Research Article
BibTex RIS Cite

Doğum Ve Kadın Hastalıkları Alanında Çalışan Hemşire Ve Ebelerin Hasta Mahremiyetine Yönelik Davranışlarının Değerlendirilmesi

Year 2023, Volume: 8 Issue: 1, 11 - 17, 30.04.2023
https://doi.org/10.51754/cusbed.1102860

Abstract

Bu araştırmanın amacı, doğum ve kadın hastalıkları alanında çalışan hemşire ve ebelerin hasta mahremiyetine yönelik davranışlarının değerlendirilmesidir. Tanımlayıcı nitelikte tasarlanan araştırma 10 Ocak- 10 Mart 2022 tarihleri arasında bir üniversite ve bir devlet hastanesinde yürütülmüştür. Araştırma evrenini iki hastanenin doğumhane, doğum ve kadın hastalıkları servislerinde çalışan 21 hemşire ve 58 ebe toplam 79 kişi oluşturmuştur. Çalışmada örneklem seçimine gidilmeyip çalışmaya katılmaya gönüllü 79 kişi ile çalışma tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu ve Hasta Mahremiyet Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler istatistiksel analiz programları ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak alınmıştır. Araştırmaya katılanların %44’ünün 34 yaş ve üzerinde ve ortalama 33.43±6.68 yaşında olduğu bulunmuştur. Hemşire ve ebelerin %100’ünün kadın, %70,9’unun evli, %38’inin çocuk sahibi, %69,6’sının lisans mezunu, %73,4’ünün devlet hastanesinde çalıştığı saptanmıştır. Hemşire ve ebelerin Hasta Mahremiyet Ölçeğinden ortalama 4,75±0,33 puan aldıkları ve ölçek alt boyut puan ortalamaları sırasıyla; Özel Hayatın Gizliliği alt boyut puan ortalaması 4,75±0,34, Cinsiyete İlişkin Mahremiyet alt boyut puan ortalaması 4,64±0,43, Kendini Koruyamayanların Mahremiyeti alt boyut puan ortalaması 4,77±0,39, Bedensel Mahremiyet alt boyut puan ortalaması 4,80±0,37 ve Uygun Bir Ortam Sağlama alt boyut puan ortalaması 4,82±0,34’dür. Katılımcıların yaş, medeni durum, çocuk sayısı, eğitim durumu, çalıştığı hastane, pozisyon, serviste çalışma süresi, hasta mahremiyetine yönelik eğitim alma ve çalıştığı serviste hasta mahremiyetinin ihlal edildiği düşüncesine göre Hasta Mahremiyet Ölçeği toplam puanı ve alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Hemşire ve ebelerin mahremiyet düzeylerinin çok iyi düzeyde olduğu saptanmıştır. Araştırmacının kişisel özelliklere göre ölçek puanı arasında herhangi bir fark bulunmamıştır.

References

 • Akyüz EB (2008) Ameliyat Olan Hastalarda Hemşirelik Bakım Uygulamalarının Mahremiyete/Kişisel Gizliliğe Etkileri Konusunda Hastaların Ve Hemşirelerin Görüşleri. Başkent Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Türkiye
 • Arslan ET, Demir H (2017) Sağlık Çalışanlarının Hasta Mahremiyetine İlişkin Tutumu: Nitel Bir Araştırma. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(4), 191-220
 • Candan M, Bilgili N (2018) Hemşire Ve Ebelerin Hasta Mahremiyetine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3): 34-43
 • Değirmen N (2014) Jinekoloji ve obstetride beden mahremiyeti: Kütahya örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya, Türkiye
 • Eşer İ, Kocaçal E (2019) Hemşirelerin Hasta Mahremiyetini Koruma ve Sürdürme Durumları ile Etkileyen Faktörler. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi, 16(4): 301-305
 • Fallahmortezanejad at al. (2021) Nursing students’ attitude toward the importance of patient privacy. Nursing and Midwifery Studies, 10 (1): 52-56
 • İzgi MC (2009) Etik açıdan yaşlı mahremiyeti: Huzurevi örneğinde hizmet alanlar ve verenler açısından bir değerlendirme. Ankara Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Türkiye
 • Kim, K, Han Y, Kim JS (2017) Nurses’ and patients’ perceptions of privacy protection behaviours and information provision. Nursing Ethics, 24(5), 598–611
 • Özer K (2016) Hastanelerde hasta mahremiyetine yönelik uygulamalarının sağlıkta bakım kalite standartları bağlamında değerlendirilmesi: Konya örneği. International Journal of Social Science, 45: 11-33
 • Öztürk H, Bahçecik N, Özçelik KS (2014) Hemşirelerin Hasta Mahremiyetine Özen Gösterme Durumu. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 30(3): 19-31
 • Öztürk H, Bahçecik N, Özçelik KS (2014) The development of the patient privacy scale in nursing. Nursing Ethics, 21(7):812- 828
 • Petronio S, Sargent J (2011) Disclosure predicaments arising during the course of patient care: Nurses’ Privacy Management. Health Communication, 26: 255-266
 • Tanrıkulu F, Erol F (2020) Hemşirelerin Hasta Mahremiyetini Gözetme Durumlarının İncelenmesi. Journal of Innovative Healthcare Practices (JOINIHP), 1(1), 22-29
 • Tataroğlu M (2013) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi. Yönetim ve Ekonomi, Manisa, Cilt:20 Sayı:1, 263-289
 • Thomas S, AP B (2018) Patients’ and health care personnel’s perception of patient privacy. International Journal of Health Sciences and Research, 8(5), 175–179
 • Varol E (2018) Hemşirelerin Mahremiyet Hakkındaki Tutumları ve Bakım Uygulamalarının Hasta Mahremiyetine Olan Etkileri. Balıkesir Üniversitesi, Yüksek Lisans tezi, Balıkesir, Türkiye
 • Yüksel M (2003) Mahremiyet hakkı ve sosyo-tarihsel gelişimi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 58(1): 181-213
 • Yüksel M (2009) Mahremiyet hakkına ve bireysel özgürlüklere felsefi yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 64(1): 275-298

EVALUATION OF THE BEHAVIORS OF NURSES AND MIDWIVES WORKING IN THE FIELD OF BIRTH AND GYNECOLOGICAL DISEASES TOWARDS PATIENT PRIVACY

Year 2023, Volume: 8 Issue: 1, 11 - 17, 30.04.2023
https://doi.org/10.51754/cusbed.1102860

Abstract

The aim of this study is to evaluate the behaviors of nurses and midwives working in the field of obstetrics and gynecology towards patient privacy. The descriptive study was conducted in a university and a state hospital between January 10 and March 10, 2022. The population of the research consisted of 21 nurses and 58 midwives working in the delivery room, obstetrics and gynecology services of two hospitals, a total of 79 people. Sample selection was not made in the study, and it was completed with 79 volunteers. Personal Information Form and Patient Privacy Scale were used to collect data. The data obtained as a result of the research were evaluated with statistical analysis programs. Statistical significance was taken as p<0.05. It was found that 44% of the nurses and midwives participating in the study were 34 years and older, with an average age of 33.43±6.68 years. It was determined that 100% of the midwives and nurses were women, 70.9% were married, 38% had children, 69.6% had a bachelor's degree, and 73.4% worked in a state hospital. Nurses and midwives got an average of 4.75±0.33 points from the Patient Privacy Scale and the scale sub-dimension point average was respectively; Average 4.75±0.34 from the Confidentiality of Private Life sub-dimension, 4.64±0.43 from the Gender-Related Privacy sub-dimension, 4.77±0.39 from the Confidentiality of the Unprotected sub-dimension, 4.80 from the Physical Privacy sub-dimension It was found that they got an average of ±0.37 points and 4.82±0.34 points from the sub-dimension of Providing an Appropriate Environment. There wasn’t a statistically significant difference between the total score of the Patient Privacy Scale and the sub-dimension scores of the nurses and midwives, according to their age, marital status, number of children, education level, hospital, position, length of service in the service, receiving training on patient privacy, and the thought that patient privacy was violated in the service they work in (p>0.05). It was determined that the level of privacy of midwives and nurses was very good. There was no difference between the scale scores according to the personal characteristics of the researcher.

References

 • Akyüz EB (2008) Ameliyat Olan Hastalarda Hemşirelik Bakım Uygulamalarının Mahremiyete/Kişisel Gizliliğe Etkileri Konusunda Hastaların Ve Hemşirelerin Görüşleri. Başkent Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Türkiye
 • Arslan ET, Demir H (2017) Sağlık Çalışanlarının Hasta Mahremiyetine İlişkin Tutumu: Nitel Bir Araştırma. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(4), 191-220
 • Candan M, Bilgili N (2018) Hemşire Ve Ebelerin Hasta Mahremiyetine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3): 34-43
 • Değirmen N (2014) Jinekoloji ve obstetride beden mahremiyeti: Kütahya örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya, Türkiye
 • Eşer İ, Kocaçal E (2019) Hemşirelerin Hasta Mahremiyetini Koruma ve Sürdürme Durumları ile Etkileyen Faktörler. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi, 16(4): 301-305
 • Fallahmortezanejad at al. (2021) Nursing students’ attitude toward the importance of patient privacy. Nursing and Midwifery Studies, 10 (1): 52-56
 • İzgi MC (2009) Etik açıdan yaşlı mahremiyeti: Huzurevi örneğinde hizmet alanlar ve verenler açısından bir değerlendirme. Ankara Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Türkiye
 • Kim, K, Han Y, Kim JS (2017) Nurses’ and patients’ perceptions of privacy protection behaviours and information provision. Nursing Ethics, 24(5), 598–611
 • Özer K (2016) Hastanelerde hasta mahremiyetine yönelik uygulamalarının sağlıkta bakım kalite standartları bağlamında değerlendirilmesi: Konya örneği. International Journal of Social Science, 45: 11-33
 • Öztürk H, Bahçecik N, Özçelik KS (2014) Hemşirelerin Hasta Mahremiyetine Özen Gösterme Durumu. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 30(3): 19-31
 • Öztürk H, Bahçecik N, Özçelik KS (2014) The development of the patient privacy scale in nursing. Nursing Ethics, 21(7):812- 828
 • Petronio S, Sargent J (2011) Disclosure predicaments arising during the course of patient care: Nurses’ Privacy Management. Health Communication, 26: 255-266
 • Tanrıkulu F, Erol F (2020) Hemşirelerin Hasta Mahremiyetini Gözetme Durumlarının İncelenmesi. Journal of Innovative Healthcare Practices (JOINIHP), 1(1), 22-29
 • Tataroğlu M (2013) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi. Yönetim ve Ekonomi, Manisa, Cilt:20 Sayı:1, 263-289
 • Thomas S, AP B (2018) Patients’ and health care personnel’s perception of patient privacy. International Journal of Health Sciences and Research, 8(5), 175–179
 • Varol E (2018) Hemşirelerin Mahremiyet Hakkındaki Tutumları ve Bakım Uygulamalarının Hasta Mahremiyetine Olan Etkileri. Balıkesir Üniversitesi, Yüksek Lisans tezi, Balıkesir, Türkiye
 • Yüksel M (2003) Mahremiyet hakkı ve sosyo-tarihsel gelişimi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 58(1): 181-213
 • Yüksel M (2009) Mahremiyet hakkına ve bireysel özgürlüklere felsefi yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 64(1): 275-298
There are 18 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Research Article
Authors

Cansu Karabulut 0000-0002-2922-4492

Nilüfer Tuğut 0000-0001-6460-9374

Early Pub Date April 26, 2023
Publication Date April 30, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 8 Issue: 1

Cite

APA Karabulut, C., & Tuğut, N. (2023). Doğum Ve Kadın Hastalıkları Alanında Çalışan Hemşire Ve Ebelerin Hasta Mahremiyetine Yönelik Davranışlarının Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1), 11-17. https://doi.org/10.51754/cusbed.1102860

   ici2.png    logo.png        asos-index.png       crossref-logo-landscape-200.png     logo.png       search-result-logo-horizontal-TEST.jpg 

     

logo.png    scilit.jpg     goole_scholar.jpg       logo.png    logo.png