Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

COVID-19 Pandemisinde Kalp Yetmezliği Hastalarının COVID-19 Korkusu ve Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 149 - 156, 31.08.2023
https://doi.org/10.51754/cusbed.1248715

Öz

Araştırma, COVID-19 pandemisinde kalp yetmezliği hastalarının COVID-19 korkusu ve anksiyete düzeylerini incelemek, COVID-19 korkusu ve anksiyetesi ile ilişkili değişkenleri saptamak amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılan çalışma, bir kamu hastanesinin kardiyoloji ve koroner yoğun bakım ünitelerinde yatarak tedavi gören kalp yetmezliği tanısı almış 251 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, hastaya yönelik bilgi formu, COVID-19 Korkusu Ölçeği ve Koronavirüs Anksiyete Ölçeği ile elde edilmiştir. Hastaların COVID-19 Korkusu Ölçeği toplam puanı 25,10±5,46, Koronavirüs Anksiyete Ölçeği toplam puanı 6,37±3,76 tespit edilmiştir. Katılımcıların COVID-19 Korkusu Ölçeği ve Koronavirüs Anksiyete Ölçeği toplam puanı ile cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum, birlikte yaşadığı kişiler, sigara kullanımı, COVID-19 nedeniyle yakınlarında kayıp yaşama durumu arasında istatistiksel anlamda farklılık bulunmamıştır. Bununla birlikte, sosyal güvencenin ve hastalık süresinin Koronavirüs Anksiyete Ölçeği ile ilişkili olduğu; mesleğin ve gelir durumunun COVID-19 Korkusu Ölçeği ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca COVID-19 aşılarını olan katılımcıların COVID-19 Korkusu Ölçeği ve Koronavirüs Anksiyete ölçeği toplam puanının daha yüksek olduğu görülmüştür. Çalışmada, COVID-19 Korkusu Ölçeği ile Koronavirüs Anksiyete Ölçeği arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, kalp yetmezliği olan hastaların COVID-19 pandemisi sürecinde COVID-19 ilişkili korku düzeylerinin orta ve anksiyete düzeylerinin düşük olduğu, COVID-19 ilişkili korku düzeyi arttıkça, anksiyete düzeyinin de arttığı saptanmıştır.

Kaynakça

 • Ahorsu, D. K., Lin, C. Y., Imani, V., Saffari, M., Griffiths, M. D., & Pakpour, A. H. (2020). The Fear of COVID- 19 Scale: development and initial validation. International Journal of Mental Health and Addiction, 20(3), 1537–1545.
 • Akbıyık, A., Koçak, G., & Oksel, E. (2016). Kronik kalp yetmezliği olan hastalarda öz-bakım davranışlarının incelenmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(2), 1-8.
 • Alkouri, O., Khader, Y., Hweidi, I. M., Gharaibeh, M. K., Jarrah, M., Hamdan, K. M., Al Marzouqi, A., & Khamaiseh, K. (2022). COVID- 19 fear and anxiety among patients with chronic heart failure: A cross sectional study. Journal of Clinical Medicine, 11(21), 6586.
 • Amin, M. A., Ahmed, M., Nahin, S., & Kakoly, N. S. Assessment of depression and anxiety among admitted people with heart disease conditions: A cross-sectional hospital-based study in a Bangladeshi population during the COVID-19. Front Psychiatry, 13, 895224.
 • Aslan, R. (2020). Kovid-19 fizyoloji ve psikolojiyi nasıl etkiliyor? Göller Bölgesi Aylık Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı, 8(88), 47-53.
 • Asmundson, G., & Taylor, S. (2020). How health anxiety influences responses to viral outbreaks like COVID-19: What all decisionmakers, health authorities, and health care professionals need to know. Journal of Anxiety Disorders, 71, 102211.
 • Aydın, O. A., Orhan, S., Gümüş, M., Necibe, K. A., & Mahanoğlu, E. (2021). COVID-19’un nedenleri algısı ile Covid-19 korkusu arasındaki ilişki üzerine bir inceleme. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 9-25.
 • Aydın Yıldırım, T. & Gebeşoğlu, N. (2022). Kronik hastalığı olan bireylerde Covid 19 Korkusu ve sağlık hizmetlerini kullanma durumlarının değerlendirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (16), 98-113.
 • Badahdah, A. M., Khamis, F., & Al Mahyijari, N. (2020). The psychological well-being of physicians during COVID-19 outbreak in Oman. Psychiatry Research, 289, 113053.
 • Bakioglu, F., Korkmaz, O., & Ercan, H. (2021). Fear of COVID-19 and positivity: Mediating role of intolerance of uncertainty, depression, anxiety, and stress. International Journal of Mental Health and Addiction, 19(6), 2369-2382.
 • Bayülgen, M. Y., Bayülgen, A., Yeşil, F. H., & Türksever, H. A. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde çalışan hemşirelerin anksiyete ve umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, 3(1), 1-6.
 • Beck, A. T. (2015). Anksiyete bozuklukları ve fobiler. İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Biçer, İ., Çakmak, C., Demir, H., & Kurt, M. (2020). Koronavirüs anksiyete ölçeği kısa formu: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences, 25(Special Issue on COVID 19), 216-225.
 • Bitan, D. T., Grossman-Giron, A., Bloch, Y., Mayer, Y., Shiffman, N., & Mendlovic, S. (2020). Fear of COVID-19 scale: Psychometric characteristics, reliability and validity in the Israeli population. Psychiatry Research, 289, 113100.
 • Bozdağ, F. (2020). Pandemi sürecinde psikolojik sağlamlık. Turkish Studies, 15(6), 247-257.
 • Cankurtaran, D., Tezel, N., Ercan, B., Yildiz, S. Y., & Akyuz, E. U. (2021). The effects of COVID-19 fear and anxiety on symptom severity, sleep quality, and mood in patients with fibromyalgia: a pilot study. Advances in Rheumatology, 61.
 • Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Research, 287, 112934.
 • Cetindag Ciltas, A., & Taskin Yilmaz, F. (2022). Prevalence of COVID-19 infection in type 2 diabetes patients and their anxiety levels. Progress in Health Sciences, 12(1), 66-74.
 • Çifçi, F., & Demir, A. (2020). Covid-19 pandemisinde Türk profesyonel futbolcuların Covid-19 korkusu ve kaygı düzeylerinin incelenmesi. Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(özel sayı), 26-38.
 • Demir, M., Özbek, M., & Şimşek, H. (2021). COVID-19 ve kardiyovasküler hastalıklar. Dicle Tıp Dergisi, 48(özel sayı), 85-92.
 • Demirbas, N., & Kutlu, R. (2021). Effects of COVID-19 fear on society’s quality of life. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-10.
 • Dikmen, A., Kına, H., Özkan, S., & İlhan, M. (2020). COVID-19 epidemiyolojisi: Pandemiden ne öğrendik. Journal of Biotechnology and Strategic Health Research, 4(Özel Sayı), 29-36.
 • Ekmekçi, C., & Özdoğan, Ö. (2020). COVID-19 enfeksiyonu ve kardiyovasküler hastalıklar. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 30(Ek sayı), 94-100.
 • Erşan, B. (2013). An overview on psychosocial adaptation, depression, anxiety and stress levels in patients with heart disease. 16(4), 214-224.
 • Eryılmaz, U., & Akgüllü, Ç. (2014). Kalp yetersizliği. Smyrna Tıp Dergisi, 3(Özel Sayı): 51-57.
 • Gencer, N. (2020). Pandemi sürecinde bireylerin koronavirüs (Kovid- 19) korkusu: Çorum örneği. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 4, 1153-1173.
 • Günay, S., Ünsal, E., Argüder, E., Kilic, H., Er, M., Ergüden, H.,Hezer, H., Parlak, E., Hancıoğlu, Z., Akpınar, E., Aykan, F., Metan, E., Dalkıran, A., Kocaman, Y., Karalezli, A. (2021). Tütün bağımlılığının COVID- 19 ağırlığı üzerine etkisi. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 35, 22-31.
 • Haktanir, A., Seki, T., & Dilmaç, B. (2022). Adaptation and evaluation of Turkish version of the fear of COVID-19 scale. Death Studies, 46(3), 719-727.
 • Hatun, O., Dicle, A. N., & Demirci, İ. (2020). Koronavirüs salgınının psikolojik yansımaları ve salgınla başa çıkma. Turkish Studies, 15(4), 531-554.
 • Kayyal, M. H., & Widen, S. C. (2015). What made sahar scared?: Imaginary and realistic causes in Palestinian and American children’s concept for fear. Journal of Cognition and Culture, 15(1), 32-44.
 • Kong, X., Zheng, K., Tang, M., Kong, F., Zhou, J., Diao, L., & Dong, Y. (2020). Prevalence and factors associated with depression and anxiety of hospitalized patients with COVID-19. MedRxiv, 20043075.
 • Kurt, O., Deveci, S., & Oguzoncul, A. (2020). Levels of anxiety and depression related to COVID-19 among physicians: An online cross-sectional study from Turkey. Ann Clin Anal Med, 11(3), 88- 93.
 • Ladikli, N., Bahadır, E., Yumuşak, F., Akkuzu, H., Karaman, G., & Türkkan, Z. (2020). Kovid-19 Korkusu Ölçeği’nin Türkçe güvenirlik ve geçerlik çalışması. International Journal of Social Science, 3(2), 71-80.
 • Lee, D. H., Kim, J. Y., & Kang, H. S. (2016). The emotional distress and fear of contagion related to Middle East Respiratory Syndrome (MERS) on general public in Korea. Korean Journal of Psychology: General, 35(2), 355-383.
 • McMurray, J. (2010). Systolic heart failure. The New England Journal of Medicine, 362(3), 228-238.
 • Pole, J. S., Andri, J., & Padila, P. (2021). Cardiovascular patient's anxiety in the time of the COVID-19 pandemic. JOSING: Journal of Nursing and Health, 2(1), 15-21.
 • Pouwels, B. D. C., Simons, S. O., Theunissen, M., Peters, M. L., Schoenmaekers, J. J., Bekkers, S. C., & van den Beuken-van Everdingen, M. H. J. (2021). Healthcare use during COVID-19 and the effect on psychological distress in patients with chronic cardiopulmonary disorders in the Netherlands: a cross-sectional study. BMJ Open, 11(6):e046883.
 • Ramezani, N., Ashtari, F., Bastami, E. A., Ghaderi, K., Hosseini, S. M., Naeini, M. K., & Adibi, I. (2021). Fear and anxiety in patients with multiple sclerosis during COVID-19 pandemic; report of an Iranian population. Multiple Sclerosis and Related Disorders, 50, 102798.
 • Sahu, D. P., Pradhan, S. K., Sahoo, D. P., Patra, S., Singh, A. K., & Patro, B. K. (2021). Fear and anxiety among COVID-19 screening clinic beneficiaries of a tertiary care hospital of Eastern India. Asian Journal of Psychiatry, 57, 102543.
 • Salali, G. D., & Uysal, M. S. (2020). COVID-19 vaccine hesitancy is associated with beliefs on the origin of the novel coronavirus in the UK and Turkey. Psychological Medicine, 1-3.
 • Sandalcı, B., Uyaroğlu, O., & Güven, G. S. (2020). COVID-19’da kronik hastalıkların rolü, önemi ve öneriler. Flora, 25, 5.
 • Satici, B., Gocet-Tekin, E., Deniz, M., & Satici, S. A. (2020). Adaptation of the Fear of COVID-19 Scale: Its association with psychological distress and life satisfaction in Turkey. International Journal of Mental Health and Addiction, 19(6), 1980-1988.
 • Tönbül, Ö. (2020). Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası 20-60 yaş arası bireylerin psikolojik dayanıklılıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Humanistic Perspective, 2(2), 159-174.
 • Tülüce, D., & Serin, E. K. (2022). The death anxiety experienced by cardiac patients in the Covid-19 pandemic and ıts affecting factors. OMEGA- Journal of Death and Dying, 302228221093461
 • Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S., & Ho, R. C. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), 1729.
 • Wańkowicz, P., Szylińska, A., & Rotter, I. (2021). The impact of the COVID-19 pandemic on psychological health and insomnia among people with chronic diseases. Journal of Clinical Medicine, 10(6), 1206.
 • Yanarateş, E. (2020). An overall evaluation of the COVID-19 pandemic. Social Scientific Centered Issues, 2(1), 24-33.
 • Yiğitoğlu, E. T., Karadede, H., Karadede, Ö., Karaali, R., & Aydın, E. (2021). COVID-19 tanılı bireylerin anksiyete ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 25(2), 51-59.

Examination of COVID-19 Fear and Anxiety Levels of Heart Failure Patients in the COVID-19 Pandemic

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 149 - 156, 31.08.2023
https://doi.org/10.51754/cusbed.1248715

Öz

The aim of this study was to examine the COVID-19 fear and anxiety levels of heart failure patients during the COVID-19 pandemic and to determine the variables associated with COVID-19 fear and anxiety. The descriptive and cross-sectional study was carried out with 251 patients diagnosed with heart failure who were hospitalized in cardiology and coronary intensive care units of a public hospital. Research data were obtained with the patient information form, the COVID-19 Fear Scale and the Coronavirus Anxiety Scale. The patients' COVID-19 Fear Scale total score was 25,10±5,46, and the Coronavirus Anxiety Scale total score was 6.37±3.76. It was determined that there was no statistically significant difference between the total score of the participants on the COVID-19 Fear Scale and the Coronavirus Anxiety Scale and gender, age, education, marital status, cohabitants, smoking, loss of relatives due to COVID-19. However, social security and duration of illness were associated with the Coronavirus Anxiety Scale; It has been determined that occupation and income status are related to the COVID-19 Fear Scale. In addition, it was observed that the total score of the COVID-19 Fear Scale and the Coronavirus Anxiety Scale of the participants who received the COVID-19 vaccines was higher. In this study, it was determined that there was a positive and significant relationship between the COVID-19 Fear Scale and the Coronavirus Anxiety Scale. As a result, it was determined that the patients with heart failure had moderate fear levels and low anxiety levels related to COVID-19 during the COVID-19 pandemic.

Kaynakça

 • Ahorsu, D. K., Lin, C. Y., Imani, V., Saffari, M., Griffiths, M. D., & Pakpour, A. H. (2020). The Fear of COVID- 19 Scale: development and initial validation. International Journal of Mental Health and Addiction, 20(3), 1537–1545.
 • Akbıyık, A., Koçak, G., & Oksel, E. (2016). Kronik kalp yetmezliği olan hastalarda öz-bakım davranışlarının incelenmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(2), 1-8.
 • Alkouri, O., Khader, Y., Hweidi, I. M., Gharaibeh, M. K., Jarrah, M., Hamdan, K. M., Al Marzouqi, A., & Khamaiseh, K. (2022). COVID- 19 fear and anxiety among patients with chronic heart failure: A cross sectional study. Journal of Clinical Medicine, 11(21), 6586.
 • Amin, M. A., Ahmed, M., Nahin, S., & Kakoly, N. S. Assessment of depression and anxiety among admitted people with heart disease conditions: A cross-sectional hospital-based study in a Bangladeshi population during the COVID-19. Front Psychiatry, 13, 895224.
 • Aslan, R. (2020). Kovid-19 fizyoloji ve psikolojiyi nasıl etkiliyor? Göller Bölgesi Aylık Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı, 8(88), 47-53.
 • Asmundson, G., & Taylor, S. (2020). How health anxiety influences responses to viral outbreaks like COVID-19: What all decisionmakers, health authorities, and health care professionals need to know. Journal of Anxiety Disorders, 71, 102211.
 • Aydın, O. A., Orhan, S., Gümüş, M., Necibe, K. A., & Mahanoğlu, E. (2021). COVID-19’un nedenleri algısı ile Covid-19 korkusu arasındaki ilişki üzerine bir inceleme. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 9-25.
 • Aydın Yıldırım, T. & Gebeşoğlu, N. (2022). Kronik hastalığı olan bireylerde Covid 19 Korkusu ve sağlık hizmetlerini kullanma durumlarının değerlendirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (16), 98-113.
 • Badahdah, A. M., Khamis, F., & Al Mahyijari, N. (2020). The psychological well-being of physicians during COVID-19 outbreak in Oman. Psychiatry Research, 289, 113053.
 • Bakioglu, F., Korkmaz, O., & Ercan, H. (2021). Fear of COVID-19 and positivity: Mediating role of intolerance of uncertainty, depression, anxiety, and stress. International Journal of Mental Health and Addiction, 19(6), 2369-2382.
 • Bayülgen, M. Y., Bayülgen, A., Yeşil, F. H., & Türksever, H. A. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde çalışan hemşirelerin anksiyete ve umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, 3(1), 1-6.
 • Beck, A. T. (2015). Anksiyete bozuklukları ve fobiler. İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Biçer, İ., Çakmak, C., Demir, H., & Kurt, M. (2020). Koronavirüs anksiyete ölçeği kısa formu: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences, 25(Special Issue on COVID 19), 216-225.
 • Bitan, D. T., Grossman-Giron, A., Bloch, Y., Mayer, Y., Shiffman, N., & Mendlovic, S. (2020). Fear of COVID-19 scale: Psychometric characteristics, reliability and validity in the Israeli population. Psychiatry Research, 289, 113100.
 • Bozdağ, F. (2020). Pandemi sürecinde psikolojik sağlamlık. Turkish Studies, 15(6), 247-257.
 • Cankurtaran, D., Tezel, N., Ercan, B., Yildiz, S. Y., & Akyuz, E. U. (2021). The effects of COVID-19 fear and anxiety on symptom severity, sleep quality, and mood in patients with fibromyalgia: a pilot study. Advances in Rheumatology, 61.
 • Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Research, 287, 112934.
 • Cetindag Ciltas, A., & Taskin Yilmaz, F. (2022). Prevalence of COVID-19 infection in type 2 diabetes patients and their anxiety levels. Progress in Health Sciences, 12(1), 66-74.
 • Çifçi, F., & Demir, A. (2020). Covid-19 pandemisinde Türk profesyonel futbolcuların Covid-19 korkusu ve kaygı düzeylerinin incelenmesi. Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(özel sayı), 26-38.
 • Demir, M., Özbek, M., & Şimşek, H. (2021). COVID-19 ve kardiyovasküler hastalıklar. Dicle Tıp Dergisi, 48(özel sayı), 85-92.
 • Demirbas, N., & Kutlu, R. (2021). Effects of COVID-19 fear on society’s quality of life. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-10.
 • Dikmen, A., Kına, H., Özkan, S., & İlhan, M. (2020). COVID-19 epidemiyolojisi: Pandemiden ne öğrendik. Journal of Biotechnology and Strategic Health Research, 4(Özel Sayı), 29-36.
 • Ekmekçi, C., & Özdoğan, Ö. (2020). COVID-19 enfeksiyonu ve kardiyovasküler hastalıklar. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 30(Ek sayı), 94-100.
 • Erşan, B. (2013). An overview on psychosocial adaptation, depression, anxiety and stress levels in patients with heart disease. 16(4), 214-224.
 • Eryılmaz, U., & Akgüllü, Ç. (2014). Kalp yetersizliği. Smyrna Tıp Dergisi, 3(Özel Sayı): 51-57.
 • Gencer, N. (2020). Pandemi sürecinde bireylerin koronavirüs (Kovid- 19) korkusu: Çorum örneği. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 4, 1153-1173.
 • Günay, S., Ünsal, E., Argüder, E., Kilic, H., Er, M., Ergüden, H.,Hezer, H., Parlak, E., Hancıoğlu, Z., Akpınar, E., Aykan, F., Metan, E., Dalkıran, A., Kocaman, Y., Karalezli, A. (2021). Tütün bağımlılığının COVID- 19 ağırlığı üzerine etkisi. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 35, 22-31.
 • Haktanir, A., Seki, T., & Dilmaç, B. (2022). Adaptation and evaluation of Turkish version of the fear of COVID-19 scale. Death Studies, 46(3), 719-727.
 • Hatun, O., Dicle, A. N., & Demirci, İ. (2020). Koronavirüs salgınının psikolojik yansımaları ve salgınla başa çıkma. Turkish Studies, 15(4), 531-554.
 • Kayyal, M. H., & Widen, S. C. (2015). What made sahar scared?: Imaginary and realistic causes in Palestinian and American children’s concept for fear. Journal of Cognition and Culture, 15(1), 32-44.
 • Kong, X., Zheng, K., Tang, M., Kong, F., Zhou, J., Diao, L., & Dong, Y. (2020). Prevalence and factors associated with depression and anxiety of hospitalized patients with COVID-19. MedRxiv, 20043075.
 • Kurt, O., Deveci, S., & Oguzoncul, A. (2020). Levels of anxiety and depression related to COVID-19 among physicians: An online cross-sectional study from Turkey. Ann Clin Anal Med, 11(3), 88- 93.
 • Ladikli, N., Bahadır, E., Yumuşak, F., Akkuzu, H., Karaman, G., & Türkkan, Z. (2020). Kovid-19 Korkusu Ölçeği’nin Türkçe güvenirlik ve geçerlik çalışması. International Journal of Social Science, 3(2), 71-80.
 • Lee, D. H., Kim, J. Y., & Kang, H. S. (2016). The emotional distress and fear of contagion related to Middle East Respiratory Syndrome (MERS) on general public in Korea. Korean Journal of Psychology: General, 35(2), 355-383.
 • McMurray, J. (2010). Systolic heart failure. The New England Journal of Medicine, 362(3), 228-238.
 • Pole, J. S., Andri, J., & Padila, P. (2021). Cardiovascular patient's anxiety in the time of the COVID-19 pandemic. JOSING: Journal of Nursing and Health, 2(1), 15-21.
 • Pouwels, B. D. C., Simons, S. O., Theunissen, M., Peters, M. L., Schoenmaekers, J. J., Bekkers, S. C., & van den Beuken-van Everdingen, M. H. J. (2021). Healthcare use during COVID-19 and the effect on psychological distress in patients with chronic cardiopulmonary disorders in the Netherlands: a cross-sectional study. BMJ Open, 11(6):e046883.
 • Ramezani, N., Ashtari, F., Bastami, E. A., Ghaderi, K., Hosseini, S. M., Naeini, M. K., & Adibi, I. (2021). Fear and anxiety in patients with multiple sclerosis during COVID-19 pandemic; report of an Iranian population. Multiple Sclerosis and Related Disorders, 50, 102798.
 • Sahu, D. P., Pradhan, S. K., Sahoo, D. P., Patra, S., Singh, A. K., & Patro, B. K. (2021). Fear and anxiety among COVID-19 screening clinic beneficiaries of a tertiary care hospital of Eastern India. Asian Journal of Psychiatry, 57, 102543.
 • Salali, G. D., & Uysal, M. S. (2020). COVID-19 vaccine hesitancy is associated with beliefs on the origin of the novel coronavirus in the UK and Turkey. Psychological Medicine, 1-3.
 • Sandalcı, B., Uyaroğlu, O., & Güven, G. S. (2020). COVID-19’da kronik hastalıkların rolü, önemi ve öneriler. Flora, 25, 5.
 • Satici, B., Gocet-Tekin, E., Deniz, M., & Satici, S. A. (2020). Adaptation of the Fear of COVID-19 Scale: Its association with psychological distress and life satisfaction in Turkey. International Journal of Mental Health and Addiction, 19(6), 1980-1988.
 • Tönbül, Ö. (2020). Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası 20-60 yaş arası bireylerin psikolojik dayanıklılıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Humanistic Perspective, 2(2), 159-174.
 • Tülüce, D., & Serin, E. K. (2022). The death anxiety experienced by cardiac patients in the Covid-19 pandemic and ıts affecting factors. OMEGA- Journal of Death and Dying, 302228221093461
 • Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S., & Ho, R. C. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), 1729.
 • Wańkowicz, P., Szylińska, A., & Rotter, I. (2021). The impact of the COVID-19 pandemic on psychological health and insomnia among people with chronic diseases. Journal of Clinical Medicine, 10(6), 1206.
 • Yanarateş, E. (2020). An overall evaluation of the COVID-19 pandemic. Social Scientific Centered Issues, 2(1), 24-33.
 • Yiğitoğlu, E. T., Karadede, H., Karadede, Ö., Karaali, R., & Aydın, E. (2021). COVID-19 tanılı bireylerin anksiyete ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 25(2), 51-59.
Toplam 48 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayşe Yıldız 0000-0002-8259-5938

Feride Taşkın Yılmaz 0000-0003-0568-5902

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yıldız, A., & Taşkın Yılmaz, F. (2023). COVID-19 Pandemisinde Kalp Yetmezliği Hastalarının COVID-19 Korkusu ve Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 149-156. https://doi.org/10.51754/cusbed.1248715

   ici2.png    logo.png        asos-index.png       crossref-logo-landscape-200.png     logo.png       search-result-logo-horizontal-TEST.jpg 

     

logo.png    scilit.jpg     goole_scholar.jpg       logo.png    logo.png