Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Determining the Awareness of Midwifery Students Regarding Cases of Domestic Violence and Gender Roles during the Pandemic Period

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 3, 375 - 384, 30.12.2023
https://doi.org/10.51754/cusbed.1258414

Öz

Amaç: Araştırma ebelik bölümü öğrencilerinin Covid-19 pandemisi sürecinde aile içi şiddet durumları, aile içi şiddete yönelik farkındalıkları ile toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı tipte gerçekleştirilen araştırma bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesinde okuyan ebelik öğrencileri ile yürütülmüştür (N=368), gönüllü katılan 215 öğrenci ile tamamlanmıştır. Araştırma verileri 01.04.2021-01.06.2021 tarihlerinde pandemi döneminde, online eğitimler sürdürülüyorken toplanmıştır. Gerekli etik kurul ve kurum izinleri alınmıştır. veriler “Kişisel Bilgi Formu, Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği” ile online olarak toplanmıştır. Veriler bilgisayarda değerlendirilmiştir ve p<0.05 önemli kabul edilmiştir.
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.70±1.69’dur ve %35’i ebelik bölümü birinci sınıf öğrencisidir. Katılımcıların %54.4’ü şiddet konusunda eğitim almadıklarını bildirmişlerdir. Pandemi öncesinde öğrencilerin %10.7’si, pandemi sürecinde ise %10.2’si aile içi şiddete maruz kaldığını, %63.6’sı maruz kaldığı şiddet derecesinin arttığını bildirmiştir. Öğrencilerin Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 26.4326±8.83 olup öğrencilerin aile içi şiddet farkındalığının düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 59.14±9.78 olup orta düzeyde cinsiyet rollerine ilişkin tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği toplam puanı ile Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği toplam puanı arasında yapılan korelasyon analizinde negatif yönde zayıf düzeyde bir korelasyon olduğu belirlenmiştir (r=-0,325, p<0.001).
Sonuç: Araştırmaya göre pandemi sürecinde aile içi şiddet derecesinin arttığı görülmüştür. Öğrencilerin aile içi şiddete yönelik farkındalığının ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutum düzeyinin orta düzeyde olduğu bulunmuştur.

Kaynakça

 • Abuhammad, S. (2021). Violence against Jordanian Women during COVID-19 Outbreak. International Journal of Clinical Practice, 75(3), 1–7. https://doi.org/10.1111/ijcp.13824
 • Aşkın, R., Bozkurt, Y., & Zeybek, Z. (2020). Covi̇d- 19 Pandemi̇si̇: Psi̇koloji̇k Terapöti̇k Müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 304–318.
 • Aslan, M., & Demirci, Ç. (2019). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Aile İçi Şiddet Etkileşimi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 3027–3046.
 • Aydın, M., Bekar, E. Ö., Gören, Ş. Y., & Sungur, M. A. (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 223-242.
 • Aydın, Ş., & Parlak, A. G. (2022). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Aile İçi Şiddet Farkındalığı ve Etkileyen Faktörler: Tanımlayıcı Kesitsel Araştırma. Turkiye Klinikleri Journal Of Nursing Sciences, 14(2), 570-580.
 • Baidoo, L., Zakrison, T. L., Feldmeth, G., Lindau, S. T., & Tung, E. L. (2021). Domestic Violence Police Reporting and Resources During the 2020 COVID-19 Stay-at-Home Order in Chicago, Illinois. JAMA Network Open, 4(9), e2122260. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.22260
 • Bakioğlu, F., & Türküm, A. S. (2019). Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27, 701–716. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2697
 • Başgöl, Ş., Özdemir, N. G. D., & Benli, C. K. (2023). Hemşirelik Öğrencilerinin Aile İçi Şiddet Farkındalıklarının Flört Şiddetine Etkisi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 32(1), 27-36.
 • Boserup, B., McKenney, M., & Elkbuli, A. (2020). Alarming trends in US domestic violence during the COVID-19 pandemic. American Journal of Emergency Medicine, 38(12), 2753–2755. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2020.04.077
 • Çal, A., & Aydın Avcı, İ. (2020). Hemşire ve Ebe Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rol Tutumları İle Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları ve Yaşam Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2), 103–112.
 • Cappa, C., & Jijon, I. (2021). COVID-19 and violence against children: A review of early studies. Child Abuse and Neglect, 116(P2), 105053. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105053
 • Dağlar, G., Bilgic, D., & Demirel, G. (2017). Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 10(4), 220-228.
 • Dikmen, H. A., & Marakoğlu, K. (2019). Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri İle Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Genel Tıp Dergisi, 29(2), 73-79.
 • Dursun, A. (2020). Kadına Yönelik Şiddet: Ergenlerin Toplumsal Cinsiyet Algıarının Yordayıcılığı. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 3(6), 67–86.
 • Ergin, A., Bekar, T., & Aydemir Acar, G. (2019). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yönelik Tutumları ve Etkileyen Faktörler. Firat Tip Dergisi, 24(3), 122-128.
 • Gencer, M. Z., Ağırman, E., & Arıca, S. (2019). İstanbul İli̇nde Kadına Yöneli̇k Şi̇ddet Sıklığı ve Kadınların Şi̇ddet Algısı. Ahi Evran Tıp Dergisi, 3(1), 18–25. https://dergipark.org.tr/tr/pub/aemj/issue/44872/492208
 • Gosangi, B., Park, H., Thomas, R., Gujrathi, R., Camden, P., Harris, M. B., Boland, G. W., & Rexrode, K. (2021). Exacerbation of Physical Intimate Partner Violence during. Radiolog, 298(1), E38–E45. https://doi.org/10.1148/radiol.2020202866
 • Güven, E., & Altay, B. (2020). Ebelik Öğrencilerinin Kadına Uygulanan Şiddete ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2), 191–200. https://doi.org/10.47115/jshs.764948
 • Humphreys, K. L., Myint, M. T., & Zeanah, C. H. (2020). Increased risk for family violence during the COVID-19 pandemic. Pediatrics, 146(1). https://doi.org/10.1542/peds.2020-0982
 • Irmak Vural, P., İnangil, D., & Körpe, G. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Şiddete ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 3, 272–279. https://doi.org/10.38108/ouhcd.777785
 • Kanbay, Y., Işık, E., Yavuzaslan, M., & Keleş, S. (2012). Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili Görüş ve Tutumlarının Belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 107-119.
 • Muldoon, K. A., Denize, K. M., Talarico, R., Fell, D. B., Sobiesiak, A., Heimerl, M., & Sampsel, K. (2021). COVID-19 pandemic and violence: rising risks and decreasing urgent care-seeking for sexual assault and domestic violence survivors. BMC Medicine, 19(1), 1–9. https://doi.org/10.1186/s12916-020-01897-z
 • Özkan, G. (2017). Kadına Yönelik Şiddet-Aile İçi Şiddet ve Konuya İlişkin Uluslararası Metinler Üzerine Bir İnceleme. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1), 533–564. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/744941
 • Özyürek, A., & Kurnaz, F. B. (2019). Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması / Domestic Violence Awareness Scale: Reliability and Validity. Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi, 9(1/16), 227–250. https://doi.org/10.23863/kalem.2019.126
 • Palas Karaca, P., & Çubukçu Aksu, S. (2020). Sağlık Hizmetleri Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ile Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişki. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 4(7), 91–100. https://doi.org/10.31461/ybpd.732189
 • Piquero, A. R., Jennings, W. G., Jemison, E., Kaukinen, C., & Knaul, F. M. (2021). Domestic violence during the COVID-19 pandemic - Evidence from a systematic review and meta-analysis. Journal of Criminal Justice, 74(March), 101806. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2021.101806
 • Rende, R. E. (2020). Evli Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Tutumlarıyla Çocukken Şiddete Maruz Kalmalarının Kadına Şiddetle İlişkisi. International Journal of So- Cial and Humanities Sciences, 4(3), 79–92.
 • Roesch, E., Amin, A., Gupta, J., & García-Moreno, C. (2020). Violence against women during covid-19 pandemic restrictions. The BMJ, 369(May), 2–3. https://doi.org/10.1136/bmj.m1712
 • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2015). Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Ankara. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/23338
 • Tel, H., Kocataş, S., Güler, N., Tel Aydın, H., & Akgül Gündoğdu, N. (2019). Evli Kadınların Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Durumu ve Etkileyen Faktörler. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 256–264. https://doi.org/10.21733/ibad.611511
 • Usher, K., Bhullar, N., Durkin, J., Gyamfi, N., & Jackson, D. (2020). Family violence and COVID-19: Increased vulnerability and reduced options for support. International Journal of Mental Health Nursing, 29(4), 549–552. https://doi.org/10.1111/inm.12735
 • Yaman Efe, Ş., & Ayaz, S. (2010). Kadına yönelik aile içi şiddet ve kadınların aile içi şiddete bakışı. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11(1), 23-29.
 • Yüksel Şahin, F., & Çanakçı, E. (2022). Eşinden Şiddet Gören ve Görmeyen Çalışan Kadınların Çok Yönlü Eylemli Kişilik Özelliklerinin, Ruh Sağlığı Sürekliliklerinin ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İncelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 374–396. https://doi.org/10.21733/ibad.1023139
 • Zhang, H. (2020). The Influence of the Ongoing COVID-19 Pandemic on Family Violence in China. Journal of Family Violence. 37(5), 733–743. https://doi.org/10.1007/s10896-020-00196-8.

Ebelik Öğrencilerinin Pandemi Sürecinde Aile İçi Şiddet Durumları ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Farkındalıklarının Belirlenmesi

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 3, 375 - 384, 30.12.2023
https://doi.org/10.51754/cusbed.1258414

Öz

Amaç: Araştırma ebelik bölümü öğrencilerinin Covid-19 pandemisi sürecinde aile içi şiddet durumları, aile içi şiddete yönelik farkındalıkları ile toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı tipte gerçekleştirilen araştırma bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesinde okuyan ebelik öğrencileri ile yürütülmüştür (N=368), gönüllü katılan 215 öğrenci ile tamamlanmıştır. Araştırma verileri 01.04.2021-01.06.2021 tarihlerinde pandemi döneminde, online eğitimler sürdürülüyorken toplanmıştır. Gerekli etik kurul ve kurum izinleri alınmıştır. veriler “Kişisel Bilgi Formu, Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği” ile online olarak toplanmıştır. Veriler bilgisayarda değerlendirilmiştir ve p<0.05 önemli kabul edilmiştir.
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.70±1.69’dur ve %35’i ebelik bölümü birinci sınıf öğrencisidir. Katılımcıların %54.4’ü şiddet konusunda eğitim almadıklarını bildirmişlerdir. Pandemi öncesinde öğrencilerin %10.7’si, pandemi sürecinde ise %10.2’si aile içi şiddete maruz kaldığını, %63.6’sı maruz kaldığı şiddet derecesinin arttığını bildirmiştir. Öğrencilerin Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 26.4326±8.83 olup öğrencilerin aile içi şiddet farkındalığının düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 59.14±9.78 olup orta düzeyde cinsiyet rollerine ilişkin tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği toplam puanı ile Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği toplam puanı arasında yapılan korelasyon analizinde negatif yönde zayıf düzeyde bir korelasyon olduğu belirlenmiştir (r=-0,325, p<0.001).
Sonuç: Araştırmaya göre pandemi sürecinde aile içi şiddet derecesinin arttığı görülmüştür. Öğrencilerin aile içi şiddete yönelik farkındalığının ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutum düzeyinin orta düzeyde olduğu bulunmuştur.

Kaynakça

 • Abuhammad, S. (2021). Violence against Jordanian Women during COVID-19 Outbreak. International Journal of Clinical Practice, 75(3), 1–7. https://doi.org/10.1111/ijcp.13824
 • Aşkın, R., Bozkurt, Y., & Zeybek, Z. (2020). Covi̇d- 19 Pandemi̇si̇: Psi̇koloji̇k Terapöti̇k Müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 304–318.
 • Aslan, M., & Demirci, Ç. (2019). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Aile İçi Şiddet Etkileşimi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 3027–3046.
 • Aydın, M., Bekar, E. Ö., Gören, Ş. Y., & Sungur, M. A. (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 223-242.
 • Aydın, Ş., & Parlak, A. G. (2022). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Aile İçi Şiddet Farkındalığı ve Etkileyen Faktörler: Tanımlayıcı Kesitsel Araştırma. Turkiye Klinikleri Journal Of Nursing Sciences, 14(2), 570-580.
 • Baidoo, L., Zakrison, T. L., Feldmeth, G., Lindau, S. T., & Tung, E. L. (2021). Domestic Violence Police Reporting and Resources During the 2020 COVID-19 Stay-at-Home Order in Chicago, Illinois. JAMA Network Open, 4(9), e2122260. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.22260
 • Bakioğlu, F., & Türküm, A. S. (2019). Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27, 701–716. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2697
 • Başgöl, Ş., Özdemir, N. G. D., & Benli, C. K. (2023). Hemşirelik Öğrencilerinin Aile İçi Şiddet Farkındalıklarının Flört Şiddetine Etkisi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 32(1), 27-36.
 • Boserup, B., McKenney, M., & Elkbuli, A. (2020). Alarming trends in US domestic violence during the COVID-19 pandemic. American Journal of Emergency Medicine, 38(12), 2753–2755. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2020.04.077
 • Çal, A., & Aydın Avcı, İ. (2020). Hemşire ve Ebe Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rol Tutumları İle Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları ve Yaşam Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2), 103–112.
 • Cappa, C., & Jijon, I. (2021). COVID-19 and violence against children: A review of early studies. Child Abuse and Neglect, 116(P2), 105053. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105053
 • Dağlar, G., Bilgic, D., & Demirel, G. (2017). Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 10(4), 220-228.
 • Dikmen, H. A., & Marakoğlu, K. (2019). Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri İle Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Genel Tıp Dergisi, 29(2), 73-79.
 • Dursun, A. (2020). Kadına Yönelik Şiddet: Ergenlerin Toplumsal Cinsiyet Algıarının Yordayıcılığı. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 3(6), 67–86.
 • Ergin, A., Bekar, T., & Aydemir Acar, G. (2019). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yönelik Tutumları ve Etkileyen Faktörler. Firat Tip Dergisi, 24(3), 122-128.
 • Gencer, M. Z., Ağırman, E., & Arıca, S. (2019). İstanbul İli̇nde Kadına Yöneli̇k Şi̇ddet Sıklığı ve Kadınların Şi̇ddet Algısı. Ahi Evran Tıp Dergisi, 3(1), 18–25. https://dergipark.org.tr/tr/pub/aemj/issue/44872/492208
 • Gosangi, B., Park, H., Thomas, R., Gujrathi, R., Camden, P., Harris, M. B., Boland, G. W., & Rexrode, K. (2021). Exacerbation of Physical Intimate Partner Violence during. Radiolog, 298(1), E38–E45. https://doi.org/10.1148/radiol.2020202866
 • Güven, E., & Altay, B. (2020). Ebelik Öğrencilerinin Kadına Uygulanan Şiddete ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2), 191–200. https://doi.org/10.47115/jshs.764948
 • Humphreys, K. L., Myint, M. T., & Zeanah, C. H. (2020). Increased risk for family violence during the COVID-19 pandemic. Pediatrics, 146(1). https://doi.org/10.1542/peds.2020-0982
 • Irmak Vural, P., İnangil, D., & Körpe, G. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Şiddete ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 3, 272–279. https://doi.org/10.38108/ouhcd.777785
 • Kanbay, Y., Işık, E., Yavuzaslan, M., & Keleş, S. (2012). Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili Görüş ve Tutumlarının Belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 107-119.
 • Muldoon, K. A., Denize, K. M., Talarico, R., Fell, D. B., Sobiesiak, A., Heimerl, M., & Sampsel, K. (2021). COVID-19 pandemic and violence: rising risks and decreasing urgent care-seeking for sexual assault and domestic violence survivors. BMC Medicine, 19(1), 1–9. https://doi.org/10.1186/s12916-020-01897-z
 • Özkan, G. (2017). Kadına Yönelik Şiddet-Aile İçi Şiddet ve Konuya İlişkin Uluslararası Metinler Üzerine Bir İnceleme. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1), 533–564. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/744941
 • Özyürek, A., & Kurnaz, F. B. (2019). Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması / Domestic Violence Awareness Scale: Reliability and Validity. Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi, 9(1/16), 227–250. https://doi.org/10.23863/kalem.2019.126
 • Palas Karaca, P., & Çubukçu Aksu, S. (2020). Sağlık Hizmetleri Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ile Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişki. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 4(7), 91–100. https://doi.org/10.31461/ybpd.732189
 • Piquero, A. R., Jennings, W. G., Jemison, E., Kaukinen, C., & Knaul, F. M. (2021). Domestic violence during the COVID-19 pandemic - Evidence from a systematic review and meta-analysis. Journal of Criminal Justice, 74(March), 101806. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2021.101806
 • Rende, R. E. (2020). Evli Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Tutumlarıyla Çocukken Şiddete Maruz Kalmalarının Kadına Şiddetle İlişkisi. International Journal of So- Cial and Humanities Sciences, 4(3), 79–92.
 • Roesch, E., Amin, A., Gupta, J., & García-Moreno, C. (2020). Violence against women during covid-19 pandemic restrictions. The BMJ, 369(May), 2–3. https://doi.org/10.1136/bmj.m1712
 • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2015). Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Ankara. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/23338
 • Tel, H., Kocataş, S., Güler, N., Tel Aydın, H., & Akgül Gündoğdu, N. (2019). Evli Kadınların Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Durumu ve Etkileyen Faktörler. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 256–264. https://doi.org/10.21733/ibad.611511
 • Usher, K., Bhullar, N., Durkin, J., Gyamfi, N., & Jackson, D. (2020). Family violence and COVID-19: Increased vulnerability and reduced options for support. International Journal of Mental Health Nursing, 29(4), 549–552. https://doi.org/10.1111/inm.12735
 • Yaman Efe, Ş., & Ayaz, S. (2010). Kadına yönelik aile içi şiddet ve kadınların aile içi şiddete bakışı. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11(1), 23-29.
 • Yüksel Şahin, F., & Çanakçı, E. (2022). Eşinden Şiddet Gören ve Görmeyen Çalışan Kadınların Çok Yönlü Eylemli Kişilik Özelliklerinin, Ruh Sağlığı Sürekliliklerinin ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İncelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 374–396. https://doi.org/10.21733/ibad.1023139
 • Zhang, H. (2020). The Influence of the Ongoing COVID-19 Pandemic on Family Violence in China. Journal of Family Violence. 37(5), 733–743. https://doi.org/10.1007/s10896-020-00196-8.
Toplam 34 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Melek Şen Aytekin 0000-0003-2490-8390

Ayşenur Kahraman 0000-0001-8194-9776

Özgür Alparslan 0000-0002-2264-2886

Erken Görünüm Tarihi 26 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Şen Aytekin, M., Kahraman, A., & Alparslan, Ö. (2023). Ebelik Öğrencilerinin Pandemi Sürecinde Aile İçi Şiddet Durumları ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Farkındalıklarının Belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(3), 375-384. https://doi.org/10.51754/cusbed.1258414

   ici2.png    logo.png        asos-index.png       crossref-logo-landscape-200.png     logo.png       search-result-logo-horizontal-TEST.jpg 

     

logo.png    scilit.jpg     goole_scholar.jpg       logo.png    logo.png