Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Gebelere Dinletilen Müziğin Doğum Endişesi ve Mental İyi Oluş Üzerine Etkisi: Randomize kontrollü bir çalışma

Yıl 2024, Cilt: 9 Sayı: 1, 48 - 55, 30.04.2024
https://doi.org/10.51754/cusbed.1412239

Öz

Araştırma, gebeliğin üçüncü trimesterinde dinletilen müziğin doğum endişesi ve gebelikte mental iyi oluş üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Araştırmanın örneklemine, Türkiye İç Anadolu bölgesinde Devlet Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğine rutin muayene ve Non Stres Testi (NST) için başvuran, araştırmaya dahil edilme kriterlerini taşıyan, müzik dinletilen (deney grubu) ve kontrol grubu olmak üzere her gruba 50, toplam 100 gebe dahil edilmiştir. Araştırmanın verileri 15 Ocak 2019-15 Haziran 2019 tarihleri arasında Kişisel Bilgi Formu, Oxford Birth Anxiety Scale (OWLS) and Warwick-Edinburg Mental Well-Being Scale (WEMWBS) kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır.
Araştırmada deney ve kontrol grubuna da ön test ve son test uygulanmıştır. Deney grubuna ön test uygulanmış, ardından her hafta farklı günlerde 5 kez 20’şer dakika hayal kurma eşliğinde müzik dinletilmiştir. Uygulamanın sonunda son test uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise yalnızca ön test ve beş hafta sonra son test uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre deney grubuna katılan gebelerin ön test ve son test puanı karşılaştırıldığında son testte doğumdaki ağrı, sıkıntı, doğum öncesi belirsizlik, yapılacak müdahaleler ile ilgili endişelerinin azaldığı görülmüştür. Kendini iyi hissetme, özgüvende artış görülmüş, mental iyi oluş ve baş etme düzeyleri artmıştır.
Bu sonuçlar doğrultusunda gebelikte doğum endişesini azaltmak ve mental iyi oluşu artırmak için gebelere müzik dinletilmesi, doğuma hazırlık telkinleri verilmesi, ebeler ile birlikte uygulanması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Anniverno, R., Bramante, A., Mencacci, C., & Durbano, F. (2013). Anxiety disorders in pregnancy and the postpartum period. In F. Durbano (Ed.), New insights into anxiety disorders, 259- 285. doi:10.5772/52786
 • Cetişli, N E., Zirek, Z D., Abali, F B.(2016). Childbirth and Postpartum Period Fear in Pregnant Women and The Affecting Factors. Aqichan, 16(1), 32-42. doi:10.5294/aqui.2016.16.1.5
 • Çak, Ş., Özcan, N. (2018).Müzik Terapinin Tarihsel Gelişimi ve Uygulandığı Alanlara Genel Bakış, Turkish Studies, 13(18), 599-618. doi:10.7827/TurkishStudies.14112
 • Ekrem, C E., Özsoy, S. (2020), Gebelikte Bilgi İhtiyacının Karşılanmasında İnternetin Rolü, Sted, 29(5), 351-360. doi:10.17942/sted.513554
 • Erkal Aksoy, Y., Özentürk, M G. (2016). Turkish validity and reliability of the Oxford worries about labour scale. Journal of Health Science, 1(3), 170–183. doi:10.5336/healthsci.2016-51391
 • Ersanlı, C.(2007). İndüksiyon Uygulanan Primipar Gebelere Travayda Verilen Eğitim ile Dinletilen Müziğin Doğum Sürecine Etkisi, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Esencan, T., Karabulut, Ö., Külek, H., Şimşek, Ç., Ünal, A. (2018). Doğuma Hazırlık Eğitimi Alan Gebelerin Doğum Şekli, İlk Emzirme Zamanı ve Ten Tene Temas Tercihleri. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 26(1), 31-43. doi: 10.26650/FNJN.387192
 • Gautham, K., Devi, S. (2020). A Case Series on Maternal and Neonatal Outcomes of Hydrotherapy During Labor and Childbirth. Indian Journal of Obstetrics and Gynecology Research, 7(2), 257-262. doi:10.18231/j.ijogr.2020.055
 • Handelzalts, J E., Becker, G., Ahren, MP., Lurie S, Raz N, Tamir Z., & Sadan, O. (2015). Personality, fear of childbirth and birth outcomes in nulliparous women, Archives of gynecology and obstetrics, 291(5), 1055-1062. doi: 10.1007/s00404-014- 3532-x
 • Kahraman, S., Kabalcıoğlu, F., Ersin. F. (2016), Şanlıurfa’daki Gebelerin Bebek Bakımına İlişkin Bilgi Düzeyleri, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 16 (36), 79-97. doi:10.21560/spcd.92701
 • Kendal, G.(2015). Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği’nin Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, The Journal of Happiness & Well-Being, 3(1), 103-115
 • Keyes, C L.(2002). The Mental Health Continuum: From languishing to flourishing in Life. Journal of Health and Social Behavior, 43(2), 207–222. doi:10.2307/3090197
 • Keyes, C L., Dhingra, S S., & Simoes, E J.(2010). Change in Level of Positive Mental Health as a Predictor of Future Risk of Mental İllness. American Journal of Public Health, 100(12), 2366– 2371.
 • Kitapçıoğlu, G., Yanıkkerem, E., Sevil, Ü., Yüksel, D.(2008). Gebelerde Doğum ve Postpartum Döneme İlişkin Endişeler; Bir Ölçek Geliştirme ve Validasyon Çalışması, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(1), 47-54.
 • Koç, E M., Başer, D A., Kahveci, R., Özkara, A. (2016). Ruhun ve Bedenin Gıdası: Geçmişten Günümüze Müzik ve Tıp. Konuralp Tıp Dergisi, 8(1), 51-55.
 • Körükcü, Ö., Deliktaş, A., Aydın, R., Kabukcuoğlu, K.(2017). Investigation of The Relationship Between The Psychosocial Health Status and Fear of Childbirth in Healthy Pregnancies. Clinical And Experimental Health Sciences,7(4),152-158. doi:10.5152/clinexphealthsci.2017.359
 • Küçükkaya, B., Dindar, İ., Erçel, Ö., Yılmaz, E. (2018). Gebelik Dönemlerine Göre Gebelerin Doğum ve Postpartum Döneme İlişkin Endişeleri, Jaren, 4(1), 28-36.
 • Küçükkelepçe, D. (2014). Müziğin Non Stres Testi Üzerine Etkisi, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Malatya.
 • Lukasse, M., Schei, B., & Ryding, E L. (2014). Prevalence and Associated Factors of Fear of Childbirth in Six European Countries. Sexual & Reproductive Healthcare, 5 (3), 99-106. doi:10.1016/j.srhc.2014.06.007
 • Özşahin, Z., Erdemoğlu, Ç., Karakayalı, Ç. (2018).Gebelikte Psikososyal Sağlık Düzeyi ve İlişkili Faktörler, The Journal of Turkish Family Physician Dergisi, 9(2),34-46. doi: 10.15511/tjtfp.18.00234
 • Sezen, C., Ünsalver, B Ö. (2018). Doğum Korkusu Ve Sosyal Destek Düzeyİ Arasindaki İlişki: Bİr Gözden Geçİrme Ve Pİlot Çalışma. The Journal of Neurobehavioral Sciences, 5(1), 29- 36. doi : 10.5455/JNBS.1512387859
 • Stoll, K., Hauck,Y., Downe, S., Edmonds, J., Gross, MM., Malott, A. (2016). Cross-Cultural Development and Psychometric Evaluation of a Measure to Assess Fear of Childbirth Prior to Pregnancy. Sex Reprod Healthc, 8, 49-54. doi:10.1016/j.srhc.2016.02.004
 • Sürü, D., Bilici, M . (2021). Edvar Müzik Terapi” Yöntemi’nin Kişilerin Stres, Mental İyi Oluş, Olumlu/Olumsuz Duygu durumuna Etkisinin İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, 7 (14), 213-229. doi: 10.36442/AMADER.2021.44
 • Şen, E., Şirin, A. (2013). Preterm Eylem Tanısı Alan Gebelerin Kaygı, Depresyon ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyini Etkileyen Faktörler. Gaziantep Med J, 19(3), 159-63. doi: 10.5455/GMJ-30-2013-149
 • Topaç Tunçel, N., Kahyaoğlu Süt, H. (2019). Gebelikte Yaşanan Anksiyete, Depresyon ve Prenatal Distres Düzeyinin Doğum Öncesi Bebeğe Bağlanmaya Etkisi. Türkiye. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 16(1), 9-17.

The Effect of Music to Pregnant Women on Birth Anxiety and Mental Well-Being: A randomized controlled study

Yıl 2024, Cilt: 9 Sayı: 1, 48 - 55, 30.04.2024
https://doi.org/10.51754/cusbed.1412239

Öz

The research was conducted to determine the effect of music listened to during the third trimester of pregnancy on birth anxiety and mental well-being during pregnancy.
The sample of the study included 50 pregnant women in each group, 100 in total, who applied to the Gynecology and Obstetrics Polyclinic of the State Hospital in the Central Anatolia region of Turkey for routine examination and Non-Stress Test (NST), who met the inclusion criteria for the study, who were listened to music (experimental group) and the control group. . The data of the study was collected by face-to-face interview method using the Personal Information Form, Oxford Birth Anxiety Scale (OWLS) and Warwick-Edinburg Mental Well-Being Scale (WEMWBS) between January 15, 2019 and June 15, 2019.
In the research, pre-test and post-test were applied to the experimental and control groups. A pre-test was applied to the experimental group, and then they were listened to music accompanied by daydreaming for 20 minutes, 5 times on different days each week. A posttest was administered at the end of the application. The control group was administered only the pretest and the posttest five weeks later.
According to the results of the research, when the pre-test and post-test scores of the pregnant women participating in the experimental group were compared, it was seen that their concerns about pain during birth, distress, prenatal uncertainty, and interventions to be performed decreased in the post-test. Feeling good, self-confidence increased, mental well-being and coping levels increased.
In line with these results, it is recommended that pregnant women be listened to music, given birth preparation suggestions, and implemented together with midwives in order to reduce birth anxiety and increase mental well-being during pregnancy.

Kaynakça

 • Anniverno, R., Bramante, A., Mencacci, C., & Durbano, F. (2013). Anxiety disorders in pregnancy and the postpartum period. In F. Durbano (Ed.), New insights into anxiety disorders, 259- 285. doi:10.5772/52786
 • Cetişli, N E., Zirek, Z D., Abali, F B.(2016). Childbirth and Postpartum Period Fear in Pregnant Women and The Affecting Factors. Aqichan, 16(1), 32-42. doi:10.5294/aqui.2016.16.1.5
 • Çak, Ş., Özcan, N. (2018).Müzik Terapinin Tarihsel Gelişimi ve Uygulandığı Alanlara Genel Bakış, Turkish Studies, 13(18), 599-618. doi:10.7827/TurkishStudies.14112
 • Ekrem, C E., Özsoy, S. (2020), Gebelikte Bilgi İhtiyacının Karşılanmasında İnternetin Rolü, Sted, 29(5), 351-360. doi:10.17942/sted.513554
 • Erkal Aksoy, Y., Özentürk, M G. (2016). Turkish validity and reliability of the Oxford worries about labour scale. Journal of Health Science, 1(3), 170–183. doi:10.5336/healthsci.2016-51391
 • Ersanlı, C.(2007). İndüksiyon Uygulanan Primipar Gebelere Travayda Verilen Eğitim ile Dinletilen Müziğin Doğum Sürecine Etkisi, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Esencan, T., Karabulut, Ö., Külek, H., Şimşek, Ç., Ünal, A. (2018). Doğuma Hazırlık Eğitimi Alan Gebelerin Doğum Şekli, İlk Emzirme Zamanı ve Ten Tene Temas Tercihleri. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 26(1), 31-43. doi: 10.26650/FNJN.387192
 • Gautham, K., Devi, S. (2020). A Case Series on Maternal and Neonatal Outcomes of Hydrotherapy During Labor and Childbirth. Indian Journal of Obstetrics and Gynecology Research, 7(2), 257-262. doi:10.18231/j.ijogr.2020.055
 • Handelzalts, J E., Becker, G., Ahren, MP., Lurie S, Raz N, Tamir Z., & Sadan, O. (2015). Personality, fear of childbirth and birth outcomes in nulliparous women, Archives of gynecology and obstetrics, 291(5), 1055-1062. doi: 10.1007/s00404-014- 3532-x
 • Kahraman, S., Kabalcıoğlu, F., Ersin. F. (2016), Şanlıurfa’daki Gebelerin Bebek Bakımına İlişkin Bilgi Düzeyleri, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 16 (36), 79-97. doi:10.21560/spcd.92701
 • Kendal, G.(2015). Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği’nin Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, The Journal of Happiness & Well-Being, 3(1), 103-115
 • Keyes, C L.(2002). The Mental Health Continuum: From languishing to flourishing in Life. Journal of Health and Social Behavior, 43(2), 207–222. doi:10.2307/3090197
 • Keyes, C L., Dhingra, S S., & Simoes, E J.(2010). Change in Level of Positive Mental Health as a Predictor of Future Risk of Mental İllness. American Journal of Public Health, 100(12), 2366– 2371.
 • Kitapçıoğlu, G., Yanıkkerem, E., Sevil, Ü., Yüksel, D.(2008). Gebelerde Doğum ve Postpartum Döneme İlişkin Endişeler; Bir Ölçek Geliştirme ve Validasyon Çalışması, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(1), 47-54.
 • Koç, E M., Başer, D A., Kahveci, R., Özkara, A. (2016). Ruhun ve Bedenin Gıdası: Geçmişten Günümüze Müzik ve Tıp. Konuralp Tıp Dergisi, 8(1), 51-55.
 • Körükcü, Ö., Deliktaş, A., Aydın, R., Kabukcuoğlu, K.(2017). Investigation of The Relationship Between The Psychosocial Health Status and Fear of Childbirth in Healthy Pregnancies. Clinical And Experimental Health Sciences,7(4),152-158. doi:10.5152/clinexphealthsci.2017.359
 • Küçükkaya, B., Dindar, İ., Erçel, Ö., Yılmaz, E. (2018). Gebelik Dönemlerine Göre Gebelerin Doğum ve Postpartum Döneme İlişkin Endişeleri, Jaren, 4(1), 28-36.
 • Küçükkelepçe, D. (2014). Müziğin Non Stres Testi Üzerine Etkisi, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Malatya.
 • Lukasse, M., Schei, B., & Ryding, E L. (2014). Prevalence and Associated Factors of Fear of Childbirth in Six European Countries. Sexual & Reproductive Healthcare, 5 (3), 99-106. doi:10.1016/j.srhc.2014.06.007
 • Özşahin, Z., Erdemoğlu, Ç., Karakayalı, Ç. (2018).Gebelikte Psikososyal Sağlık Düzeyi ve İlişkili Faktörler, The Journal of Turkish Family Physician Dergisi, 9(2),34-46. doi: 10.15511/tjtfp.18.00234
 • Sezen, C., Ünsalver, B Ö. (2018). Doğum Korkusu Ve Sosyal Destek Düzeyİ Arasindaki İlişki: Bİr Gözden Geçİrme Ve Pİlot Çalışma. The Journal of Neurobehavioral Sciences, 5(1), 29- 36. doi : 10.5455/JNBS.1512387859
 • Stoll, K., Hauck,Y., Downe, S., Edmonds, J., Gross, MM., Malott, A. (2016). Cross-Cultural Development and Psychometric Evaluation of a Measure to Assess Fear of Childbirth Prior to Pregnancy. Sex Reprod Healthc, 8, 49-54. doi:10.1016/j.srhc.2016.02.004
 • Sürü, D., Bilici, M . (2021). Edvar Müzik Terapi” Yöntemi’nin Kişilerin Stres, Mental İyi Oluş, Olumlu/Olumsuz Duygu durumuna Etkisinin İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, 7 (14), 213-229. doi: 10.36442/AMADER.2021.44
 • Şen, E., Şirin, A. (2013). Preterm Eylem Tanısı Alan Gebelerin Kaygı, Depresyon ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyini Etkileyen Faktörler. Gaziantep Med J, 19(3), 159-63. doi: 10.5455/GMJ-30-2013-149
 • Topaç Tunçel, N., Kahyaoğlu Süt, H. (2019). Gebelikte Yaşanan Anksiyete, Depresyon ve Prenatal Distres Düzeyinin Doğum Öncesi Bebeğe Bağlanmaya Etkisi. Türkiye. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 16(1), 9-17.
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Hizmetleri ve Sistemleri (Diğer)
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hümeyra Coşar 0000-0002-4701-7075

Mine Bekar 0000-0002-9934-9127

Erken Görünüm Tarihi 29 Nisan 2024
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2024
Gönderilme Tarihi 30 Aralık 2023
Kabul Tarihi 5 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Coşar, H., & Bekar, M. (2024). The Effect of Music to Pregnant Women on Birth Anxiety and Mental Well-Being: A randomized controlled study. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), 48-55. https://doi.org/10.51754/cusbed.1412239

   ici2.png    logo.png        asos-index.png       crossref-logo-landscape-200.png     logo.png       search-result-logo-horizontal-TEST.jpg 

     

logo.png    scilit.jpg     goole_scholar.jpg       logo.png    logo.png