Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kadınların Doğum Hafızası ile Doğum Sonu Depresyonu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 185 - 192, 31.08.2023
https://doi.org/10.51754/cusbed.1273264

Öz

Bu araştırma, kadınların doğum hafızası ile doğum sonu depresyonu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma kesitsel tipte tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Sivas il sağlığına bağlı iki Aile Sağlığı Merkezi’ne 01 Haziran -15 Temmuz 2022 tarihleri arasında başvuran 150 kadın oluşturmuştur. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Doğum Hafızası ve Hatırlatma Ölçeği (DHHÖ) ve Edinburgh Doğum Sonu Depresyon Ölçeği (EDSDÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerinin analizi için SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Kadınların DHHÖ toplam puan ortalaması 78,52±16,93, EDSDÖ ölçek toplam puan ortalamasının 10,52±5,69 olduğu bulunmuştur. DHHÖ alt boyut ölçek puan ortalamaları sırasıyla; Ambivalan Duygusal Hafıza 9,16±3,61, Hafızanın Merkezliliği 18,06±5,75, Tutarlılık ve Tekrar Yaşama 24,05±66,6, Duyusal Hafıza 15,40±6,38 ve İstemsiz Hatırlama 6,80±3,53’tür. Kadınların Duygusal Hafıza, Hafızanın Merkezliliği ve İstemsiz Hatırlama alt boyut değişkenlerinin Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Kadınların DHHÖ toplam puan ortalamaları ile EDSDÖ toplam puan ortalamaları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0,303, p=0,000 p<0.01). Bu doğrultuda; kadınlarda doğum ile ilgili olumlu bir algı oluşturulması ve doğum sonu depresyona yönelik farkındalıklarının artırılması sağlanmalıdır.

Kaynakça

 • Ak, M. (2010). Prevalence and risk factors postpartum maternal depression in the first six months. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(2),39–42.
 • Altun, E. (2021). Doğum Hafızasının ve Postpartum Posttravmatik Stres Bozukluğunun Anne-Bebek ve Bababebek Bağlanma Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi [Yüksek Lisans Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi].
 • Ayers, S. (2007). Thoughts and emotions during traumatic birth: a qualitative study. Birth, 34(3), 253-263.
 • Ay, F., Tektaş, E., Mak, A., Aktay, N. (2018). Postpartum depresyon ve etkileyen faktörler: 2000–2017 araştırma sonuçları. Journal of Psychiatric Nursing, 147-152.
 • Bolak Boratav, H., Toker, Ö., & Küey, L. (2016). Postpartum depression and its psychosocial correlates: A longitudinal study among a group of women in Turkey. Women & health, 56(5), 502-521.
 • Chang, Y.S., Coxon, K., Portela, A.G., Furuta, M., & Bick, D. (2018). Interventions to support effective communication between maternity care staff and women in labour: a mixed-methods systematic review. Midwifery, 59: 4-16.
 • Colley, S., Kao, C. H., Gau, M., & Cheng, S. F. (2018). Women’s perception of support and control during childbirth in The Gambia, a quantitative study on dignified facility-based intrapartum care. BMC pregnancy and childbirth, 18(1), 1-9.
 • Crawley, R., Wilkie, S., Gamble, J., Creedy, D. K., Fenwick, J., Cockburn, N., & Ayers, S. (2018). Characteristics of memories for traumatic and nontraumatic birth. Applied Cognitive Psychology, 32(5), 584-591.
 • Demir, S., Şentürk, M. B., Çakmak, Y., & Altay, M. (2016). Kliniğimizde doğum yapan kişilerde postpartum depresyon oranı ve ilişkili faktörler. Med Bull Haseki, 54, 83-9.
 • Engindeniz, AN., Küey, L., Kültür, S.(1997). Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği Türkçe Formu geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bahar Sempozyumları.1(1):51-2.
 • Fan, Q., et al.,(2020). Prevalence and risk factors for postpartum depression in Sri Lanka: A population-based study. Asian Journal of Psychiatry, 47, 101855.
 • Foley, S., Crawley, R., Wilkie, S., & Ayers, S. (2014). The birth memories and recall questionnaire (BirthMARQ): development and evaluation. BMC pregnancy and childbirth, 14(1), 1-8.
 • Hatamleh, R., Sinclair, M., Kernohan, G., & Bunting, B. (2013). Birth memories of Jordanian women: findings from qualitative data. Journal of Research in Nursing, 18(3), 235- 244.
 • Hughes, C., Foley, S., Devine, R. T., Ribner, A., Kyriakou, L., Boddington, L., & Holmes, E. A. (2020). Worrying in the wings? Negative emotional birth memories in mothers and fathers show similar associations with perinatal mood disturbance and delivery mode. Archives of women's mental health, 23(3), 371-377.
 • Jouhki, M.R., Souminen, T., & Astedt-Kurki, P., (2017). Giving birth on our own terms- women‟s experience of chilbirth at home. Midwifery, 53: 35-41.
 • Lazarus, K., & Rossouw, P. J. (2015). Mother’s expectations of parenthood: The impact of prenatal expectations on selfesteem, depression, anxiety, and stress post birth. International Journal of Neuropsychotherapy, 3(2), 102-123.
 • Martín-Sánchez, M. B., Martínez-Borba, V., Catalá, P., Osma, J., Peñacoba-Puente, C., & Suso-Ribera, C. (2022). Development and psychometric properties of the maternal ambivalence scale in spanish women. BMC Pregnancy and Childbirth, 22(1), 1-12.
 • Özcan, N. K., Boyacıoğlu, N. E., & Dinç, H. (2017). Postpartum depression prevalence and risk factors in Turkey: a systematic review and meta-analysis. Archives of psychiatric nursing, 31(4), 420-428.
 • Öztora, S., Arslan, A., Caylan, A., & Dağdeviren, H. N. (2019). Postpartum depression and affecting factors in primary care. Nigerian journal of clinical practice, 22(1).
 • Rijnders, M., Baston, H., Schönbeck, Y., Van Der Pal, K., Prins, M., Green, J., & Buitendijk, S. (2008). Perinatal factors related to negative or positive recall of birth experience in women 3 years postpartum in the Netherlands. Birth, 35(2), 107-116.
 • Rodríguez-Almagro, J., Hernández-Martínez, A., RodríguezAlmagro, D., Quirós-García, J. M., Martínez-Galiano, J. M., & Gómez-Salgado, J. (2019). Women’s perceptions of living a traumatic childbirth experience and factors related to a birth experience. International journal of environmental research and public health, 16(9), 1654.
 • Sayıner, F.D., Demirel, G. (Ed.) (2018). Ina May‟in doğum meselesi. Akademisyen Kitabevi. Ankara, ISBN: 978-605-258- 048-6
 • Solomon, C. G., Stewart, D. E., & Vigod, S. (2016). Postpartum depression. The New England Journal of Medicine, 375(22), 2177-2186.
 • Takehara, K., Noguchi, M., Shimane, T., & Misago, C. (2014). A longitudinal study of women’s memories of their childbirth experiences at five years postpartum. BMC pregnancy and childbirth, 14(1), 221
 • Topkara, F. N., & Çağan, Ö.(2021). Doğum Hafızası ve Hatırlama Ölçeği Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 12(3), 245-253.
 • Yılmaz, NNK. (2022).Kadınların Travmatik Doğum Algısının Doğum Hafızası ve Hatırlama ile İlişkisi [Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi]
 • Watson, K., White, C., Hall, H., & Hewitt, A. (2021). Women’s experiences of birth trauma: A scoping review. Women and Birth, 34(5), 417-424.
 • Wubetu, A. D., Engidaw, N. A., & Gizachew, K. D. (2020). Prevalence of postpartum depression and associated factors among postnatal care attendees in Debre Berhan, Ethiopia, 2018. BMC pregnancy and childbirth, 20(1), 1-9.

Evaluation of The Relationship Between Birth Memory and Postpartum Depression in Woman

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 185 - 192, 31.08.2023
https://doi.org/10.51754/cusbed.1273264

Öz

This research was conducted to evaluate the relationship between women's birth memory and postpartum depression. The research is a cross-sectional descriptive study. The population of the study consisted of 150 women who applied to two Family Health Centers affiliated to Sivas provincial health between 01 June -15 July 2022. Data were collected using Personal Information Form, Birth Memory and Reminder Scale (DHSS), and Edinburgh Postpartum Depression Scale (EDSS). SPSS 22.0 package program was used for the analysis of the data. It was found that the total mean score of the women's DHSS was 78.52±16.93, and the total mean score of the EPDS scale was 10.52±5.69. DHHÖ sub-dimension scale mean scores, respectively; Ambivalent Emotional Memory 9.16±3.61, Centrality of Memory 18.06±5.75, Consistency and Reliability 24.05±66.6, Sensory Memory 15.40±6.38, and Involuntary Recall was found to be 6.80±3.53. It was determined that women's Emotional Memory, Centrality of Memory and Involuntary Recall sub-dimension variables had a significant effect on Edinburgh Postpartum Depression Scale (p<0.05). A positive and significant correlation was found between the women's total mean scores of DHSS and total mean scores of EPDS (r=0.303, p=0.000 p<0.01). In this direction; Creating a positive perception about childbirth in women and increasing their awareness of postpartum depression should be ensured.

Kaynakça

 • Ak, M. (2010). Prevalence and risk factors postpartum maternal depression in the first six months. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(2),39–42.
 • Altun, E. (2021). Doğum Hafızasının ve Postpartum Posttravmatik Stres Bozukluğunun Anne-Bebek ve Bababebek Bağlanma Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi [Yüksek Lisans Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi].
 • Ayers, S. (2007). Thoughts and emotions during traumatic birth: a qualitative study. Birth, 34(3), 253-263.
 • Ay, F., Tektaş, E., Mak, A., Aktay, N. (2018). Postpartum depresyon ve etkileyen faktörler: 2000–2017 araştırma sonuçları. Journal of Psychiatric Nursing, 147-152.
 • Bolak Boratav, H., Toker, Ö., & Küey, L. (2016). Postpartum depression and its psychosocial correlates: A longitudinal study among a group of women in Turkey. Women & health, 56(5), 502-521.
 • Chang, Y.S., Coxon, K., Portela, A.G., Furuta, M., & Bick, D. (2018). Interventions to support effective communication between maternity care staff and women in labour: a mixed-methods systematic review. Midwifery, 59: 4-16.
 • Colley, S., Kao, C. H., Gau, M., & Cheng, S. F. (2018). Women’s perception of support and control during childbirth in The Gambia, a quantitative study on dignified facility-based intrapartum care. BMC pregnancy and childbirth, 18(1), 1-9.
 • Crawley, R., Wilkie, S., Gamble, J., Creedy, D. K., Fenwick, J., Cockburn, N., & Ayers, S. (2018). Characteristics of memories for traumatic and nontraumatic birth. Applied Cognitive Psychology, 32(5), 584-591.
 • Demir, S., Şentürk, M. B., Çakmak, Y., & Altay, M. (2016). Kliniğimizde doğum yapan kişilerde postpartum depresyon oranı ve ilişkili faktörler. Med Bull Haseki, 54, 83-9.
 • Engindeniz, AN., Küey, L., Kültür, S.(1997). Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği Türkçe Formu geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bahar Sempozyumları.1(1):51-2.
 • Fan, Q., et al.,(2020). Prevalence and risk factors for postpartum depression in Sri Lanka: A population-based study. Asian Journal of Psychiatry, 47, 101855.
 • Foley, S., Crawley, R., Wilkie, S., & Ayers, S. (2014). The birth memories and recall questionnaire (BirthMARQ): development and evaluation. BMC pregnancy and childbirth, 14(1), 1-8.
 • Hatamleh, R., Sinclair, M., Kernohan, G., & Bunting, B. (2013). Birth memories of Jordanian women: findings from qualitative data. Journal of Research in Nursing, 18(3), 235- 244.
 • Hughes, C., Foley, S., Devine, R. T., Ribner, A., Kyriakou, L., Boddington, L., & Holmes, E. A. (2020). Worrying in the wings? Negative emotional birth memories in mothers and fathers show similar associations with perinatal mood disturbance and delivery mode. Archives of women's mental health, 23(3), 371-377.
 • Jouhki, M.R., Souminen, T., & Astedt-Kurki, P., (2017). Giving birth on our own terms- women‟s experience of chilbirth at home. Midwifery, 53: 35-41.
 • Lazarus, K., & Rossouw, P. J. (2015). Mother’s expectations of parenthood: The impact of prenatal expectations on selfesteem, depression, anxiety, and stress post birth. International Journal of Neuropsychotherapy, 3(2), 102-123.
 • Martín-Sánchez, M. B., Martínez-Borba, V., Catalá, P., Osma, J., Peñacoba-Puente, C., & Suso-Ribera, C. (2022). Development and psychometric properties of the maternal ambivalence scale in spanish women. BMC Pregnancy and Childbirth, 22(1), 1-12.
 • Özcan, N. K., Boyacıoğlu, N. E., & Dinç, H. (2017). Postpartum depression prevalence and risk factors in Turkey: a systematic review and meta-analysis. Archives of psychiatric nursing, 31(4), 420-428.
 • Öztora, S., Arslan, A., Caylan, A., & Dağdeviren, H. N. (2019). Postpartum depression and affecting factors in primary care. Nigerian journal of clinical practice, 22(1).
 • Rijnders, M., Baston, H., Schönbeck, Y., Van Der Pal, K., Prins, M., Green, J., & Buitendijk, S. (2008). Perinatal factors related to negative or positive recall of birth experience in women 3 years postpartum in the Netherlands. Birth, 35(2), 107-116.
 • Rodríguez-Almagro, J., Hernández-Martínez, A., RodríguezAlmagro, D., Quirós-García, J. M., Martínez-Galiano, J. M., & Gómez-Salgado, J. (2019). Women’s perceptions of living a traumatic childbirth experience and factors related to a birth experience. International journal of environmental research and public health, 16(9), 1654.
 • Sayıner, F.D., Demirel, G. (Ed.) (2018). Ina May‟in doğum meselesi. Akademisyen Kitabevi. Ankara, ISBN: 978-605-258- 048-6
 • Solomon, C. G., Stewart, D. E., & Vigod, S. (2016). Postpartum depression. The New England Journal of Medicine, 375(22), 2177-2186.
 • Takehara, K., Noguchi, M., Shimane, T., & Misago, C. (2014). A longitudinal study of women’s memories of their childbirth experiences at five years postpartum. BMC pregnancy and childbirth, 14(1), 221
 • Topkara, F. N., & Çağan, Ö.(2021). Doğum Hafızası ve Hatırlama Ölçeği Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 12(3), 245-253.
 • Yılmaz, NNK. (2022).Kadınların Travmatik Doğum Algısının Doğum Hafızası ve Hatırlama ile İlişkisi [Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi]
 • Watson, K., White, C., Hall, H., & Hewitt, A. (2021). Women’s experiences of birth trauma: A scoping review. Women and Birth, 34(5), 417-424.
 • Wubetu, A. D., Engidaw, N. A., & Gizachew, K. D. (2020). Prevalence of postpartum depression and associated factors among postnatal care attendees in Debre Berhan, Ethiopia, 2018. BMC pregnancy and childbirth, 20(1), 1-9.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sevim Sarısoy 0000-0002-2228-8821

Nilüfer Tuğut 0000-0001-6460-9374

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Sarısoy, S., & Tuğut, N. (2023). Kadınların Doğum Hafızası ile Doğum Sonu Depresyonu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 185-192. https://doi.org/10.51754/cusbed.1273264

   ici2.png    logo.png        asos-index.png       crossref-logo-landscape-200.png     logo.png       search-result-logo-horizontal-TEST.jpg 

     

logo.png    scilit.jpg     goole_scholar.jpg       logo.png    logo.png