Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Musavver Mecmûa-i Baytarîyye ve Zirâiyye Adlı Derginin Veteriner Hekimliği Tarihi Açısından İncelemesi

Year 2023, Volume: 8 Issue: 1, 51 - 57, 30.04.2023
https://doi.org/10.51754/cusbed.1270418

Abstract

Bu çalışmada, Musavver Mecmûa-i Baytarîyye ve Zirâiyye adlı derginin veteriner hekimliği tarihi açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, derginin Milli Kütüphanede ‘1962 SB 293’ demirbaş numarasıyla kayıtlı olan iki sayısı incelenmiştir. Ulaşılabilen nüshalardan biri olan 15 Temmuz 1328 (28 Temmuz 1912) tarihli birinci sene üç numaralı sayının kapak bilgilerine göre; derginin imtiyaz sahibi ve sorumlusu F. K. Civani olup 15 günde bir yayımlanması planlanmıştır. İncelenen nüshalarda yer alan konular ‘Kısm-ı Baytarî’ ve ‘Kısm-ı Zirâî’ olarak sunulan ana başlıklar altında aktarılmış ve hayvan besleme, ziraat, hayvan ıslahı, Dabak, Piyeten hastalığı, tavukçuluk, kuru sebzeler ile Avrupa’dan hatıralar gibi konuları içeren yazılar yer almıştır. Sonuç olarak, Musavver Mecmûa-i Baytarîyye ve Zirâiyye, gerek dergide yer alan mesleki konular gerekse yeni yayımlanan mesleki kitaplar ve aynı dönemde basılan mesleki dergiler hakkında aktarmış olduğu bilgiler yönünden değerlendirildiğinde hem veteriner hekimliği tarihi hem de aktarılan mesleki bilgilerin veteriner hekimler tarafından takip edildiğini yansıtması açısından önem arz ettiği söylenebilir.

Supporting Institution

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (CÜBAP)

References

 • Bekman, M. (1940). Veteriner Tarihi. Ankara Basım ve Cildevi. Ankara.
 • Birinci, A. (1996). Meşrutiyet Matbuatı (1324-1325)/II. Kebikeç Dergisi, 3: 71-76.
 • Birinci, A. (1998). Meşrutiyet Matbuatı (1324-1325)/V. Kebikeç Dergisi, 6: 87-89.
 • Dağlı, Y., Üçer, C. (1997). Tarih Çevirme Kılavuzu (V. Cilt). Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • Devellioğlu, F. (2015). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Dinçer, F. (1964). Türkiye’de Kurulan Veteriner Dernekleriyle Bugüne Kadar Olan Gelişmeleri. Türk Vet. Hekiml. Dern. Derg., 34 (11-12): 487-502.
 • Dinçer, F. (1976). Türkiye’de Veterinerlik ve Tarım Alanında İlk Süreli Yayın “Vasıta-i Servet” Üzerinde Bir İnceleme. Fırat Üniversitesi Elazığ Veteriner Fakültesi Dergisi, 3 (1): 66-83.
 • Erk, N., Dinçer, F. (1970). Türkiye’de Veteriner Hekimlik Öğretimi ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tarihi. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Fennî Baytarî (Eylül-Teşrin-i Evvel 1328). Sene 1. Numara. 4-5, İstanbul.
 • Gölcü Melikoğlu, B., Erer, S. (2013). Osmanlı Devleti'nde Kurulan Veteriner Dernekler Üzerine Yeni Araştırmalar. Turkiye Klinikleri J Med Ethics, 21(2): 88-94.
 • Gölcü Melikoğlu, B., Osmanağaoğlu Sanal Ş. (2012). Mecmûa-i Fünûn-i Baytariye: İnceleme ve Özetli Bibliyografya. Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi, 14 (1): 45-88.
 • Günergun, F. (1995). Darülfünun Fünun (Fen) Fakültesi Mecmuası (1916-1933). Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 1995: 285.
 • Kadıoğlu, S. (2002) “Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlisi Mecmuası Üzerine Bir İnceleme.” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 4 (1): 99-118.
 • Mecmûa-i Fünûn-i Baytarîyye (Şubat 1325). Sene 2. Sayı 6, İstanbul.
 • Musavver Mecmûa i Baytarîyye ve Zirâiyye (15 Temmuz 1328a). Birinci sene. Numara: 3, İstanbul.
 • Musavver Mecmûa-i Baytarîyye ve Zirâiyye (1 Ağustos 1328b). Birinci sene. Numara: 4, İstanbul.
 • Özen, A., Doğan, Ö. (2014). “Cerîde-i Baytarîyye ve Zirâiyye” Adlı Gazetenin Veteriner Hekimliği Tarihi Yönünden İncelenmesi (Tam metin). IV. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Samsun, 155-249.
 • Özen, A., Özgür, A. (1998). Türkiye’de Veteriner Hekimliği Alanındaki Eski Harfli Süreli Yayınlar Üzerinde Tarihsel Bir İnceleme (Poster Bildiri). V. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 501–512.
 • Polat, N. H., Yaygın, E. Ö. (2019). “Musavver Hâle” Dergisi Üzerine bir inceleme. TÜBAR XLV, 174-198.
 • Risâle-i Fennî Baytarî (Kânûn-ı Sânî 1329). Sene 1. Numara. 6, İstanbul.
 • Tüzdil, N. (1955). Türk Veteriner Hekimliği Tarihi. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Unat, E. K., İhsanoğlu, E., Vural, S. (2004). Osmanlıca Tıp Terimleri Sözlüğü. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • Yüksel, Ö. (2023). Osmanlı Türkiye’sinde Yayımlanmış Bir Çiftçilik Dergisi: Felâhat (1913-1919). Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 24, 1: 165-197. doı :10.26650/oba.1189043.

Review of Musavver Mecmua-i Baytarîyye ve Zirâiyye Journal in terms of Veterinary Medicine History

Year 2023, Volume: 8 Issue: 1, 51 - 57, 30.04.2023
https://doi.org/10.51754/cusbed.1270418

Abstract

This study aims to analyze the journal titled Musavver Mecmûa-i Baytarîyye ve Zirâiyye in terms of the history of veterinary medicine. To this end, two issues of the journal registered in the National Library with the fixture number '1962 SB 293' were examined. According to the cover information of the issue number three of the first year, dated July 15, 1328 (July 28, 1912), one of the available copies; the grant holder and director of the journal was F. K. Civani and the journal was planned to be published every 15 days. The subjects in the examined copies were presented under the main headings as ‘Kısm-ı Baytarî’ and ‘Kısm-ı Zirâî’ including topics such as animal nutrition, agriculture, animal breeding, foot-and-mouth disease, footrot disease, poultry farming, dried vegetables and memories from Europe. articles are included. By evaluating the information covered in the journal about professional topics, newly published professional books, and other professional journals published during the same period, it can be suggested that Musavver Mecmûa-i Baytarîyye ve Zirâiyye is of great importance since it reflects the history of veterinary medicine and professional information conveyed in the journal was closely followed by veterinarians.

References

 • Bekman, M. (1940). Veteriner Tarihi. Ankara Basım ve Cildevi. Ankara.
 • Birinci, A. (1996). Meşrutiyet Matbuatı (1324-1325)/II. Kebikeç Dergisi, 3: 71-76.
 • Birinci, A. (1998). Meşrutiyet Matbuatı (1324-1325)/V. Kebikeç Dergisi, 6: 87-89.
 • Dağlı, Y., Üçer, C. (1997). Tarih Çevirme Kılavuzu (V. Cilt). Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • Devellioğlu, F. (2015). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Dinçer, F. (1964). Türkiye’de Kurulan Veteriner Dernekleriyle Bugüne Kadar Olan Gelişmeleri. Türk Vet. Hekiml. Dern. Derg., 34 (11-12): 487-502.
 • Dinçer, F. (1976). Türkiye’de Veterinerlik ve Tarım Alanında İlk Süreli Yayın “Vasıta-i Servet” Üzerinde Bir İnceleme. Fırat Üniversitesi Elazığ Veteriner Fakültesi Dergisi, 3 (1): 66-83.
 • Erk, N., Dinçer, F. (1970). Türkiye’de Veteriner Hekimlik Öğretimi ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tarihi. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Fennî Baytarî (Eylül-Teşrin-i Evvel 1328). Sene 1. Numara. 4-5, İstanbul.
 • Gölcü Melikoğlu, B., Erer, S. (2013). Osmanlı Devleti'nde Kurulan Veteriner Dernekler Üzerine Yeni Araştırmalar. Turkiye Klinikleri J Med Ethics, 21(2): 88-94.
 • Gölcü Melikoğlu, B., Osmanağaoğlu Sanal Ş. (2012). Mecmûa-i Fünûn-i Baytariye: İnceleme ve Özetli Bibliyografya. Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi, 14 (1): 45-88.
 • Günergun, F. (1995). Darülfünun Fünun (Fen) Fakültesi Mecmuası (1916-1933). Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 1995: 285.
 • Kadıoğlu, S. (2002) “Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlisi Mecmuası Üzerine Bir İnceleme.” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 4 (1): 99-118.
 • Mecmûa-i Fünûn-i Baytarîyye (Şubat 1325). Sene 2. Sayı 6, İstanbul.
 • Musavver Mecmûa i Baytarîyye ve Zirâiyye (15 Temmuz 1328a). Birinci sene. Numara: 3, İstanbul.
 • Musavver Mecmûa-i Baytarîyye ve Zirâiyye (1 Ağustos 1328b). Birinci sene. Numara: 4, İstanbul.
 • Özen, A., Doğan, Ö. (2014). “Cerîde-i Baytarîyye ve Zirâiyye” Adlı Gazetenin Veteriner Hekimliği Tarihi Yönünden İncelenmesi (Tam metin). IV. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Samsun, 155-249.
 • Özen, A., Özgür, A. (1998). Türkiye’de Veteriner Hekimliği Alanındaki Eski Harfli Süreli Yayınlar Üzerinde Tarihsel Bir İnceleme (Poster Bildiri). V. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 501–512.
 • Polat, N. H., Yaygın, E. Ö. (2019). “Musavver Hâle” Dergisi Üzerine bir inceleme. TÜBAR XLV, 174-198.
 • Risâle-i Fennî Baytarî (Kânûn-ı Sânî 1329). Sene 1. Numara. 6, İstanbul.
 • Tüzdil, N. (1955). Türk Veteriner Hekimliği Tarihi. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Unat, E. K., İhsanoğlu, E., Vural, S. (2004). Osmanlıca Tıp Terimleri Sözlüğü. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • Yüksel, Ö. (2023). Osmanlı Türkiye’sinde Yayımlanmış Bir Çiftçilik Dergisi: Felâhat (1913-1919). Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 24, 1: 165-197. doı :10.26650/oba.1189043.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Özlem YÜKSEL
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ, VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ VE DEONTOLOJİ ANABİLİM DALI
0000-0003-0635-3256
Türkiye


Erhan YÜKSEL
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ, VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ VE DEONTOLOJİ ANABİLİM DALI
0000-0002-0735-0375
Türkiye


Berfin MELİKOĞLU GÖLCÜ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
0000-0001-8363-5623
Türkiye

Project Number V050
Early Pub Date April 26, 2023
Publication Date April 30, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 8 Issue: 1

Cite

APA Yüksel, Ö. , Yüksel, E. & Melikoğlu Gölcü, B. (2023). Musavver Mecmûa-i Baytarîyye ve Zirâiyye Adlı Derginin Veteriner Hekimliği Tarihi Açısından İncelemesi . Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 8 (1) , 51-57 . DOI: 10.51754/cusbed.1270418

   ici2.png    logo.png        asos-index.png       crossref-logo-landscape-200.png     logo.png       search-result-logo-horizontal-TEST.jpg 

     

logo.png    scilit.jpg     goole_scholar.jpg       logo.png