Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de İntramüsküler Enjeksiyon Uygulaması ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Hemşirelik Tezlerinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 3, 181 - 191, 31.12.2021
https://doi.org/10.51754/cusbed.908955

Öz

Amaç: Bu araştırma, Türkiye’de intramüsküler enjeksiyon uygulamalarını içeren lisansüstü hemşirelik tezlerinin yayın yılı, türü, amaç, yöntem ve elde edilen sonuçlarını incelemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Araştırmada verilerin toplanması Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı ‘‘Hemşirelik, İntramüsküler, İntramüsküler Enjeksiyon’’, anahtar kelimeleri ile taranmıştır. Tarama sonunda 1997-2020 yılları arasında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik alanında konu ile ilgili yapılmış 27 tez belirlenmiştir.
Bulgular: Veriler incelediğinde lisansüstü tezlerden 20’sinin yüksek lisans, 7’inin ise doktora düzeyinde yapıldığı görülmüştür. İntramüsküler enjeksiyon uygulaması ile ilgili ilk tezin 1997 yılında yapıldığı tespit edilmiştir. Tezler araştırma türlerine göre incelendiklerinde deneysel (n=14), yarı deneysel (n=10) ve tanımlayıcı (n=3) türde olduğu saptanmıştır. Lisansüstü tezlerin sistematik incelemesinde, tanımlayıcı türde yapılan çalışmaların tamamının yüksek lisans tezlerinden oluştuğu, son yıllarda yapılan doktora tezlerinin daha çok randomize kontrollü olarak deneysel türde yapıldığı saptanmıştır. Yine son yıllarda yapılan tezlerin intramüsküler enjeksiyon ağrısını azaltmaya yönelik non-farmakolojik yöntem kullanımın etkisini ortaya koyduğu belirlenmiştir
Sonuç: İntramüsküler enjeksiyon uygulamasını konu alan tezlerin sayıca yetersiz olduğu; konuya ilişkin akademik çalışmaların sayısının artmasının diğer araştırmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Ağaç E, Güneş ÜY (2011) Effect on pain of changing the needle prior to administering medicine ıntramuscularly: a randomized controlled trial, Journal of Advanced Nursing 67 (3): 563-568.
 • Akcimen M, Bedel C, Selvi F (2019) Application of ice and vapocoolant spray to reduce tetanus vaccine pain: A prospective, randomized, controlled clinical study. Annals of Medical Research 26 (6): 995-8.
 • Apaydın E (2018) Ventrogluteal ve dorsogluteal bölgeye uygulanan intramüsküler enjeksiyonların kanama, ağrı ve hematom açısından karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Ardahan M, Özsoy S (2015) Türkiye’de hemşirelik araştırmalarındaki eğilimler: yüksek lisans ve doktora tezleri üzerine bir çalışma. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4(4): 516-534.
 • Baran L (2020) Ventrogluteal bölgeden uygulanan intramüsküler enjeksiyonda aspirasyon işleminin gerekliliğinin ve ağrı üzerine etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi. Ege Üniversitesi.
 • Berman A, Snyder S, Frandsen G (2016) Kozier and Erb’S Fundamentals of Nursing. Concepts, Process and Practice, 10th ed. New Jersey: Pearson Education Inc.
 • Bilgen Sivri B (2016) Çocuklarda intramüsküler enjeksiyon uygulanırken oluşan ağrıyı azaltmada iki farklı yöntemin etkisi. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi.
 • Bilgiç Ş, Şendir M (2014) Hemşirelik bilişimi. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 3(1): 24-28.
 • Cihangir Köktepe Ş (1998) İntramüsküler enjeksiyona bağlı ağrının azaltılmasında lokal buz uygulamasının etkinliğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi.
 • Çelik Ş (2020) İntramüsküler penisilin enjeksiyonu uygulanacak bölgeye manuel basınç uygulamanın enjeksiyon ağrısı üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi.
 • Çöçelli LP, Bacaksız BD, Ovayolu N (2008) Ağrı tedavisinde hemşirenin rolü. Gaziantep Tıp Dergisi 14(2): 53-8.
 • Dişçi R (2020) Hemşirelere verilen kanıta dayalı ventrogluteal bölge intramüsküler enjeksiyon eğitiminin etkinliği. Yüksek Lisans Tezi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi.
 • Emre Yavuz D (2011a) İntramüsküler benzatin penisilin g enjeksiyonunda manüel basınç uygulamanın enjeksiyon ağrısına etkisinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi.
 • Emre Yavuz D (2017b) Süt Çocuğunun intramüsküler enjeksiyon ağrısına ilaç dışı multimodal yaklaşım. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi.
 • Eroğlu S (2016) Ventrogluteal alana intramüsküler enjeksiyon uygulamasına yönelik hemşirelere ve ebelere verilen eğitimde nöro linguistik programlama tekniğinin etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi.
 • Erol A (2017) Web destekli öğretimin hemşirelik öğrencilerinin intramüsküler enjeksiyonu öğrenmelerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi.
 • Floyd S, Meyer A (2007) Intramuscular ınjections –what‟s best practice. Nursing New Zeland 13 (6): 20-22.
 • Gökbel Yiğit K (2017) Hemşirelerin intramüsküler enjeksiyon uygulamasında ventrogluteal bölgenin kullanımına ilişkin verilen planlı eğitimin bilgi ve becerileri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi.
 • Göktaş N (2014) Hemşirelerin intramüsküler ve intravenöz ilaç uygulamalarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi.
 • Gülnar E (2012) Hemşirelerin intramüsküler enjeksiyonda ventrogluteal bölgenin kullanımına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi.
 • Gülnar E, Özveren H (2016) An Evaluation of the effectiveness of a planned training program for nurses on administering ıntramuscular ınjections ınto the ventrogluteal site. Nurse Education Today 36:360-3.
 • İşseven SD (2020) İntramüsküler enjeksiyon uygulama sonrası hastaların ağrı şiddeti ve memnuniyet düzeyleri açısından dorsogluteal ve ventrogluteal bölgelerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi.
 • Kant E (2015) İntramüsküler enjeksiyon öncesi dinletilen müziğin ve bölgeye uygulanan basıncın ağrı üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum Atattürk Üniversitesi.
 • Kara D (2011) İntramüsküler enjeksiyon uygulamalarında ekstremitelerin internal rotasyonunun ve z yolu tekniğinin ağrı üzerine etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi.
 • Karabey T (2020) İntramüsküler enjeksiyonda ekstremitelerin internal rotasyonu, lokal soğuk uygulama ve shotblocker kullanımının enjeksiyon ağrısı ve konfor düzeyi üzerine etkisinin karşılaştırılması. Doktora Tezi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Karaman D (2015) Using ventrogluteal site in intramuscular injections is a priority or an alternative?. International Journal of Caring Sciences 8(2): 507.
 • Kaya N (2012) Parenteral ilaç uygulamaları. içinde: hemşirelik esasları, Atabek Aştı T, Karadağ A, (Editörleri). 1. Baskı, İstanbul, Akademi Basın ve Yayıncılık, 762-794.
 • Kemaloğlu Y (2013) İntramüsküler enjeksiyon uygulamasında dorsogluteal ve ventrogluteal bölgelerin ağrı, kanama, hematom riski açısından karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Haliç Üniversitesi.
 • Kılıç Arslan B (2018) Hemşirelerin ventrogluteal bölgeye intramüsküler ilaç uygulama becerilerinin geliştirilmesinde hibrit simülasyon yönteminin etkinliğinin değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi.
 • Koçyiğit A (1997) Çocuklarda intramüsküler enjeksiyonlardan önce lokal anestetik etkili krem emla uygulaması ile eğitim verilerek yapılan hazırlığın ağrıyı azaltmadaki etkinliklerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi.
 • Legrand G, Guiguet‐Auclair C, Viennet H, Aumeran C, Reynaud D, Badrikian L, Debost‐Legrand A (2019) Nurses' practices in the preparation and administration of intramuscular injections in mental health: A cross‐sectional study. Journal Of Clinical Nursing 28(17-18): 3310-3317. https://doi.org/10.1111/jocn.14909
 • Mitchell JR, Whitney FW (2001) The effect of injection speed on the perception of intramuscular injection pain: A clinical update. AAOHN Journal 49 (6); ProQuest Hospital Collection 286.
 • Mraz MAI, Thomas C, Rajcan L. (2018) Intramuscular injection CLIMAT pathway: a clinical practice guideline. British Journal of Nursing 27(13): 752-756. https://doi.org/10.12968 / bjon.2018.27.13.752
 • Nicoll LH, Hesby A (2002) Intramuscular ınjection: an ıntegrative research review and guideline for evidence-based practice Applied Nursing Research 15 (3): 149-162.
 • Özer Demir S (2019) Hemşirelerin intramüsküler enjeksiyona yönelik bilgi düzeylerinin ve bölge tercih nedenlerinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Kafkas Üniversitesi.
 • Potter PA, Perry AG, Stockert P, Hall M (2017) Fundamentals of Nursing, 9th ed.. St. Louis: Elsevier Inc.
 • Rodgern M., King L (2000) Drawing up and administering ıntramuscular ınjections: a review of the literature, Journal of Advanced Nursing 31 (3): 574-582.
 • Small S (2004) Preventing sciatic nevre ınjury from ıntramuscular ınjections: literature review, Journal of Advanced Nursing 47 (3): 287-296.
 • Şahin M (2013) İntramüsküler enjeksiyon uygulanan erişkin hastalarda buzzy® uygulamasının ağrı ve enjeksiyon memnuniyetine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi.
 • Şanlıalp AZ, Kurban NK (2017) Hemşirelerin intramüsküler enjeksiyon bilgi ve uygulamalarına eğitimin etkisi: z tekniği ve ventrogluteal alan. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi 19(1):26-37.
 • Tok Aydın Ş (2019) İntramüsküler Enjeksiyonu shotblocker ile uygulamanın ağrı şiddetine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.
 • Tuğrul E, Denat Y. (2014) Hemşirelerin ventrogluteal alana enjeksiyon uygulamaya ilişkin bilgi, görüş ve uygulamaları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2014 7(4): 275-284.
 • Uslusoy EÇ, Duran ET, Korkmaz, M (2016) Güvenli enjeksiyon uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 3(2): 50-57.
 • Uzelli D (2011) Yenidoğana uygulanan intramüsküler enjeksiyonda sukroz solüsyonunun ağrı üzerine etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi.
 • Vicdan AK, Birgili F, Baybuga MS (2019) Evaluation of the training given to the nurses on the ınjection application to the ventrogluteal site: a quasi-experimental study. International Journal of Caring Sciences 12(3):1467-1479.
 • Walsh L, Brophy K (2011) Staff nurses’ sites of choice for administering intramuscular injections to adult patients in the acute care setting. Journal of Advanced Nursing 67(5): 1034-1040.
 • Yıldız T (2014) Çocuklarda İntramüsküler penisilin enjeksiyonu ağrısına lokal buz uygulamasının etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Haliç Üniversitesi.
 • Yılmaz Coşkun E (2017) İntramüsküler İlaç Uygulama Becerisinin Öğretiminde Bilgisayar Destekli ve Hibrid Simülasyon Kullanımının Etkinliği. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi.
 • Zhuo P, Gao D, Xia Q, Ran D, Xia W (2019) Sciatic nerve injury in children after gluteal intramuscular injection: Case reports on medical malpractice. Medicine, Science and the Law 59(3): 139-142. https://doi.org/10.1177/0025802419851980

Investigation of Nursing Graduate Thesis Related Conducted by Intramuscular Injection Practices in Turkey

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 3, 181 - 191, 31.12.2021
https://doi.org/10.51754/cusbed.908955

Öz

Objective: In this research, publication year intramuscular injection containing the thesis of graduate nursing practice in Turkey, type, purpose, method and was conducted to examine the results obtained.
Material and Methods: Data collection in the study was scanned with the keywords "Nursing, Intramuscular, Intramuscular Injection" in the Higher Education Council National Thesis Center Database. At the end of the screening, 27 theses made on the subject in the field of Nursing at the Institute of Health Sciences between 1997-2020 were determined.
Results: When the data were examined, it was seen that 20 of the postgraduate theses were made at the master's level and 7 were at the doctoral level. It was determined that the first thesis on intramuscular injection was made in 1997. When the theses were examined according to research types, it was found that they were experimental (n = 14), quasi-experimental (n = 10) and descriptive (n = 3). In the systematic analysis of postgraduate theses, it was determined that all of the descriptive studies consisted of master theses and that the doctoral theses made in recent years were mostly done in the experimental type with randomized control. It has also been determined that the theses made in recent years have demonstrated the effect of using non-pharmacological methods to reduce intramuscular injection pain.
Conclusion: The number of theses on intramuscular injection is insufficient; It is thought that increasing the number of academic studies on the subject will shed light on other studies.

Kaynakça

 • Ağaç E, Güneş ÜY (2011) Effect on pain of changing the needle prior to administering medicine ıntramuscularly: a randomized controlled trial, Journal of Advanced Nursing 67 (3): 563-568.
 • Akcimen M, Bedel C, Selvi F (2019) Application of ice and vapocoolant spray to reduce tetanus vaccine pain: A prospective, randomized, controlled clinical study. Annals of Medical Research 26 (6): 995-8.
 • Apaydın E (2018) Ventrogluteal ve dorsogluteal bölgeye uygulanan intramüsküler enjeksiyonların kanama, ağrı ve hematom açısından karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Ardahan M, Özsoy S (2015) Türkiye’de hemşirelik araştırmalarındaki eğilimler: yüksek lisans ve doktora tezleri üzerine bir çalışma. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4(4): 516-534.
 • Baran L (2020) Ventrogluteal bölgeden uygulanan intramüsküler enjeksiyonda aspirasyon işleminin gerekliliğinin ve ağrı üzerine etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi. Ege Üniversitesi.
 • Berman A, Snyder S, Frandsen G (2016) Kozier and Erb’S Fundamentals of Nursing. Concepts, Process and Practice, 10th ed. New Jersey: Pearson Education Inc.
 • Bilgen Sivri B (2016) Çocuklarda intramüsküler enjeksiyon uygulanırken oluşan ağrıyı azaltmada iki farklı yöntemin etkisi. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi.
 • Bilgiç Ş, Şendir M (2014) Hemşirelik bilişimi. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 3(1): 24-28.
 • Cihangir Köktepe Ş (1998) İntramüsküler enjeksiyona bağlı ağrının azaltılmasında lokal buz uygulamasının etkinliğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi.
 • Çelik Ş (2020) İntramüsküler penisilin enjeksiyonu uygulanacak bölgeye manuel basınç uygulamanın enjeksiyon ağrısı üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi.
 • Çöçelli LP, Bacaksız BD, Ovayolu N (2008) Ağrı tedavisinde hemşirenin rolü. Gaziantep Tıp Dergisi 14(2): 53-8.
 • Dişçi R (2020) Hemşirelere verilen kanıta dayalı ventrogluteal bölge intramüsküler enjeksiyon eğitiminin etkinliği. Yüksek Lisans Tezi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi.
 • Emre Yavuz D (2011a) İntramüsküler benzatin penisilin g enjeksiyonunda manüel basınç uygulamanın enjeksiyon ağrısına etkisinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi.
 • Emre Yavuz D (2017b) Süt Çocuğunun intramüsküler enjeksiyon ağrısına ilaç dışı multimodal yaklaşım. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi.
 • Eroğlu S (2016) Ventrogluteal alana intramüsküler enjeksiyon uygulamasına yönelik hemşirelere ve ebelere verilen eğitimde nöro linguistik programlama tekniğinin etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi.
 • Erol A (2017) Web destekli öğretimin hemşirelik öğrencilerinin intramüsküler enjeksiyonu öğrenmelerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi.
 • Floyd S, Meyer A (2007) Intramuscular ınjections –what‟s best practice. Nursing New Zeland 13 (6): 20-22.
 • Gökbel Yiğit K (2017) Hemşirelerin intramüsküler enjeksiyon uygulamasında ventrogluteal bölgenin kullanımına ilişkin verilen planlı eğitimin bilgi ve becerileri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi.
 • Göktaş N (2014) Hemşirelerin intramüsküler ve intravenöz ilaç uygulamalarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi.
 • Gülnar E (2012) Hemşirelerin intramüsküler enjeksiyonda ventrogluteal bölgenin kullanımına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi.
 • Gülnar E, Özveren H (2016) An Evaluation of the effectiveness of a planned training program for nurses on administering ıntramuscular ınjections ınto the ventrogluteal site. Nurse Education Today 36:360-3.
 • İşseven SD (2020) İntramüsküler enjeksiyon uygulama sonrası hastaların ağrı şiddeti ve memnuniyet düzeyleri açısından dorsogluteal ve ventrogluteal bölgelerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi.
 • Kant E (2015) İntramüsküler enjeksiyon öncesi dinletilen müziğin ve bölgeye uygulanan basıncın ağrı üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum Atattürk Üniversitesi.
 • Kara D (2011) İntramüsküler enjeksiyon uygulamalarında ekstremitelerin internal rotasyonunun ve z yolu tekniğinin ağrı üzerine etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi.
 • Karabey T (2020) İntramüsküler enjeksiyonda ekstremitelerin internal rotasyonu, lokal soğuk uygulama ve shotblocker kullanımının enjeksiyon ağrısı ve konfor düzeyi üzerine etkisinin karşılaştırılması. Doktora Tezi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Karaman D (2015) Using ventrogluteal site in intramuscular injections is a priority or an alternative?. International Journal of Caring Sciences 8(2): 507.
 • Kaya N (2012) Parenteral ilaç uygulamaları. içinde: hemşirelik esasları, Atabek Aştı T, Karadağ A, (Editörleri). 1. Baskı, İstanbul, Akademi Basın ve Yayıncılık, 762-794.
 • Kemaloğlu Y (2013) İntramüsküler enjeksiyon uygulamasında dorsogluteal ve ventrogluteal bölgelerin ağrı, kanama, hematom riski açısından karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Haliç Üniversitesi.
 • Kılıç Arslan B (2018) Hemşirelerin ventrogluteal bölgeye intramüsküler ilaç uygulama becerilerinin geliştirilmesinde hibrit simülasyon yönteminin etkinliğinin değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi.
 • Koçyiğit A (1997) Çocuklarda intramüsküler enjeksiyonlardan önce lokal anestetik etkili krem emla uygulaması ile eğitim verilerek yapılan hazırlığın ağrıyı azaltmadaki etkinliklerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi.
 • Legrand G, Guiguet‐Auclair C, Viennet H, Aumeran C, Reynaud D, Badrikian L, Debost‐Legrand A (2019) Nurses' practices in the preparation and administration of intramuscular injections in mental health: A cross‐sectional study. Journal Of Clinical Nursing 28(17-18): 3310-3317. https://doi.org/10.1111/jocn.14909
 • Mitchell JR, Whitney FW (2001) The effect of injection speed on the perception of intramuscular injection pain: A clinical update. AAOHN Journal 49 (6); ProQuest Hospital Collection 286.
 • Mraz MAI, Thomas C, Rajcan L. (2018) Intramuscular injection CLIMAT pathway: a clinical practice guideline. British Journal of Nursing 27(13): 752-756. https://doi.org/10.12968 / bjon.2018.27.13.752
 • Nicoll LH, Hesby A (2002) Intramuscular ınjection: an ıntegrative research review and guideline for evidence-based practice Applied Nursing Research 15 (3): 149-162.
 • Özer Demir S (2019) Hemşirelerin intramüsküler enjeksiyona yönelik bilgi düzeylerinin ve bölge tercih nedenlerinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Kafkas Üniversitesi.
 • Potter PA, Perry AG, Stockert P, Hall M (2017) Fundamentals of Nursing, 9th ed.. St. Louis: Elsevier Inc.
 • Rodgern M., King L (2000) Drawing up and administering ıntramuscular ınjections: a review of the literature, Journal of Advanced Nursing 31 (3): 574-582.
 • Small S (2004) Preventing sciatic nevre ınjury from ıntramuscular ınjections: literature review, Journal of Advanced Nursing 47 (3): 287-296.
 • Şahin M (2013) İntramüsküler enjeksiyon uygulanan erişkin hastalarda buzzy® uygulamasının ağrı ve enjeksiyon memnuniyetine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi.
 • Şanlıalp AZ, Kurban NK (2017) Hemşirelerin intramüsküler enjeksiyon bilgi ve uygulamalarına eğitimin etkisi: z tekniği ve ventrogluteal alan. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi 19(1):26-37.
 • Tok Aydın Ş (2019) İntramüsküler Enjeksiyonu shotblocker ile uygulamanın ağrı şiddetine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.
 • Tuğrul E, Denat Y. (2014) Hemşirelerin ventrogluteal alana enjeksiyon uygulamaya ilişkin bilgi, görüş ve uygulamaları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2014 7(4): 275-284.
 • Uslusoy EÇ, Duran ET, Korkmaz, M (2016) Güvenli enjeksiyon uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 3(2): 50-57.
 • Uzelli D (2011) Yenidoğana uygulanan intramüsküler enjeksiyonda sukroz solüsyonunun ağrı üzerine etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi.
 • Vicdan AK, Birgili F, Baybuga MS (2019) Evaluation of the training given to the nurses on the ınjection application to the ventrogluteal site: a quasi-experimental study. International Journal of Caring Sciences 12(3):1467-1479.
 • Walsh L, Brophy K (2011) Staff nurses’ sites of choice for administering intramuscular injections to adult patients in the acute care setting. Journal of Advanced Nursing 67(5): 1034-1040.
 • Yıldız T (2014) Çocuklarda İntramüsküler penisilin enjeksiyonu ağrısına lokal buz uygulamasının etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Haliç Üniversitesi.
 • Yılmaz Coşkun E (2017) İntramüsküler İlaç Uygulama Becerisinin Öğretiminde Bilgisayar Destekli ve Hibrid Simülasyon Kullanımının Etkinliği. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi.
 • Zhuo P, Gao D, Xia Q, Ran D, Xia W (2019) Sciatic nerve injury in children after gluteal intramuscular injection: Case reports on medical malpractice. Medicine, Science and the Law 59(3): 139-142. https://doi.org/10.1177/0025802419851980
Toplam 49 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tuba Karabey 0000-0002-2334-6560

Şerife Karagözoğlu 0000-0002-9558-0786

Erken Görünüm Tarihi 24 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021Cilt: 6 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Karabey, T., & Karagözoğlu, Ş. (2021). Türkiye’de İntramüsküler Enjeksiyon Uygulaması ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Hemşirelik Tezlerinin İncelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(3), 181-191. https://doi.org/10.51754/cusbed.908955

   ici2.png    logo.png        asos-index.png       crossref-logo-landscape-200.png     logo.png       search-result-logo-horizontal-TEST.jpg 

     

logo.png    scilit.jpg     goole_scholar.jpg       logo.png    logo.png