Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Diyabetli Kadınlarda Alt Üriner Sistem Semptomları ve Cinsel Yaşam Kalitesi ile İlişkisi

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 207 - 213, 31.08.2023
https://doi.org/10.51754/cusbed.1287872

Öz

Amaç: Bu araştırma, diyabet tanısı alan kadınlarda AÜSS varlığı düzeyi ve bu durumun cinsel yaşam kalitesi ile ilişkisini belirlemek amacıyla yapıldı.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte gerçekleştirilen araştırmaya, Haziran-Aralık 2022 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin Kadın Doğum, Dahiliye ile Endokrinoloji polikliniğinde tedavisi devam eden 289 diyabet tanısı almış kadın dahil edildi. Veriler tanılama formu, Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları İndeksi ve Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kadın kullanılarak elde edildi. İstatistiksel değerlendirmede tanımlayıcı istatistiksel metodlar, student t testi, tek yönlü Anova ve Pearson korelasyon analizi çoklu doğrusal regresyon analizi kullanıldı.
Bulgular: Diyabetli kadınların yaş ortalaması 38.31±9.85 (min=20, max=79) yıl olup; BKSSİ puan ortalaması 18.26±11.37 olup; alınabilecek puan aralığı göz önüne alındığında, kadınların AÜSS şiddetinin düşük olduğu bulundu. Kadınların yaş ve hastalık süresi arttıkça alt üriner sistem semptom şiddetinin de arttığı; okur-yazar, obez, diyabet dışında kronik hastalığı olan, beş ve üzeri doğum yapan ve menapoz döneminde olan kadınların alt üriner sistem semptom şiddetinin yüksek olduğu tespit edildi. Çalışmada, kadınların CYKÖ-K puan ortalamasının 56.45±17.10 olduğu ve cinsel yaşam kalitesi düzeyinin orta düzeyde olduğu belirlendi.
Sonuç: Diyabeti kadınların alt üriner sistem semptom şiddeti arttıkça cinsel yaşam kalitesinin azaldığı ve alt üriner sistem semptom şiddetinin, cinsel yaşam kalitesinde toplam varyansın %13’ünü açıkladığı belirlendi.

Kaynakça

 • Afshari, P., Yazdizadeh, S., Abedi, P., & Rashidi, H. (2017). The relation of diabetes type 2 with sexual function among reproductive age women in Iran, a case-control study. Advances in Medicine, 4838923.
 • AlMogbel, T. A., Amin, H. S., AlSaad, S. M., & AlMigbal, T. H. (2017). Prevalence of sexual dysfunction in saudi women with Type 2 diabetes: Is it affected by age, glycemic control or obesity? Pakistan Journal of Medical Sciences, 33(3), 732-737.
 • Altın, N. (2013). Diyabetli kadın ve erkek hastalarda cinsel işlev bozukluğunu etkileyen faktörler (Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ensititüsü).
 • Aydınoğlu, E., Bal, K., Özçift, B., & Bölükbaşı, A. (2012). Üriner inkontinans ve/veya alt üriner sistem semptomlarının kadın cinsel sağlığı üzerine etkisi. Yeni Üroloji Dergisi, 7(1), 33-41.
 • Bargiota, A., Dimitropoulos, K., Tzortzis, V., & Koukoulis, G. N. (2011) Sexual dysfunction in diabetic women. Hormones, 10(3), 196-206.
 • Bilge, Ç., & Kızılkaya Beji, N. (2016). Kadınlarda obezite ve alt üriner sistem semptomları. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 24(2), 72-79.
 • Bilgic, D., & Kizilkaya Beji, N. (2010). Lower urinary tract symptoms in women and quality of life. International Journal of Urological Nursing, 4(3), 97-105.
 • Bradway, C., Coyne, K. S., Irwin, D., & Kopp, Z. (2008). Lower urinary tract symptoms in women-a common but neglected problem. Journal of the American Association of Nurse Practitioners, 20(6), 311–318.
 • Brown, J. S., Wing, R., Barrett‑Connor, E., Nyberg, L. M., Kusek, J. W., & Orchard, T. J. (2006). Diabetes prevention program research group. lifestyle intervention is associated with lower prevalence of urinary incontinence: The Diabetes Prevention Program. Diabetes Care, 29, 385‑390.
 • Chan, J. C. N., Lim, L. L., Wareham, N. J., Shaw, J. E., Orchard, T. J., Zhang, P., Lau, E. S. H. et al. (2020). The Lancet Commission on diabetes: using data to transform diabetes care and patient lives. The Lancet, 396, 2019-2082.
 • Çelik, S., Gölbaşı, Z., Kelleci, M., & Satman, İ. (2015). Sexual dysfunction and sexual quality of life in women with diabetes: The study based on a diabetic center. Sexuality and Disability, 33, 233–241.
 • Değirmenci, F., & Vefikuluçay Yılmaz, D. (2020). Bir kadın sağlığı sorunu: Alt üriner sistem semptomları ve hemşirenin rolleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 17(Ek sayı), 82-87.
 • Değirmencioğlu, A. Z., Kocaöz, S., & Çırpan, R. (2021). Kadınlarda alt üriner sistem semptomlarının prevalansı ve etkileyen faktörler. Cukurova Medical Journal, 46(3), 1040-1049.
 • Dinç, A., Özer, N. E. (2019). Premenopoz ve menopozal dönemdeki kadınlarda üriner inkontinans görülme sıklığı ve risk faktörlerinin incelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(2), 1-9.
 • Erten, Z. K., Zincir, H., Özkan, F., Selçuk, A., & Elmalı, F. (2019). Sexual lives of women with diabetes mellitus (type 2) and impact of culture on solution for problems related to sexual life. Journal of Clinical Nursing, 23, 995–1004.
 • Durgun, O. (2012). Tip 2 diyabetik kadınlarda cinsel fonksiyonların değerlendirilmesi (Uzmanlık Tezi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi).
 • Flotynska, J., Uruska, A., Michalska, A., Araszkiewicz, A., & ZozulinskaZiolkiewicz, D. (2019). Sexual dysfunction ıs a more common problem in young women with type 1 diabetes than in healthy women. Journal of Sex & Marital Therapy, 45(7):643–651.doi: 10.1080/0092623x.2019.1610121.
 • Gökkaya, C., Öztekin, Ç., Doluoğlu, Ö., Güzel, O., Erşahin, V., Özden, C., & Memiş, A. (2012). Validation of Turkish version of Bristol Female Lower Urinary Tract Symptom Index. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 3(4), 415–418.
 • Ho, C. H., Tai, H. C., & Yu, H. J. (2010). Urodynamic findings in female diabetic patients with and without overactive bladder symptoms. Neurourology and Urodynamics, 29, 424-427.
 • Ho, M. H., Yip, S., & Bhatia, N. N. (2007). Lower urinary tract dysfunctions in women with diabetes mellitus. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology, 19, 469–473.
 • James, R, Hijaz, A. (2014). Lower urinary tract symptoms in women with diabetes mellitus: a current review. Current Urology Reports, 15(10), 440.
 • Karoli, R., Bhat, S., Fatima, J., Priya, S. (2014). A study of bladder dysfunction in women with type 2 diabetes mellitus. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism, 18(4), 552-557.
 • Kizilay, F., Gali, H. E., (2017). Serefoglu, E. C. Diabetes and sexuality. Sexual Medicine Reviews, 5(1), 45–51.
 • Koch, L. H. (2006). Help-seeking behaviors of women with urinary incontinence: An integrative literature review. The Journal of Midwifery & Women’s Health, 51, e39–e44.
 • Lawrence, J. M., Lukacz, E. S., Liu, I. L., Nager, C. W., Luber, K. M. (2007). Pelvic floor disorders, diabetes, and obesity in women: Findings from the kaiser permanente continence associated risk epidemiology study. Diabetes Care, 30, 2536-2541.
 • Lee, W. C., Wu, H. P., Tai, T. Y., Liu, S. P., Chen, J., & Yu, H. J. (2004). Effects of diabetes on female voiding behavior. Journal of Urology, 172, 989-992.
 • Mahishale, A., Ambre, P., & Kantanavar, K. A. (2019). Prevalence of urinary incontinence in males with type 2 diabetes mellitus. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 13, 2953-2956.
 • Milsom, I. (2009). Lower urinary tract symptoms in women. Current Opinion in Urology, 19(4), 337-341.
 • Özcan, L., & Polat, E. C. (2015). Diyabet ve cinsel yaşam. Okmeydanı Tıp Dergisi, 31(Ek sayı), 57-62.
 • Papaefstathiou, E., Moysidis, K., Sarafis, P., EIoannidis, E., & Hatzimouratidis, K. (2019). The impact of Diabetes Mellitus on Lower urinary tract symptoms (LUTS) in both male and female patients. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 13, 454-457.
 • Schatzl, G., Temml, C., Waldmüller, J., Thürridl, T., Haidinger, G., & Madersbacher, S. A. (2001). Comparative cross-sectional study of lower urinary tract symptoms in both sexes. European Urology, 40(2), 213–219.
 • Sun, H., Saeedi, P., Karuranga, S., Pinkepank, M., Ogurtsova, K., Duncan, B. B., Stein, C et al. (2022). IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045. Diabetes Research and Clinical Practice, 183, 109-119.
 • Şahin, M., & Şahin, Z. A. (2015). Effect of sexual dysfunction and sexual quality of life in type 2 diabetes women: A pilot study from Turkey. International Journal of Diabetes in Developing Countries, 35(Suppl 3), 424–430.
 • Timur Taşhan, S., Beji, N. K., Aslan, E., & Yalçin, Ö. (2012). Determining lower urinary tract symptoms and associated risk factors in young women. International Journal of Gynecology and Obstetrics, 118, 27–30.
 • Tuğut, N., Gölbaşı, Z. (2010). Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kadın Türkçe versiyonun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Cumhuriyet Tıp Dergisi, 32, 172–180.
 • Zhang, W., Song, Y., He, X., Xu, B., Huang, H., He, C., Hao, L., & Li, Y. (2005). Prevalence and risk factors of lower urinary tract symptoms in Fuzhou Chinese women. European Urology, 48(2), 309–313

Lower Urinary System Symptoms and Relationship with Sexual Quality of Life in Women with Diabetes

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 207 - 213, 31.08.2023
https://doi.org/10.51754/cusbed.1287872

Öz

The study was carried out to determine the level of lower urinary system symptom severity and the relationship between symptom severity and sexual quality of life in women diagnosed with diabetes. In the descriptive and cross-sectional study, 426 women diagnosed with diabetes who were under treatment in the obstetrics, internal medicine and endocrinology outpatient clinic of a university hospital between June and December 2022 were included. Data were obtained using the diagnostic form, the Bristol Female Lower Urinary System Symptom Index (BFLUSSI), and the Sexual Quality of Life Scale-Female (SQLS-F). The mean BFLUSSI score of women with diabetes was 18.26±11.37, and lower urinary system symptom severity was found to be low. It was determined that the mean SQLS-F score of the women was 56.45±17.10 and the level of sexual life quality was moderate. It was found that there was a weak negative correlation between BFLUSSI and the mean scores of SQLS-F (r=-0.363; p<0.01); lower urinary tract symptom severity was found to explain 13% of the total variance in the quality of sexual life (R=0.193, R2=079, F=5.408, p<0.05). It was determined that as the lower urinary system symptom severity of diabetic women increased, the quality of sexual life decreased and the severity of lower urinary system symptoms was determinant on the quality of sexual life.

Kaynakça

 • Afshari, P., Yazdizadeh, S., Abedi, P., & Rashidi, H. (2017). The relation of diabetes type 2 with sexual function among reproductive age women in Iran, a case-control study. Advances in Medicine, 4838923.
 • AlMogbel, T. A., Amin, H. S., AlSaad, S. M., & AlMigbal, T. H. (2017). Prevalence of sexual dysfunction in saudi women with Type 2 diabetes: Is it affected by age, glycemic control or obesity? Pakistan Journal of Medical Sciences, 33(3), 732-737.
 • Altın, N. (2013). Diyabetli kadın ve erkek hastalarda cinsel işlev bozukluğunu etkileyen faktörler (Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ensititüsü).
 • Aydınoğlu, E., Bal, K., Özçift, B., & Bölükbaşı, A. (2012). Üriner inkontinans ve/veya alt üriner sistem semptomlarının kadın cinsel sağlığı üzerine etkisi. Yeni Üroloji Dergisi, 7(1), 33-41.
 • Bargiota, A., Dimitropoulos, K., Tzortzis, V., & Koukoulis, G. N. (2011) Sexual dysfunction in diabetic women. Hormones, 10(3), 196-206.
 • Bilge, Ç., & Kızılkaya Beji, N. (2016). Kadınlarda obezite ve alt üriner sistem semptomları. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 24(2), 72-79.
 • Bilgic, D., & Kizilkaya Beji, N. (2010). Lower urinary tract symptoms in women and quality of life. International Journal of Urological Nursing, 4(3), 97-105.
 • Bradway, C., Coyne, K. S., Irwin, D., & Kopp, Z. (2008). Lower urinary tract symptoms in women-a common but neglected problem. Journal of the American Association of Nurse Practitioners, 20(6), 311–318.
 • Brown, J. S., Wing, R., Barrett‑Connor, E., Nyberg, L. M., Kusek, J. W., & Orchard, T. J. (2006). Diabetes prevention program research group. lifestyle intervention is associated with lower prevalence of urinary incontinence: The Diabetes Prevention Program. Diabetes Care, 29, 385‑390.
 • Chan, J. C. N., Lim, L. L., Wareham, N. J., Shaw, J. E., Orchard, T. J., Zhang, P., Lau, E. S. H. et al. (2020). The Lancet Commission on diabetes: using data to transform diabetes care and patient lives. The Lancet, 396, 2019-2082.
 • Çelik, S., Gölbaşı, Z., Kelleci, M., & Satman, İ. (2015). Sexual dysfunction and sexual quality of life in women with diabetes: The study based on a diabetic center. Sexuality and Disability, 33, 233–241.
 • Değirmenci, F., & Vefikuluçay Yılmaz, D. (2020). Bir kadın sağlığı sorunu: Alt üriner sistem semptomları ve hemşirenin rolleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 17(Ek sayı), 82-87.
 • Değirmencioğlu, A. Z., Kocaöz, S., & Çırpan, R. (2021). Kadınlarda alt üriner sistem semptomlarının prevalansı ve etkileyen faktörler. Cukurova Medical Journal, 46(3), 1040-1049.
 • Dinç, A., Özer, N. E. (2019). Premenopoz ve menopozal dönemdeki kadınlarda üriner inkontinans görülme sıklığı ve risk faktörlerinin incelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(2), 1-9.
 • Erten, Z. K., Zincir, H., Özkan, F., Selçuk, A., & Elmalı, F. (2019). Sexual lives of women with diabetes mellitus (type 2) and impact of culture on solution for problems related to sexual life. Journal of Clinical Nursing, 23, 995–1004.
 • Durgun, O. (2012). Tip 2 diyabetik kadınlarda cinsel fonksiyonların değerlendirilmesi (Uzmanlık Tezi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi).
 • Flotynska, J., Uruska, A., Michalska, A., Araszkiewicz, A., & ZozulinskaZiolkiewicz, D. (2019). Sexual dysfunction ıs a more common problem in young women with type 1 diabetes than in healthy women. Journal of Sex & Marital Therapy, 45(7):643–651.doi: 10.1080/0092623x.2019.1610121.
 • Gökkaya, C., Öztekin, Ç., Doluoğlu, Ö., Güzel, O., Erşahin, V., Özden, C., & Memiş, A. (2012). Validation of Turkish version of Bristol Female Lower Urinary Tract Symptom Index. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 3(4), 415–418.
 • Ho, C. H., Tai, H. C., & Yu, H. J. (2010). Urodynamic findings in female diabetic patients with and without overactive bladder symptoms. Neurourology and Urodynamics, 29, 424-427.
 • Ho, M. H., Yip, S., & Bhatia, N. N. (2007). Lower urinary tract dysfunctions in women with diabetes mellitus. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology, 19, 469–473.
 • James, R, Hijaz, A. (2014). Lower urinary tract symptoms in women with diabetes mellitus: a current review. Current Urology Reports, 15(10), 440.
 • Karoli, R., Bhat, S., Fatima, J., Priya, S. (2014). A study of bladder dysfunction in women with type 2 diabetes mellitus. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism, 18(4), 552-557.
 • Kizilay, F., Gali, H. E., (2017). Serefoglu, E. C. Diabetes and sexuality. Sexual Medicine Reviews, 5(1), 45–51.
 • Koch, L. H. (2006). Help-seeking behaviors of women with urinary incontinence: An integrative literature review. The Journal of Midwifery & Women’s Health, 51, e39–e44.
 • Lawrence, J. M., Lukacz, E. S., Liu, I. L., Nager, C. W., Luber, K. M. (2007). Pelvic floor disorders, diabetes, and obesity in women: Findings from the kaiser permanente continence associated risk epidemiology study. Diabetes Care, 30, 2536-2541.
 • Lee, W. C., Wu, H. P., Tai, T. Y., Liu, S. P., Chen, J., & Yu, H. J. (2004). Effects of diabetes on female voiding behavior. Journal of Urology, 172, 989-992.
 • Mahishale, A., Ambre, P., & Kantanavar, K. A. (2019). Prevalence of urinary incontinence in males with type 2 diabetes mellitus. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 13, 2953-2956.
 • Milsom, I. (2009). Lower urinary tract symptoms in women. Current Opinion in Urology, 19(4), 337-341.
 • Özcan, L., & Polat, E. C. (2015). Diyabet ve cinsel yaşam. Okmeydanı Tıp Dergisi, 31(Ek sayı), 57-62.
 • Papaefstathiou, E., Moysidis, K., Sarafis, P., EIoannidis, E., & Hatzimouratidis, K. (2019). The impact of Diabetes Mellitus on Lower urinary tract symptoms (LUTS) in both male and female patients. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 13, 454-457.
 • Schatzl, G., Temml, C., Waldmüller, J., Thürridl, T., Haidinger, G., & Madersbacher, S. A. (2001). Comparative cross-sectional study of lower urinary tract symptoms in both sexes. European Urology, 40(2), 213–219.
 • Sun, H., Saeedi, P., Karuranga, S., Pinkepank, M., Ogurtsova, K., Duncan, B. B., Stein, C et al. (2022). IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045. Diabetes Research and Clinical Practice, 183, 109-119.
 • Şahin, M., & Şahin, Z. A. (2015). Effect of sexual dysfunction and sexual quality of life in type 2 diabetes women: A pilot study from Turkey. International Journal of Diabetes in Developing Countries, 35(Suppl 3), 424–430.
 • Timur Taşhan, S., Beji, N. K., Aslan, E., & Yalçin, Ö. (2012). Determining lower urinary tract symptoms and associated risk factors in young women. International Journal of Gynecology and Obstetrics, 118, 27–30.
 • Tuğut, N., Gölbaşı, Z. (2010). Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kadın Türkçe versiyonun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Cumhuriyet Tıp Dergisi, 32, 172–180.
 • Zhang, W., Song, Y., He, X., Xu, B., Huang, H., He, C., Hao, L., & Li, Y. (2005). Prevalence and risk factors of lower urinary tract symptoms in Fuzhou Chinese women. European Urology, 48(2), 309–313
Toplam 36 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Azime Karakoç Kumsar 0000-0001-6178-2147

Feride Taşkın Yılmaz 0000-0003-0568-5902

Gülbahtiyar Demirel 0000-0003-2258-7757

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Karakoç Kumsar, A., Taşkın Yılmaz, F., & Demirel, G. (2023). Diyabetli Kadınlarda Alt Üriner Sistem Semptomları ve Cinsel Yaşam Kalitesi ile İlişkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 207-213. https://doi.org/10.51754/cusbed.1287872

   ici2.png    logo.png        asos-index.png       crossref-logo-landscape-200.png     logo.png       search-result-logo-horizontal-TEST.jpg 

     

logo.png    scilit.jpg     goole_scholar.jpg       logo.png    logo.png