti’nin Krallığa İki Büyük Mirası: ‘Veteriner Teşkilatı’ ve ‘At Yetiştiriciliği ile Islahı’. OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 33: 245-262. Doi: 10.1501/OTAM_0000000621
 • Unat, E. K. (1970). Osmanlı İmparatorluğunda Bakteriyoloji ve Viroloji. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları. Çeltüt Matbaacılık, İstanbul, 80.

An Example of Periodicals in the History of Veterinary Medicine: Risâle-i Fenni Baytarî (Fenni Baytarî

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 167 - 174, 31.08.2023
https://doi.org/10.51754/cusbed.1270304

Öz

This study examines the content of accessible copies (2-3, 4-5, and 6) of Risâle-i Fennî Baytarî (Fenni Baytarî), a periodical that aimed to disseminate information and developments in the field of veterinary medicine to professionals through print and publication. While the first issue of the journal was unavailable, the 2-3rd issue examined was published in July-August 1328 (July-September 1912), with Cafer (Fahri Dikmen) and Simon Bey identified as the owners and responsible individuals. The examined copies feature significant national and international developments in veterinary medicine, encompassing articles on animal diseases, treatments, animal breeding, and its importance. The findings suggest that despite its short publication lifespan, the journal made notable contributions to the veterinary medicine profession, addressing scientific and current issues and fulfilling its responsibility of periodic publication in the context of professional history.

Proje Numarası

V050

Kaynakça

 • Ahmet Nevzat, (1930). Bizde Şimdiye Kadar Teşekkül Etmiş Baytar Cemiyetleri. Türk Baytarlar Cemiyeti Mecmuası. Gayrı Mevkut, 1: 6-10.
 • Anonim (1928). Meşrutiyet’in İlanından Beri Türkiye’de Neşr Olunmuş Gazete ve Mecmualar. Ayın Tarihi, 17 (53): 3641-3651.
 • Başaran, B. (2016). Baytar Cafer Fahri (Dikmen)’nin Hayatı, Eserleri, Başarıları (Sözlü Bildiri). T. Özkul, S. Erer (Ed.). V. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı. Detay Copy Matbaa, Bursa, 45.
 • Bekman, M. (1940). Veteriner Tarihi. Ankara Basım ve Cildevi. Ankara, 273, 275.
 • Civani (1325). Lahey Kongresi Münasebetiyle. Mecmûa-i Fünûn-i Baytarîyye, 2 (6): 178-182.
 • Dinçer, F. (1965). Türkiye’de Kurulan Veteriner Dernekleriyle Bugüne Kadar Olan Gelişmeleri. Türk Vet. Hekiml. Dern. Derg., Yeni Desen Matbaası, Ankara, 487-502.
 • Dinçer, F. (1987). Mehmet Akif Ersoy’un Veteriner Hekim Olarak Meslekî ve İlmî Kişiliği. Ölümümün 50. Yılında Mehmet Akif Ersoy’u Anma Kitabı Ayrı Basım. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, 37-66.
 • Dölen, E. (2016). Veteriner Kimyager Ord. Prof. Fazlı Faik Yeğül (1882-1965). Türkiye Kimya Derneği Yayınları: 25. Çetin Matbaacılık, İstanbul, 39.
 • Erk, N. (1959). Veteriner Hekimliğin İlk Dernekleri, Dergileri ve Milletlerarası Kongreleri. Vet. Hekiml. Dern. Derg, 29 (158-159): 483-487.
 • Erk, N. (1978). Veteriner Tarihi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları: 352. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara, 231-233.
 • Fennî Baytarî (Temmuz-Ağustos 1328). 1 (2-3).
 • Gazel, A. A., Ortak, Ş. (2006). İkinci Meşrutiyet’ten 1927 Yılına Kadar Yayın İmtiyazı Alan Gazete ve Mecmualar (1908-1927). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 7 (1): 223-256.
 • Gölcü Melikoğlu, B., Erer, S. (2013). Osmanlı Devleti'nde Kurulan Veteriner Dernekler Üzerine Yeni Araştırmalar. Turkiye Klinikleri J Med Ethics, 21 (2): 88-94.
 • Gölcü Melikoğlu, B., Sanal Osmanağaoğlu Ş. (2012). Mecmûa-i Fünûn-i Baytariye: İnceleme ve Özetli Bibliyografya. Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi, 14 (1): 45-88.
 • Gölcü Melikoğlu, B., Yüksel, Ö., Yüksel, E. (2017). Baytar Mecmuası/Baytarî Mecmua üzerine bir inceleme (1923-1933). Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 19 (2017): 75-134.
 • Günergun, F. (1995). Darülfünun Fünun (Fen) Fakültesi Mecmuası (1916-1933). Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 1995: 285.
 • Kasap, M. (2010). Osmanlı Gürcüleri. İhlas Gazetecilik A. Ş., 1. Baskı, İstanbul, 427-428.
 • Mecmûa-i Fünûn-i Baytarîyye (Şubat 1325). 2 (6).
 • Özen, A., Özgür, A. (1998). Türkiye’de Veteriner Hekimliği Alanındaki Eski Harfli Süreli Yayınlar Üzerinde Tarihsel Bir İnceleme (Poster Bildiri). V. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 501–512.
 • Risâle-i Fennî Baytarî (Eylül-Teşrin-i Evvel 1328). 1 (4-5).
 • Risâle-i Fennî Baytarî (Fennî Baytarî) (1328-1329). 1 (2-6): 17-96.
 • Risâle-i Fennî Baytarî (Kânûn-ı Sânî 1329). 1 (6).
 • Tan, S. (2013). Bulgaristan Emareti’nin Krallığa İki Büyük Mirası: ‘Veteriner Teşkilatı’ ve ‘At Yetiştiriciliği ile Islahı’. OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 33: 245-262. Doi: 10.1501/OTAM_0000000621
 • Unat, E. K. (1970). Osmanlı İmparatorluğunda Bakteriyoloji ve Viroloji. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları. Çeltüt Matbaacılık, İstanbul, 80.
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi, Veteriner Bilimleri (Diğer)
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özlem Yüksel 0000-0003-0635-3256

Erhan Yüksel 0000-0002-0735-0375

Berfin Melikoğlu Gölcü 0000-0001-8363-5623

Proje Numarası V050
Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yüksel, Ö., Yüksel, E., & Melikoğlu Gölcü, B. (2023). Veteriner Hekimliği Tarihinde Süreli Yayınlara Bir Örnek: Risâle-i Fennî Baytarî (Fennî Baytarî). Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 167-174. https://doi.org/10.51754/cusbed.1270304

   ici2.png    logo.png        asos-index.png       crossref-logo-landscape-200.png     logo.png       search-result-logo-horizontal-TEST.jpg 

     

logo.png    scilit.jpg     goole_scholar.jpg       logo.png    logo.png