Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Kanguru Bakımı İle İlgili Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 223 - 236, 31.08.2023
https://doi.org/10.51754/cusbed.1294177

Öz

Araştırma, hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin kanguru bakımına yönelik bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırma, Nisan-Mayıs 2021 tarihleri arasında Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde eğitim ve öğrenim gören araştırmaya katılmayı kabul eden üçüncü ve dördüncü sınıf 347 hemşirelik ve ebelik öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Çalışmanın verilerini elde etmek için; “Tanımlayıcı Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veri analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde parametreleri ve ki kare testi kullanılmış olup p<0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir. Araştırmada hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin yaş ortalaması 22,10±1,35’ dir. Öğrencilerin %41,5’i kanguru bakımına yönelik eğitim aldığını, eğitim alan öğrencilerin %86,8’i eğitimi üniversite eğitimi sırasında aldığını ifade etmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin %52,2’si kanguru bakım uygulamasını bildiğini, %96,8’i uygulamaya çıkılan kliniklerde kanguru bakımını yapmadığını ifade etmiştir. Kanguru bakımı yapan öğrencilerin %54,5’i huzursuz/ağlayan bebeğe, %63,6’sı emzirme sonrasında uykuya geçen bebeğe, %36,4’ü uyku sorunu olan bebeğe ve %27,3’ü distansiyonu olan bebeğe uygulama yaptığını belirtmiştir. Öğrencilerin kanguru bakımı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı bulunmuştur. Kanguru bakımının uygulanabilirliğini arttırmak için daha fazla çalışma yapılmalıdır. Öğrencilere ders müfredatlarında kanguru bakımına yönelik eğitim programları düzenlenmelidir.

Kaynakça

 • Akcan, E., & Yiğit, R. (2016). Türkiye’de yenidoğan kliniklerinde çalışan hemşire ve hekimlerin yenidoğanda ağrı yönetimi ile ilgili yaklaşımları. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3, 147-153.
 • Calais, E., Dalbye, R., Nyqvist, KH., & Berg, M. (2010). Skin‐to‐skin contact of fullterm infants: An explorative study of promoting and hindering factors in two Nordic childbirth settings. Acta Paediatrica, 99(7), 1080-1090.
 • Conde-Agudelo, A., & Díaz-Rossello, JL.(2014). Kangaroo mother care to reduce morbidity and mortality in low birth weight infants. The Cochrane Collaboration, 8, 1-132.
 • Conde-Agudelo, A., Belizán, JM., & Diaz-Rossello, J.(2011). Kangaroo mother care to reduce morbidity and mortality in low birth weight infants. Cochrane Database Systematic Reviews, 16(3), 1-113.
 • Çalık, C., Esenay, IF., & Sezer, TA. (2015). Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin kanguru bakımı uygulama durumları ve engeller. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 17(1), 1-9.
 • Çetinkaya, E., & Ertem, G.(2017). Ten tene temasın anne preterm bebek üzerine etkileri: Sistematik inceleme. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 14(2), 167-175.
 • Engler, AJ., Ludington-Hoe, SM., & Cusson, RM., et al. (2002). Kangaroo care: National survey of practice, knowledge, barriers and perceptions. The American Journal of Maternal Ray Child Nursing, 27(3), 146-153.
 • Flynn, A., & Leahy- Warren, P. (2010). Neonatal nurses’ knowledge and beliefs regarding kangaroo care with preterm infants in an Irish neonatal unit. Journal of Neonatal Nursing, 16, 221-228.
 • Frederick, A., Fry, T., & Clowtis, L. (2020). Intraoperative mother and baby skin-to-skin contact during cesarean birth: Systematic review. The American Journal of Maternal/Child Nursing, 45, 296-305.
 • Hendricks- Munoz, KD., & Mayers ,RM. (2014). A neonatal nurse training program in kangaroo mother care (KMC) decreases barriers to KMC utilization in the NICU. Am Journal Perinatol, 31, 987–992.
 • Jagadish, A., Benakappa, A., Benakappa, N., & Morgan, G. (2020). A randomized control trial of hypothermia alert device in low birth weight newborns and the effect on kangaroo mother care and weight gain. International Journal of Contemporary Pediatrics, 7, 52.
 • Kanbur, BN., & Mutlu, B. (2020). Kanguru bakımının preterm ve düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda vücut sıcaklığı üzerine etkisi: sistematik derleme. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1): 11-23.
 • Karimi, F., Abolhassani, M., Ghasempour, Z., Gholami, A., & Rabiee, N. (2020). Comparing the effect of kangaroo mother care and massage on preterm infant pain score, stress, anxiety, depression, and stress coping strategies of their mothers. International Journal of Pediatrics, 1, 30-35.
 • Kırdök, S. (2020). Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin prematüre doğum sonrası kanguru bakımı ile ilgili bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Köse, D., Çınar, N., & Altınkaynak, S. (2013). Yenidoğanın anne ve baba ile bağlanma süreci. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 22(6), 239-246.
 • Lemmen, D., Fristedt, P., & Lundqvist, A. (2013). Kangaroo care in a neonatal context: parents’ experiences of ınformation and communication of nurse-parents. The Open Nursing Journal, 7, 41-48.
 • Maniago, JD., Almazan, JU., & Albougami, AS. (2020). Nurses’ kangaroo mother care practice implementation and future challenges: an integrative review. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 34, 293-304.
 • Manu, MJ. (2016). Kangaroo mother care: a natural incubator. Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics, 2(1),18-19.
 • Mohammed Omer, N. (2021). Assessment of nurses’ knowledge, beliefs and barriers regarding kangaroo care in Erbil. Near East Unıversty, Graudate School of Health Sciences, Master Thesis, Nıcosia.
 • Nguyen, T., Payne, H., & Cavner, J. (2019). Systematic review of kangaroo care. Sigma Repository, 1,1-17.
 • Okoh, BAM., & Onubogu, UC. (2018). Knowledge and attitude of Nigerian health workers concerning Kangaroo Mother Care. International Journal of Tropical Dısease & Health, 31(4), 1-10.
 • Onat, G. (2015). Doğal Doğumdan sonra doğal emzirmenin üç bileşeni; memeye emekleme, kanguru bakımı, biyolojik beslenme. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 12(2), 78-84.
 • Park, SY., Koo, SM., Choi, Sun, SM., & Kim, TI. (2016). Knowledge and beliefs about kangaroo care among nursing students. Child Health Nursing Research, 22 (1), 61-69.
 • Penn, S. (2015). Overcoming the barriers to using kangaroo care in neonatal settings. Nursing Children and Young People, 27(5), 22-27.
 • Pillai-Riddell, RR., Racine, NM., et al. (2011). Nonpharmacological management of procedural pain in infants and young children: An abridged cochrane review, 16(5), 321-330.
 • Sarıcan, ES., Ekşioğlu, A., & Genç, R. (2018). Kanguru bakımı eğitiminin sağlık çalışanlarının bilgi düzeyleri üzerindeki etkisi. Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences, 7(5): 44-50.
 • Shah, RK., Sainju, NK., & Joshi, SK. (2017). Knowledge, attitude and practice towards kangaroo mother care. Journal Nepal Health Research Council, 15(37), 271-285.
 • Solomons, N., & Rosant, C. (2012). Knowledge and attitudes of nursing staff and mothers towards kangaroo mother care in the eastern subdistrict of cape town. South African Journal of Clinical Nutrition, 25(1), 33-39.
 • Thakur, P., Sarin, J., & Kumar, Y. (2020). Effect of kangaroo mother care on physiological parameters of low birth weight babies admitted in NICU. Medico Legal Update, 20, 290-297.
 • Thukral, A., Chawla, D., Agarwal, R., Deorari, AK., & Paul, VK. (2008). Kangaroo mother care an alternative to conventional care. Indian Journal Pediatr, 75(5), 497-503.
 • Ünal Toprak, F., Turan, Z., & Şentürk Erenel, A. (2019). Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin kanguru bakımına ilişkin bilgi düzeyleri: Çok merkezli bir araştırma. Journal Contemporary Medicine, 9(4), 384-390.
 • Üstün Şahin, E. (2021). Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık profesyonellerinin kanguru bakımına ilişkin algı, bilgi, engel ve uygulamalarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Victory, N. (2020). The kangaroo mother care method effect on breathing patterns of infants with lowbirth-weight. Karazin Kharkiv National University Kharkiv, Doctoral Thesis, Ukraine.
 • Wigert, H., Blom Dellenmark, MB., & Bry, K. (2013). Strengths and weaknesses of parent–staff communication in the NICU: a survey assessment. BMC Pediatrics, 13,71.
 • World Health Organization (WHO) (2003) Kangaroo mother care: A practical guide. Geneva, Switzerland, 1-48.
 • Yavuz, D., & Alpar, Ş. (2018). Yenidoğan ve süt çocuklarında girişimsel ağrı ve non- farmakolojik yönetimi. Zeynep Kamil Tıp Dergisi, 49(1): 169- 178.
 • Yıldırım, G. (2009). Kanguru bakımının düşük doğum tartılı preterm yenidoğanların beslenme ve gelişimine etkisi. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Yılmaz Kurt, F., & Aytekin, A. (2015). Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin kanguru bakımı ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(1), 5-9.
 • Zengin, H., & Çınar, N. (2019). Kanguru Bakımı Konfor Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 21(12), 69-83.

The Evaluatıon Of The Knowledge And Attıtudes Of Nursıng And Nursıng Students About Kangura Care

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 223 - 236, 31.08.2023
https://doi.org/10.51754/cusbed.1294177

Öz

The research was conducted in a descriptive type in order to evaluate the knowledge and attitudes of nursing and midwifery students towards kangaroo care. The research was carried out on third and fourth year nursing and midwifery of 347 students who agreed to participate in the research and studying at the Faculty of Health Sciences of Kafkas University between April and May 2021. “Descriptive Information Form” was used. In data analysis, arithmetic mean, standard deviation, percentage parameters and chi-square test were used and p<0.05 was accepted as significant. The average age of nursing and midwifery students in the study is 22,10±1,35. 41,5% of the students stated that they received training on kangaroo care. 86,8% of the students who received training on kangaroo care stated that they received during their university education. 52,2% of the students who participated in the study stated that they knew the kangaroo care application. 96,8% of the students stated that they do not care for kangaroos in the clinics where the practice was started. Of the students who care for kangaroos, 54,5% stated that they applied to a restless/crying baby, 63,6% to a baby who fell asleep after breastfeeding, 36,4% to a baby with sleep problems, and 27,3% to a baby with distention. As a result; It was found that the students did not have enough knowledge about kangaroo care. More work should be done to increase the feasibility of kangaroo care. Educational programs for kangaroo care should be organized for students in their course curricula.

Kaynakça

 • Akcan, E., & Yiğit, R. (2016). Türkiye’de yenidoğan kliniklerinde çalışan hemşire ve hekimlerin yenidoğanda ağrı yönetimi ile ilgili yaklaşımları. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3, 147-153.
 • Calais, E., Dalbye, R., Nyqvist, KH., & Berg, M. (2010). Skin‐to‐skin contact of fullterm infants: An explorative study of promoting and hindering factors in two Nordic childbirth settings. Acta Paediatrica, 99(7), 1080-1090.
 • Conde-Agudelo, A., & Díaz-Rossello, JL.(2014). Kangaroo mother care to reduce morbidity and mortality in low birth weight infants. The Cochrane Collaboration, 8, 1-132.
 • Conde-Agudelo, A., Belizán, JM., & Diaz-Rossello, J.(2011). Kangaroo mother care to reduce morbidity and mortality in low birth weight infants. Cochrane Database Systematic Reviews, 16(3), 1-113.
 • Çalık, C., Esenay, IF., & Sezer, TA. (2015). Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin kanguru bakımı uygulama durumları ve engeller. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 17(1), 1-9.
 • Çetinkaya, E., & Ertem, G.(2017). Ten tene temasın anne preterm bebek üzerine etkileri: Sistematik inceleme. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 14(2), 167-175.
 • Engler, AJ., Ludington-Hoe, SM., & Cusson, RM., et al. (2002). Kangaroo care: National survey of practice, knowledge, barriers and perceptions. The American Journal of Maternal Ray Child Nursing, 27(3), 146-153.
 • Flynn, A., & Leahy- Warren, P. (2010). Neonatal nurses’ knowledge and beliefs regarding kangaroo care with preterm infants in an Irish neonatal unit. Journal of Neonatal Nursing, 16, 221-228.
 • Frederick, A., Fry, T., & Clowtis, L. (2020). Intraoperative mother and baby skin-to-skin contact during cesarean birth: Systematic review. The American Journal of Maternal/Child Nursing, 45, 296-305.
 • Hendricks- Munoz, KD., & Mayers ,RM. (2014). A neonatal nurse training program in kangaroo mother care (KMC) decreases barriers to KMC utilization in the NICU. Am Journal Perinatol, 31, 987–992.
 • Jagadish, A., Benakappa, A., Benakappa, N., & Morgan, G. (2020). A randomized control trial of hypothermia alert device in low birth weight newborns and the effect on kangaroo mother care and weight gain. International Journal of Contemporary Pediatrics, 7, 52.
 • Kanbur, BN., & Mutlu, B. (2020). Kanguru bakımının preterm ve düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda vücut sıcaklığı üzerine etkisi: sistematik derleme. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1): 11-23.
 • Karimi, F., Abolhassani, M., Ghasempour, Z., Gholami, A., & Rabiee, N. (2020). Comparing the effect of kangaroo mother care and massage on preterm infant pain score, stress, anxiety, depression, and stress coping strategies of their mothers. International Journal of Pediatrics, 1, 30-35.
 • Kırdök, S. (2020). Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin prematüre doğum sonrası kanguru bakımı ile ilgili bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Köse, D., Çınar, N., & Altınkaynak, S. (2013). Yenidoğanın anne ve baba ile bağlanma süreci. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 22(6), 239-246.
 • Lemmen, D., Fristedt, P., & Lundqvist, A. (2013). Kangaroo care in a neonatal context: parents’ experiences of ınformation and communication of nurse-parents. The Open Nursing Journal, 7, 41-48.
 • Maniago, JD., Almazan, JU., & Albougami, AS. (2020). Nurses’ kangaroo mother care practice implementation and future challenges: an integrative review. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 34, 293-304.
 • Manu, MJ. (2016). Kangaroo mother care: a natural incubator. Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics, 2(1),18-19.
 • Mohammed Omer, N. (2021). Assessment of nurses’ knowledge, beliefs and barriers regarding kangaroo care in Erbil. Near East Unıversty, Graudate School of Health Sciences, Master Thesis, Nıcosia.
 • Nguyen, T., Payne, H., & Cavner, J. (2019). Systematic review of kangaroo care. Sigma Repository, 1,1-17.
 • Okoh, BAM., & Onubogu, UC. (2018). Knowledge and attitude of Nigerian health workers concerning Kangaroo Mother Care. International Journal of Tropical Dısease & Health, 31(4), 1-10.
 • Onat, G. (2015). Doğal Doğumdan sonra doğal emzirmenin üç bileşeni; memeye emekleme, kanguru bakımı, biyolojik beslenme. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 12(2), 78-84.
 • Park, SY., Koo, SM., Choi, Sun, SM., & Kim, TI. (2016). Knowledge and beliefs about kangaroo care among nursing students. Child Health Nursing Research, 22 (1), 61-69.
 • Penn, S. (2015). Overcoming the barriers to using kangaroo care in neonatal settings. Nursing Children and Young People, 27(5), 22-27.
 • Pillai-Riddell, RR., Racine, NM., et al. (2011). Nonpharmacological management of procedural pain in infants and young children: An abridged cochrane review, 16(5), 321-330.
 • Sarıcan, ES., Ekşioğlu, A., & Genç, R. (2018). Kanguru bakımı eğitiminin sağlık çalışanlarının bilgi düzeyleri üzerindeki etkisi. Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences, 7(5): 44-50.
 • Shah, RK., Sainju, NK., & Joshi, SK. (2017). Knowledge, attitude and practice towards kangaroo mother care. Journal Nepal Health Research Council, 15(37), 271-285.
 • Solomons, N., & Rosant, C. (2012). Knowledge and attitudes of nursing staff and mothers towards kangaroo mother care in the eastern subdistrict of cape town. South African Journal of Clinical Nutrition, 25(1), 33-39.
 • Thakur, P., Sarin, J., & Kumar, Y. (2020). Effect of kangaroo mother care on physiological parameters of low birth weight babies admitted in NICU. Medico Legal Update, 20, 290-297.
 • Thukral, A., Chawla, D., Agarwal, R., Deorari, AK., & Paul, VK. (2008). Kangaroo mother care an alternative to conventional care. Indian Journal Pediatr, 75(5), 497-503.
 • Ünal Toprak, F., Turan, Z., & Şentürk Erenel, A. (2019). Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin kanguru bakımına ilişkin bilgi düzeyleri: Çok merkezli bir araştırma. Journal Contemporary Medicine, 9(4), 384-390.
 • Üstün Şahin, E. (2021). Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık profesyonellerinin kanguru bakımına ilişkin algı, bilgi, engel ve uygulamalarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Victory, N. (2020). The kangaroo mother care method effect on breathing patterns of infants with lowbirth-weight. Karazin Kharkiv National University Kharkiv, Doctoral Thesis, Ukraine.
 • Wigert, H., Blom Dellenmark, MB., & Bry, K. (2013). Strengths and weaknesses of parent–staff communication in the NICU: a survey assessment. BMC Pediatrics, 13,71.
 • World Health Organization (WHO) (2003) Kangaroo mother care: A practical guide. Geneva, Switzerland, 1-48.
 • Yavuz, D., & Alpar, Ş. (2018). Yenidoğan ve süt çocuklarında girişimsel ağrı ve non- farmakolojik yönetimi. Zeynep Kamil Tıp Dergisi, 49(1): 169- 178.
 • Yıldırım, G. (2009). Kanguru bakımının düşük doğum tartılı preterm yenidoğanların beslenme ve gelişimine etkisi. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Yılmaz Kurt, F., & Aytekin, A. (2015). Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin kanguru bakımı ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(1), 5-9.
 • Zengin, H., & Çınar, N. (2019). Kanguru Bakımı Konfor Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 21(12), 69-83.
Toplam 39 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özlem Karabulutlu 0000-0001-5307-5186

Fatma Bilgin 0000-0002-0634-5873

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Karabulutlu, Ö., & Bilgin, F. (2023). Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Kanguru Bakımı İle İlgili Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 223-236. https://doi.org/10.51754/cusbed.1294177

   ici2.png    logo.png        asos-index.png       crossref-logo-landscape-200.png     logo.png       search-result-logo-horizontal-TEST.jpg 

     

logo.png    scilit.jpg     goole_scholar.jpg       logo.png    logo.png