Research Article
BibTex RIS Cite

Açık ve Ambalajlı Dondurmalarda Aflatoksin M1 Varlığının Araştırılması

Year 2023, Volume: 8 Issue: 3, 418 - 427, 30.12.2023
https://doi.org/10.51754/cusbed.1326151

Abstract

Bu çalışmada, ambalajlı ve açık olarak satışa sunulan dondurmalarda Aflatoksin M1 (AFM1) varlığının araştırılması, yasal düzenlemeler dikkate alınarak halk sağlığı yönünden tehlike oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, 30 adet farklı markalardan oluşan meyveli, sade ve çikolatalı dondurma, 30 adette farklı satış noktalarından olmak üzere açık olarak satışa sunulan (meyveli, sade ve çikolatalı dondurma) toplam 60 adet dondurma örneği toplanarak ELISA yöntemi ile analizleri yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarında tüm dondurma örneklerinde değişen konsantrasyonlarda AFM1 tespit edilmiştir. Ambalajlı dondurmalarda ortalama AFM1 düzeyi 0.045±0.019 μg/kg, açık olarak satışa sunulan dondurma örneklerinde ise AFM1 konsantrasyonu 0.030±0.006 μg/kg olarak ölçülmüştür. Analiz edilen tüm örnekler içesinden 10 örnek (%17) Türk Gıda Kodeksi’nin izin verdiği yasal sınırı (0.05 μg/kg) aştığı tespit edilmiştir. Yasal sınırı aşan örneklerin tamamı ambalajlı olup, içerik olarak meyveli grupta (0.077±0.016 μg/kg) yer almıştır. Açık olarak satışa sunulan örnekler içerisinde yasal sınırı geçen örnek tespit edilmemiş, ancak bu sınıra yakın 14 örneğin AFM1 ile kontamine olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak AFM1’e maruz kalma potansiyelinin ambalajlı olarak satılan dondurma örneklerinde daha fazla olduğu belirlenmiştir. Halk sağlığını tehdit eden kanserojen AFM1 riskinin en aza indirilmesi için, dondurmanın ham madde seçimi başta olmak üzere, üretimden depolanmaya kadar ki tüm proses aşamalarında, gerekli hijyen koşullarına uyulmalı ve düzenli denetim ve kontroller yapılmalıdır. Bu riski en aza indirmek için gerekli yeni stratejiler geliştirilmelidir. İyi tarım uygulamaları ile alınacak önlemler oluşabilecek problemleri kontrol edebilecektir

Supporting Institution

Yok

References

 • Abdali, F., Zare, M., Abbasi, A., & Berizi, E. (2020). Aflatoxin M1 occurrence in local dairy products in Shiraz, Southern Iran. International Journal of Nutrition Sciences, 5(3), 142-147.
 • Ağaoğlu, S., Alemdar, S., & Ercan, N. (2020). Presence of aflatoxin M1 in Cube cheeses produced in Sivas region. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 8(3), 520-525.
 • Alphan, T. E., Baş M., Baysal A., Merdol T. K., Kızıltan G., Pekcan G., Özenoğlu A., Saka M., Şahin H., Ercan A., Erdem Z. N., Sökülmez P., Şeker G. E. Ş., Şensoy F., Türker F. P., Köseler E., Metin S., Güngör Y. A., Sancak Y. E., Özfidan T. A. Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2018; ss 3-5.
 • Atanda, O., Oguntubo, A., Adejumo, O., Ikeorah, J., & Akpan, I. (2007). Aflatoxin M1 contamination of milk and ice cream in Abeokuta and Odeda local governments of Ogun State, Nigeria. Chemosphere, 68(8), 1455-1458.
 • Atasever, M. A., Adıgüzel, G., Atasever, M., Özturan, K., & Cops, N. A. (2010a). Determination of Aflatoxin M1 levels in some cheese types consumed in Erzurum-Turkey. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16, S87-S91.
 • Atasever, M. A., Atasever, M., & Özturan, K. (2011). Aflatoxin M1 levels in retail yoghurt and ayran in Erzurum in Turkey. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 35(1), 59-62.
 • Atasever, M., Adiguzel, G., Atasever, M., Özlü, H., & Özturan, K. (2010b). Occurrence of aflatoxin M1 in UHT milk in Erzurum-Turkey. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(Suppl A), S119-S122.
 • Atsan, E., Çağlar, A. 2008. Farklı Stabilizör Kullanımının Dondurmanın Bazı Fiziksel ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39(2), 195-200.
 • Avrupa Komisyonu (2010). COMMISSION REGULATION (EC) No 1881/2006 on setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs.
 • Baysal, A., Aksoy M., Besles H. T., Bozkurt N., Keçecioğlu S., Mercanlıgil S. M., Merdol K. T., Pekcan G., Yıldız E. (2014). Diyet El Kitabı. Hatiboğlu Yayınevi, Ankara 2014; ss 7-13.
 • Beegum, P. S., Nair, J. P., Manikantan, M. R., Pandiselvam, R., Shill, S., Neenu, S., & Hebbar, K. B. (2021). Effect of coconut milk, tender coconut and coconut sugar on the physico-chemical and sensory attributes in ice cream. Journal of Food Science and Technology, 1-12.
 • Bennett, J. W., Klich, M. (2003). Mycotoxins. Clinical Microbiology Reviews, 16(3), 497–516.
 • Chen, X. ve ark. (2018), Dondurma örneklerindeki aflatoksin B1 seviyelerinin belirlenmesi için HPLC-FLD yönteminin geliştirilmesi. Food Chemistry, 267, 80-85.
 • Çadırcı, Ö, Gucukoglu, A, Ozpinar, N, Terzi, G, Alisarlı, M. (2011) Aflatoxin M1 Contamination of Ice Cream in Samsun, Turkey. Journal of Animal and Advances. 10(15), 2047- 2050.
 • Çaybaşı, T. (2023). Üzüm çekirdeği katkılı dondurma ile sade dondurmanın duyusal analizi ve fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Çoşkun, T., & Şanlı, T., “Süt ve süt ürünlerinde kalıntılar”, Akademik Gıda, 14 (1): 67-74 (2016).
 • Demir, T., & Ağaoğlu, S. (2021). Presence of Tetracycline-Group of Antibiotics in the Eggs Coded According to the Cultivation Method. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 35(1), 43-47.
 • Demir, T., & Ağaoğlu, S. (2023a). Estimated daily intake and health risk assessment of toxic elements in infant formulas. British Journal of Nutrition, 1-11.
 • Demir, T., & Ağaoğlu, S. (2023b). Exposure assessment of aflatoxin M1 through ingestion of infant formula in Türkiye. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 11(2), 396-402.
 • Demirci, M. (2014). Beslenme. Namık Kemal Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, Tekirdağ.
 • Dondurma Tebliği (Tebliğ no: 2004/45). Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği. 13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete, Ankara.
 • Elife, K. A. Y. A., Erdem, T. K., & Tekin, F. B. (2017). Maraş dondurmasi üretimi ve üretilen dondurmanin fizikokimyasal niteliklerinin belirlenmesi. Caucasian Journal of Science, 4(1), 45-56.
 • Fallah, A. A. (2010). Aflatoxin M1 contamination in dairy products marketed in Iran during winter and summer. Food Control, 21(11), 1478-1481.
 • FAO, (2021). Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Food and Agriculture Organization Livestock Primary. Available online: http://www.fao.org/3/I9037EN/i9037en.pdf (accessed on 7 January 2021)
 • FAO, (2022). Food and Agricultural Organization of the United Nations. http://www.fao.org/faostat/en/data . Erişim tarihi: 27.03.2022.
 • GadAllah, A. H., Abou Zied, A. H. M., & Fahim, K. M. (2020). Research Article Risk Profile of Some Food Safety Hazards Associated with Ice-cream Sold in Egypt. International Journal of Dairy Science, 15 (3), 123-133.
 • Góral, M., Kozłowicz, K., Pankiewicz, U., Góral, D., Kluza, F., & Wójtowicz, A. (2018). Impact of stabilizers on the freezing process, and physicochemical and organoleptic properties of coconut milk-based ice cream. LWT, 92, 516-522.
 • Hepçin, S., & Gücükoğlu, A. (2022). Determination of Aflatoxin M1 in Buffalo Milk and Products. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 10(12), 2354-2357.
 • IARC. (2002). Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. World Health Organization; International Agency for Research on Cancer, Aflatoxins, 82, 171-300.
 • Ilievska, G., Stojanovska-Dimzoska, B., Koceva, D., Stojković, G., Angeleska, A., & Dimitrieska-Stojković, E. (2022). Dietary Exposure and Health Risk Assessment of Aflatoxin M1 in Dairy Products Consumed by Population of North Macedonia. Journal of Food Quality and Hazards Control, 9 (2022), 14-22.
 • Khoshnevis, S. H., Gholampour Azizi, I., Shateri, S., & Mousavizadeh, M. (2012). Determination of the aflatoxin M1 in ice cream in Babol City (Northern, Iran). Glob Vet, 8(2), 205-208.
 • Kır, R. (2007). Farklı tip yağ kullanımının dondurmanın fiziksel, kimyasal ve duyusal kalite özellikleri üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Kowalska, A., Walkiewicz, K., Kozieł, P., & Muc-Wierzgoń, M. (2017). Aflatoxins: characteristics and impact on human health. Advances in Hygiene and Experimental Medicine, 71, 315-327.
 • Li, S., Min, L., Wang, G., Li, D., Zheng, N., & Wang, J. (2018). Occurrence of aflatoxin M1 in raw milk from manufacturers of infant milk powder in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(5), 879.
 • Madallı, B., & Ayaz, A., “Aflatoxin M1 in dairy products: exposure and health risks”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4 (1),1-14 (2017).
 • Min, L., Li, D., Tong, X., Sun, H., Chen, W., Wang, G., & Wang, J. (2020). The challenges of global occurrence of aflatoxin M1 contamination and the reduction of aflatoxin M1 in milk over the past decade. Food Control, 117, 107352.
 • Öncebe, S. ve Demircan, V. (2019). Tüketicilerin fonksiyonel gıda tüketimini etkileyen faktörler. Akademik Gıda 17(4), (2019) 497-507.
 • Pineli, L. D. L. D. O., Botelho, R. B., Zandonadi, R. P., Solorzano, J. L., de Oliveira, G. T., Reis, C. E. G., & Teixeira, D. D. S. (2015). Low glycemic index and increased protein content in a novel quinoa milk. LWT-Food Science and Technology, 63(2), 1261-1267.
 • Rahimi, E. (2014). Survey of the occurrence of aflatoxin M1 in dairy products marketed in Iran. Toxicology and Industrial Health, 30(8), 750-754.
 • Richard, J. L. (2007). Some major mycotoxins and their mycotoxicoses—An overview. International Journal of Food Microbiology, 119(1-2), 3-10.
 • Sezer, Ç., Aksoy, A., Vatansever, L., & Bilge, N. (2014). Kars ilinde satışa sunulan dondurmalarda aflatoksin M1 varlığının belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 40(1), 90-94.
 • Şener, A. (2009). Serbest ve mikroenkapsüle probiyotik bakterilerin ticari dondurma üretiminde kullanılabilirliği üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara.
 • TGK, 2004. Türk Gıda Kodeksi, Dondurma Tebliği (Tebliğ No:2004/45).
 • Tomašević, I., Petrović, J., Jovetić, M., Raičević, S., Milojević, M., & Miočinović, J. (2015). Two year survey on the occurrence and seasonal variation of aflatoxin M1 in milk and milk products in Serbia. Food Control, 56, 64-70.
 • Turgut, T. (2006). Bazı probiyotik bakterilerin dondurma üretiminde kullanım imkanları, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Ensttitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 168s.
 • Türkmen, N., Gürsoy, A. (2017). Fonksiyonel Dondurma. Akademik Gıda 15(4), (2017) 386-395.
 • WHO, FAO. "Statistical aspects of microbiological criteria related to foods: A Risk Manager's Guide." (2016). Yücel, N. ve Çıtak, S. (2000). Dondurma örneklerinde bazı mikroorganizmaların varlığı üzerine bir araştırma. Türk Hijyen Deneysel Biyoloji Dergisi. Cilt: 57, No: 3, S:165-170.

Investigation of Aflatoxin M1 Presence in Open and Packaged Ice Creams

Year 2023, Volume: 8 Issue: 3, 418 - 427, 30.12.2023
https://doi.org/10.51754/cusbed.1326151

Abstract

The aim of this study was to investigate the presence of Aflatoxin M1 (AFM1) in packaged and openly sold ice creams and determine whether it poses a risk to public health, taking into account legal regulations. A total of 60 ice cream samples were collected, including 30 different brands of fruit-flavored, plain, and chocolate ice creams, and 30 samples of openly sold ice creams (fruit-flavored, plain, and chocolate) from various retail outlets. The samples were analyzed using the ELISA method. In the study, varying concentrations of AFM1 were detected in all ice cream samples. The average level of AFM1 in packaged ice creams was measured as 0.045±0.019 μg/kg, while in openly sold ice cream samples, the AFM1 concentration was measured as 0.030±0.006 μg/kg. Among all the analyzed samples, 10 samples (17%) were found to exceed the legal limit (0.05 μg/kg) allowed by the Turkish Food Codex. All of the samples that exceeded the legal limit were packaged ice creams, specifically in the fruit-flavored group (0.077±0.016 μg/kg). Within the openly sold samples, no samples exceeding the legal limit were detected. However, it was determined that 14 samples were contaminated with AFM1 at levels close to this limit. As a result, it was found that the potential exposure to AFM1 is higher in packaged ice cream samples. In order to minimize the carcinogenic risk of AFM1 that poses a threat to public health, necessary hygiene conditions must be followed and regular inspections and controls should be conducted throughout all stages of production, including raw material selection, production, and storage of ice cream. New strategies need to be developed to minimize this risk. Precautions taken through good agricultural practices will be able to control potential problems.

References

 • Abdali, F., Zare, M., Abbasi, A., & Berizi, E. (2020). Aflatoxin M1 occurrence in local dairy products in Shiraz, Southern Iran. International Journal of Nutrition Sciences, 5(3), 142-147.
 • Ağaoğlu, S., Alemdar, S., & Ercan, N. (2020). Presence of aflatoxin M1 in Cube cheeses produced in Sivas region. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 8(3), 520-525.
 • Alphan, T. E., Baş M., Baysal A., Merdol T. K., Kızıltan G., Pekcan G., Özenoğlu A., Saka M., Şahin H., Ercan A., Erdem Z. N., Sökülmez P., Şeker G. E. Ş., Şensoy F., Türker F. P., Köseler E., Metin S., Güngör Y. A., Sancak Y. E., Özfidan T. A. Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2018; ss 3-5.
 • Atanda, O., Oguntubo, A., Adejumo, O., Ikeorah, J., & Akpan, I. (2007). Aflatoxin M1 contamination of milk and ice cream in Abeokuta and Odeda local governments of Ogun State, Nigeria. Chemosphere, 68(8), 1455-1458.
 • Atasever, M. A., Adıgüzel, G., Atasever, M., Özturan, K., & Cops, N. A. (2010a). Determination of Aflatoxin M1 levels in some cheese types consumed in Erzurum-Turkey. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16, S87-S91.
 • Atasever, M. A., Atasever, M., & Özturan, K. (2011). Aflatoxin M1 levels in retail yoghurt and ayran in Erzurum in Turkey. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 35(1), 59-62.
 • Atasever, M., Adiguzel, G., Atasever, M., Özlü, H., & Özturan, K. (2010b). Occurrence of aflatoxin M1 in UHT milk in Erzurum-Turkey. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(Suppl A), S119-S122.
 • Atsan, E., Çağlar, A. 2008. Farklı Stabilizör Kullanımının Dondurmanın Bazı Fiziksel ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39(2), 195-200.
 • Avrupa Komisyonu (2010). COMMISSION REGULATION (EC) No 1881/2006 on setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs.
 • Baysal, A., Aksoy M., Besles H. T., Bozkurt N., Keçecioğlu S., Mercanlıgil S. M., Merdol K. T., Pekcan G., Yıldız E. (2014). Diyet El Kitabı. Hatiboğlu Yayınevi, Ankara 2014; ss 7-13.
 • Beegum, P. S., Nair, J. P., Manikantan, M. R., Pandiselvam, R., Shill, S., Neenu, S., & Hebbar, K. B. (2021). Effect of coconut milk, tender coconut and coconut sugar on the physico-chemical and sensory attributes in ice cream. Journal of Food Science and Technology, 1-12.
 • Bennett, J. W., Klich, M. (2003). Mycotoxins. Clinical Microbiology Reviews, 16(3), 497–516.
 • Chen, X. ve ark. (2018), Dondurma örneklerindeki aflatoksin B1 seviyelerinin belirlenmesi için HPLC-FLD yönteminin geliştirilmesi. Food Chemistry, 267, 80-85.
 • Çadırcı, Ö, Gucukoglu, A, Ozpinar, N, Terzi, G, Alisarlı, M. (2011) Aflatoxin M1 Contamination of Ice Cream in Samsun, Turkey. Journal of Animal and Advances. 10(15), 2047- 2050.
 • Çaybaşı, T. (2023). Üzüm çekirdeği katkılı dondurma ile sade dondurmanın duyusal analizi ve fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Çoşkun, T., & Şanlı, T., “Süt ve süt ürünlerinde kalıntılar”, Akademik Gıda, 14 (1): 67-74 (2016).
 • Demir, T., & Ağaoğlu, S. (2021). Presence of Tetracycline-Group of Antibiotics in the Eggs Coded According to the Cultivation Method. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 35(1), 43-47.
 • Demir, T., & Ağaoğlu, S. (2023a). Estimated daily intake and health risk assessment of toxic elements in infant formulas. British Journal of Nutrition, 1-11.
 • Demir, T., & Ağaoğlu, S. (2023b). Exposure assessment of aflatoxin M1 through ingestion of infant formula in Türkiye. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 11(2), 396-402.
 • Demirci, M. (2014). Beslenme. Namık Kemal Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, Tekirdağ.
 • Dondurma Tebliği (Tebliğ no: 2004/45). Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği. 13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete, Ankara.
 • Elife, K. A. Y. A., Erdem, T. K., & Tekin, F. B. (2017). Maraş dondurmasi üretimi ve üretilen dondurmanin fizikokimyasal niteliklerinin belirlenmesi. Caucasian Journal of Science, 4(1), 45-56.
 • Fallah, A. A. (2010). Aflatoxin M1 contamination in dairy products marketed in Iran during winter and summer. Food Control, 21(11), 1478-1481.
 • FAO, (2021). Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Food and Agriculture Organization Livestock Primary. Available online: http://www.fao.org/3/I9037EN/i9037en.pdf (accessed on 7 January 2021)
 • FAO, (2022). Food and Agricultural Organization of the United Nations. http://www.fao.org/faostat/en/data . Erişim tarihi: 27.03.2022.
 • GadAllah, A. H., Abou Zied, A. H. M., & Fahim, K. M. (2020). Research Article Risk Profile of Some Food Safety Hazards Associated with Ice-cream Sold in Egypt. International Journal of Dairy Science, 15 (3), 123-133.
 • Góral, M., Kozłowicz, K., Pankiewicz, U., Góral, D., Kluza, F., & Wójtowicz, A. (2018). Impact of stabilizers on the freezing process, and physicochemical and organoleptic properties of coconut milk-based ice cream. LWT, 92, 516-522.
 • Hepçin, S., & Gücükoğlu, A. (2022). Determination of Aflatoxin M1 in Buffalo Milk and Products. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 10(12), 2354-2357.
 • IARC. (2002). Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. World Health Organization; International Agency for Research on Cancer, Aflatoxins, 82, 171-300.
 • Ilievska, G., Stojanovska-Dimzoska, B., Koceva, D., Stojković, G., Angeleska, A., & Dimitrieska-Stojković, E. (2022). Dietary Exposure and Health Risk Assessment of Aflatoxin M1 in Dairy Products Consumed by Population of North Macedonia. Journal of Food Quality and Hazards Control, 9 (2022), 14-22.
 • Khoshnevis, S. H., Gholampour Azizi, I., Shateri, S., & Mousavizadeh, M. (2012). Determination of the aflatoxin M1 in ice cream in Babol City (Northern, Iran). Glob Vet, 8(2), 205-208.
 • Kır, R. (2007). Farklı tip yağ kullanımının dondurmanın fiziksel, kimyasal ve duyusal kalite özellikleri üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Kowalska, A., Walkiewicz, K., Kozieł, P., & Muc-Wierzgoń, M. (2017). Aflatoxins: characteristics and impact on human health. Advances in Hygiene and Experimental Medicine, 71, 315-327.
 • Li, S., Min, L., Wang, G., Li, D., Zheng, N., & Wang, J. (2018). Occurrence of aflatoxin M1 in raw milk from manufacturers of infant milk powder in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(5), 879.
 • Madallı, B., & Ayaz, A., “Aflatoxin M1 in dairy products: exposure and health risks”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4 (1),1-14 (2017).
 • Min, L., Li, D., Tong, X., Sun, H., Chen, W., Wang, G., & Wang, J. (2020). The challenges of global occurrence of aflatoxin M1 contamination and the reduction of aflatoxin M1 in milk over the past decade. Food Control, 117, 107352.
 • Öncebe, S. ve Demircan, V. (2019). Tüketicilerin fonksiyonel gıda tüketimini etkileyen faktörler. Akademik Gıda 17(4), (2019) 497-507.
 • Pineli, L. D. L. D. O., Botelho, R. B., Zandonadi, R. P., Solorzano, J. L., de Oliveira, G. T., Reis, C. E. G., & Teixeira, D. D. S. (2015). Low glycemic index and increased protein content in a novel quinoa milk. LWT-Food Science and Technology, 63(2), 1261-1267.
 • Rahimi, E. (2014). Survey of the occurrence of aflatoxin M1 in dairy products marketed in Iran. Toxicology and Industrial Health, 30(8), 750-754.
 • Richard, J. L. (2007). Some major mycotoxins and their mycotoxicoses—An overview. International Journal of Food Microbiology, 119(1-2), 3-10.
 • Sezer, Ç., Aksoy, A., Vatansever, L., & Bilge, N. (2014). Kars ilinde satışa sunulan dondurmalarda aflatoksin M1 varlığının belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 40(1), 90-94.
 • Şener, A. (2009). Serbest ve mikroenkapsüle probiyotik bakterilerin ticari dondurma üretiminde kullanılabilirliği üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara.
 • TGK, 2004. Türk Gıda Kodeksi, Dondurma Tebliği (Tebliğ No:2004/45).
 • Tomašević, I., Petrović, J., Jovetić, M., Raičević, S., Milojević, M., & Miočinović, J. (2015). Two year survey on the occurrence and seasonal variation of aflatoxin M1 in milk and milk products in Serbia. Food Control, 56, 64-70.
 • Turgut, T. (2006). Bazı probiyotik bakterilerin dondurma üretiminde kullanım imkanları, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Ensttitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 168s.
 • Türkmen, N., Gürsoy, A. (2017). Fonksiyonel Dondurma. Akademik Gıda 15(4), (2017) 386-395.
 • WHO, FAO. "Statistical aspects of microbiological criteria related to foods: A Risk Manager's Guide." (2016). Yücel, N. ve Çıtak, S. (2000). Dondurma örneklerinde bazı mikroorganizmaların varlığı üzerine bir araştırma. Türk Hijyen Deneysel Biyoloji Dergisi. Cilt: 57, No: 3, S:165-170.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Sciences (Other)
Journal Section Research Article
Authors

Ahmet Burak BİNİŞ 0000-0002-9899-5151

Tuğba DEMİR 0000-0002-5195-9372

Project Number Yok
Early Pub Date December 26, 2023
Publication Date December 30, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 8 Issue: 3

Cite

APA BİNİŞ, A. B., & DEMİR, T. (2023). Açık ve Ambalajlı Dondurmalarda Aflatoksin M1 Varlığının Araştırılması. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(3), 418-427. https://doi.org/10.51754/cusbed.1326151

   ici2.png    logo.png        asos-index.png       crossref-logo-landscape-200.png     logo.png       search-result-logo-horizontal-TEST.jpg 

     

logo.png    scilit.jpg     goole_scholar.jpg       logo.png    logo.png