Yazım Kuralları

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Yazım Kuralları


Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yayımlanan, uluslararası, hakemli bilimsel bir dergidir. Dergide makale yayımlama ücreti alınmamaktadır. Dergiye, ulusal ya da uluslararası nitelikte yeni bilgiler barındıran makaleler sunulabilir. Dergiye gönderilen makalelerin, daha önceden yayımlanmamış ve araştırma sonuçlarına dayalı olması gerekmektedir (derleme makaleleri hariç). Sunulan makale aynı zamanda başka bir dergide yayımlanmak üzere değerlendirilme sürecinde olmamalıdır. Makalede adı geçen yazarlar, yayının hazırlanmasında aktif rol aldıklarını ve katkıda bulundukları konularda sorumlu olduklarını kabul etmiş olurlar. Makalenin intihal oranı % 25'i geçmemelidir. Aksi takdirde makale ret edilecektir. Kendisine verilen süre dahilinde işlem yapmayan yazarların makaleleri iade edilecektir. Yazım dili Türkçe veya İngilizcedir. 

Sayfa Ayarları

Makaleler Word formatında olmalı, yazı tek kolon halinde ve sayfa kenar boşlukları her yönden 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır. Metin 12 punto Times New Roman, 1,15 satır aralıklı olarak hazırlanmalıdır. Makale hazırlanırken özellikle, kullanılan word programının otomatik kelime düzeltme fonksiyonu kapatılarak hazırlanmalı ve satır sonlarında kelimelerin bölünmesine izin verilmemelidir. Sayfa sayısı araştırma makaleleri için 15, derlemeler için 20’yi geçmemelidir. Makalenin metin dosyasına satır numaraları ve sağ alt köşede yer alacak şekilde sayfa numarası eklenmelidir. Makale metni ve ekleri hazırlanırken Word veya Excel gibi dosyaların alt adreslerinde yazarı tanıtacak bilgilerin olmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca makale içerisinde ve gereç ve yöntem kısmında zorunlu olmadıkça yazarı tanıtacak yer ve kurum isimleri belirtilmemelidir. .Makale sunulurken, başlık sayfası, metin dosyası, devir sözleşmesi ve yazar katkı formu ile gerekli ise ilgili yerel etik kuruldan alınan izin belgesi eklenmelidir.

1. BAŞLIK SAYFASI

Başlık sayfasında makalenin adı (ilk harfler büyük olacak şekilde), yazarların ad, soyad, ORCID numaraları ve adresleri ile sorumlu yazarın e-posta adresi verilmelidir. Yazarların isimleri kısaltılmadan tam olarak verilmelidir. Makalede birden fazla kurumdan yazar bulunması halinde yazar adının sonuna üst simge şeklinde numaralandırılarak yazarın kurumu belirtilmelidir. Adresler de aynı şekilde üssel olarak belirtilmelidir. Ayrıca sorumlu yazar üst simge yıldız işareti ile belirtilmelidir.

2. METİN DOSYASI

Metin dosyası sırasıyla makalenin yazıldığı dildeki başlığı, özet, anahtar kelimeler, İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimelerden sonra yeni sayfadan başlayarak giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, çıkar çatışması bildirimi, teşekkür, kaynaklar ve şekil başlıkları düzeninde hazırlanmalıdır.

Metin dosyasındaki bölüm başlıkları büyük ve koyu yazılmalıdır. İkincil başlıklar yalnızca ilk harf büyük, koyu yazılmalıdır. Varsa daha alt başlıklarda ilk harf büyük ve italik yazılmalıdır.

Öz: Özet çalışmanın amacını, çalışılan türleri, gereç ve yöntemleri, yeni teori ve terminolojileri ve sonuç kısımlarını içerecek şekilde tek başlık altında yazılmalıdır. Özet, alt başlık içermeksizin, referanslar verilmeden, kesin ve anlaşılır bir dille sunulmalıdır. Özet 250 kelimeyi aşmamalıdır. En fazla 6 anahtar kelime özetin akabinde verilmelidir.

Giriş: Giriş bölümünde problemin tanımından başlayıp eski çalışmaların bulgularını ve sonuçlarını ifade ederek mevcut çalışmanın amacı net bir biçimde vurgulanmalıdır.
Materyal ve Yöntem: Yöntemler başka araştırmacılar tarafından tekrarlanacağından ya da sınanacağından materyal ve yöntemler net bir biçimde tarif edilmelidir. Standart kabul edilen yöntemler ya da testler basitçe ismen ifade edilebilir ya da atıf yapılarak belirtilebilir. Kaynak belirtilerek ifade edilen kimyasal prosedürlerle ilgili olarak yöntemin temel prensipleri kısaca açıklanmalıdır.

Bulgular ve Tartışma:
Çalışmaların sonuçları bulgular kısmında net bir dille açıklanmalıdır.
Çalışma bulguları güncel literatürlerle karşılaştırılarak yorumlanmalıdır. Önceki çalışmalarla ilişkilendirilmeli, uyuşan ve uyuşmayan sonuçlar tartışılmalıdır. Çalışma sonuçlarının pratikteki önemi ve gelecekteki çalışmalara ön açma potansiyeli ifade edilmelidir.

Sonuç: Tartışma kısmının sonunda, çalışmanın temel sonuçlarının ifade edildiği bir başlıkta yer almalıdır.

Çıkar Çatışması Bildirimi: Makalede isimleri listelenen yazarların makalede sunulan veriler ve/veya makalenin konusu ile ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kuruluş ile çıkar ilişkisi olup olmadığı belirtilmelidir.

Teşekkür: Var ise çalışmaya destek veren kurum ve kuruluşlar bu kısımda belirtilmelidir. Ayrıca çalışmada yazarlar arasında yer almayan fakat belli ölçüde katkı sunmuş olan kişilere de bu kısımda teşekkür edilebilir.

Kaynaklar: Kaynak olarak güncel makale, kitap, kitap bölümü, tez ya da çevrimiçi kaynaklar kullanılabildiği gibi yayımlanmamış bilgi de verilebilir. Bu durumda kişisel iletişim ya da yayımlanmamış bulgu ifadesi parantez içinde belirtilerek kaynaklar kısmında tekrardan bu bilgiye yer verilmez. Yazarlar, kaynakların tam ve doğruluğundan emin olmak zorundadır. Özet veya sonuç kısmında kaynak verilmemelidir.

Kaynakların metin içerisinde kullanımı: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, metin içerisinde yazar/ların soyadını takiben yayımlanma yılının olduğu isim-yıl sistemini (Harvard system) kullanmaktadır. Yazar sayısı 3 veya daha fazla olduğu durumlarda ilk yazarın soyadını takiben “ve ark.,” ifadesi ve yıl verilmelidir. Biden fazla kaynak kullanımında kaynaklar noktalı virgül ile ayrılmalı ve kronolojik olarak sıralanmalıdır (Calhoun ve ark., 1997; Jones, 2004). Parantez içerisinde kaynağın kullanımı ile ilgili aşağıdaki örneklere göz atınız;

Tek yazar olması durumunda:
Jones (2004), çocukların yeme alışkanlıkları hakkında detaylı bir çalışma yapmıştır.
Yapılan bir çalışmada çocukların yeme alışkanlıkları araştırılmıştır (Jones, 2004).
2004 yılında Jones, çocukların yeme alışkanlıkları hakkında detaylı bir çalışma yapmıştır.
Not: Yukarıdaki örnekte, yazar adı ve yılı metin içerisinde kullanıldığından ayrıca metin içerisinde parantezle atıf yapılmasına gerek yoktur.
İki yazar olması durumunda:
Calhoun ve Keller (1997), gelir temelli sıralamaların gelişmişliğin tek göstergesi olmadığını belirtmiştir.
Gelir temelli sıralamalar önemli olmakla beraber gelişmişliğin tek göstergesi olmadığı belirtilmiştir (Calhoun ve Keller, 1997).
Üç ve daha fazla yazar olması durumunda:
Gelir temelli sıralamalar önemli olmakla beraber gelişmişliğin tek göstergesi olmadığı belirtilmiştir (Calhoun ve ark., 1997).
Calhoun ve ark. (1997), gelir temelli sıralamalar önemli olmakla beraber gelişmişliğin tek göstergesi olmadığını belirtmiştir.

Kaynak bölümünün hazırlanması: Makalede metin içerisinde kullanılan tüm kaynaklar alfabetik sıraya göre listelenmelidir. Kaynaklar APA 7 formatına göre yazılmalıdır. Atıf yapılan yazar ve yılın aynı olduğu durumlarda hem metinde hem de kaynaklar kısmında yıldan sonra küçük harfle “….1997a ve/veya ….1997b” şeklinde belirtilmelidir. Kaynaklar listesinin yazımı için aşağıdaki örneklere göz atınız;

Makale
Kocyigit, A., & Narlicay, S. (2021). The production of testis biomodels using three‐dimensional (3D) technologies. Andrologia, 53(9), e14171. https://doi.org/10.1111/and.14171

Kitap
South, J., & Blass, B. (2001). The future of modern genomics.

Kitapta bölüm
Brown, B., & Aaron, M. (2001). The politics of nature [in:] J. Smith (ed.), The rise of modern genomics. Wiley, New York, 230, 257.
Tez
Arıkan, F. (2009). Web gis based animal diseases surveillance system (Master's thesis, Middle East Technical University).

Çevrimiçi belge
Cartwright, J. (2007). Big stars have weather too. IOP Publishing PhysicsWeb. http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1. Accessed 26 June 2007

Çizelgeler: Bütün çizelgelere metin içerisinde atıf yapılmış olmalı ve makalede geçtikleri sıraya göre numaralandırılmalıdır. Her bir çizelge ayrı sayfada olacak şekilde metin dosyasının sonunda verilmelidir. Çizelgeler makale formatına göre ayarlanmalıdır. Ayrıca çizelgelerin İngilizce başlıkları (Türkçe makaleler için geçerli) çizelge başlığının bir satır altında gösterilmelidir.

Şekiller: Bütün şekillere metin içerisinde atıf yapılmış olmalı ve makalede geçtikleri sıraya göre numaralandırılmalıdır. Şekiller jpeg, png, tiff, eps formatlarında ve en az 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. Her bir şekil ayrı sayfada olacak şekilde metin dosyasının sonunda verilmelidir. Ayrıca resimlerin İngilizce başlıkları (Türkçe makaleler için geçerli) resim başlığının bir satır altında gösterilmelidir.

İnsan ve hayvan hakları belgeleri: Çalışmalarda canlı insan ve/veya hayvan kullanılması durumunda yazarlar kullandıkları yöntemlerin ulusal ve/veya uluslararası ilgili mevzuatlara uygunluğunu belgelendirmek zorundadır. Çalışmada hayvan deneyleri yapılmışsa, makale gönderirken ilgili kurullardan aldıkları izin belgelerini mutlaka eklemeleri gerekmektedir.

Yazım Kuralları     Telif Hakkı Devir Sözleşmesi     Makale Revizyon Formu  Yazar Katkı Formu


   ici2.png    logo.png        asos-index.png       crossref-logo-landscape-200.png     logo.png       search-result-logo-horizontal-TEST.jpg 

     

logo.png    scilit.jpg     goole_scholar.jpg       logo.png    logo.png