Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Hemşirelerin Kültürel Zeka Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Yıl 2024, Cilt: 9 Sayı: 1, 9 - 14, 30.04.2024
https://doi.org/10.51754/cusbed.1326936

Öz

Bu araştırma hemşirelerin kültürel zeka düzeylerini değerlendirmek amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Tanımlayıcı nitelikte olan araştırmanın evrenini xxxx ilinde bulunan kamu hastanesinin dahiliye servis ve polikliniğinde görev alan hemşireler oluşturmaktadır. Araştırma örneklem hesabına gidilmeden gönüllülük esası ile araştırmaya katılmaya gönüllü 152 hemşire ile tamamlanmıştır. Veriler Kişisel Bilgi Formu ve Kültürel Zeka Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma verileri istatistiksel analiz programları ile değerlendirilmiş, anlamlılık p<0.005 olarak kabul edilmiştir. Araştırmamızda hemşirelerin yaş ortalaması 35.125±9.12 dir. Hemşirelerin tamamına yakınının (%91.4) kadın, yarısından fazlasının (%61.8) evli, %68.4’ünün lisans mezunu olduğu saptanmıştır. Araştırmamızda hemşirelerin kültürel zeka ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamalarının 67.99±18.15 ve kültürel zeka düzeylerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırmamızda kültürel zeka ile ilgili eğitim alan hemşirelerin, eğitim almayan hemşirelere göre kültürel zeka puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı bir yüksekliğin olduğu saptanmıştır (p<0.005). Araştırmanın sonucuna göre hemşirelere yönelik kültürel zeka ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi ve geniş popülasyonda nitel ve nicel çalışmaların yapılması önerilebilir.

Destekleyen Kurum

yok

Proje Numarası

yok

Teşekkür

Araştırmamıza katılan ve destek olan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz

Kaynakça

 • Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., Ng, KY., Templar, KJ., Tay, C., Chandrasekar, NA. (2007) Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance. Management and Organization Review, 3(03): 335–71
 • Aslan, A., Akova, O. (2022). Kültürel Zekanın Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 6(2): 227-242.
 • Aslan, S., Kizir, Z. (2019). Bir hastanede çalışan hemşirelerin kültürel duyarlılıkları ile kültürel zekaları arasındaki ilişkinin incelenmesi, CBU-SBED, 6(2):115-120
 • Başbay, A., Kağnıcı, D. (2011). Çok kültürlü yeterlik algıları ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması, Eğitim ve Bilim, 36(161):199-212
 • Baratipour, M., Eskandari, M., Alizadeh, S. (2020). Evaluating the effects of cultural intellıgence in nursing: an integrative review. Nursing and Midwifery Journal,18 (4):296-305
 • Baratipour, M., Hanifi, N., Amini, K. (2021). The relationship between communication skills and social interactions of emergency department staff and cultural intelligence: a crosssectional study. Journal of Medical-Surgical 10 (4):1211-1275
 • Bilgen, FG., Çam, HH., Korkmaz, AÇ., Şekeroğlu, Ş., Karasu, F. (2017). Çok kültürlü ortamlarda hemşirelik bakımında kültürel zekanın önemi, Journal of Human Sciences, 14(4), 333.
 • Buharalı, D. (2021). Kültürel zekânın akademik motivasyon üzerindeki etkisi, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yükseklisans tezi, Karabük
 • Chae D., Kim J., Kim S., Lee J., Park S. (2020). Effectiveness of cultural competence educational interventions on health professionals and patient outcomes: A systematic review. Jpn J Nurs Sci, 17:12326.
 • Çelik, M., Eflatun, M. (2020). Kültürel Zekânın Sosyo-Kültürel Uyum Üzerine Etkisi: Çok Kültürlü Bir Araştırma. Antalya Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1(2):62-78.
 • Eaglin, AR., (2021). The significance of cultural ıntelligence in nurse leadership, Nurse Leader, 19(1): 90-94
 • Erçelik, Ç., Çamlica HÇ., Özkan, A. (2022). An evaluation of turkish nurses’ cultural ıntelligence levels and ıntercultural communication apprehension. Journal of Transcultural Nursing, 33(4): 550-559
 • Güngör, S., Akalın, D., Avan, H. (2023). Sağlık alanındaki öğrencilerin kültürel zekâ ve zenofobi düzeyleri. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 11(2): 1579-1590.
 • Göl, İ., Erkin, Ö. (2019). Association between cultural intelligence and cultural sensitivity in nursing students: A cross-sectional descriptive study. Collegian, 26(4):485-491.
 • İşçi E, Söylemez Ö, Yıldırım Kaptanoğlu A. (2013). A research conducted to determine cultural intelligence level in hospital management. Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty, 4(5):1-18.
 • Karaca Sivrikaya, S., Sivrikaya, AH. (2022). Üniversite öğrencilerinde kültürlerarası fark: kültürel zeka, Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(2):346-358
 • Koçak, S., Özdemir, M. (2015). Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik tutumlarında kültürel zekânın rolü. Elementary Education Online, 14(4):1352-1369.
 • Lin, MH., Hsu, HC. (2020). Effects of a cultural competence education programme on clinical nurses: A randomised controlled trial, Nurse Education Today, 88: 104385
 • Majda, A., Zalewska-Puchała, J., Bodys-Cupak, I., Kurowska, A., Barzykowski, K. (2021). Evaluating the effectiveness of cultural education training: Cultural competence and cultural intelligence development among nursing students. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(8): 4002.
 • Mercan, N. (2016). Çok kültürlü ortamlarda kültürlerarası farklılıkları yönetme sanatı: kültürel zekâ. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2 (2):32-49.
 • Meydanlıoğlu, A., Arıkan, F., Gözüm, S. (2015). Cultural sensitivity levels of university students receiving education in health disciplines. Adv in Health Sci Educ, 20(5): 1195-1204.
 • Okanlı, A. (2017). Kültürel zeka. Journal of Human Sciences, 14(4):30 Özdemir Yılmaz, G., Demir Kaya, G. (2015). The importance of cultural intelligence in tourism sector: A research on hospitality enterprises, Tourism Academic Journal, 2(2):29-44
 • Skaria R., Montsyre J. (2023). Cultural intelligence and intercultural effectiveness among nurse educators: A mixed-method study, Nurse Education Today,121:105714
 • Taşdemir, D. D. , Gündüz Çekmecelioğlu, H. & Yıkılmaz, İ. (2019). Çok Kültürlü Ortamda Çalışanların Kültürel Zekâ Düzeylerinin Duygusal Emek Gösterimlerine Etkisi. OPUS International Journal of Society Researches , 18. UİK Özel Sayısı , 719-740
 • Tekin, E. (2019). Sosyal zekânın akademik performans üzerindeki etkisinde kültürel zekânın düzenleyici rolü. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 5(2):115-135.
 • Thomas, DC., Stahl, G., Ravlin, EC., Poelmans, S., Pekerti, A., Maznevski, M., Lazarova, M B., Elron, E., Ekelund, BZ., Cerdin, JL., Brislin, R., Aycan, Z., Au, K. (2008). Cultural intelligence: Domain and assessment. International Journal of Cross-Cultural Management, 8(2):123-143.
 • Uludağ, E., Deveci, G. (2018). Hemşirelik öğrencilerinin kültürel zekâlarının değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1):70-76.
 • Yanfen G., Haiping RN., Yinyu W., Shanshan Z. (2022). The moderating effect of cultural intelligence between nurses' relationship conflict and teamwork journal of management nursing, 30(7):3313-3321

Evaluatıon of Nurse's Cultural Intellıgence Levels

Yıl 2024, Cilt: 9 Sayı: 1, 9 - 14, 30.04.2024
https://doi.org/10.51754/cusbed.1326936

Öz

This research was conducted as a descriptive study in order to evaluate the cultural intelligence levels of nurses. The population of the descriptive study consists of nurses working in the internal medicine service and polyclinic of the public hospital in Adana. The research was completed with 152 nurses who volunteered to participate in the research on a voluntary basis without going to the sample calculation. The data were collected using the Personal Information Form and the Cultural Intelligence Scale. The research data were evaluated with statistical analysis programs and the significance was accepted as p<0.005. The mean age of the nurses in our study was 35.125±9.12. It was determined that almost all of the nurses (91.4%) were women, more than half (61.8%) were married, and 68.4% of them had a bachelor's degree. In our study, it was determined that the total mean score of the nurses from the cultural intelligence scale was 67.99±18.15 and their cultural intelligence levels were moderate. In our study, it was determined that the mean scores of cultural intelligence of the nurses who received training on cultural intelligence were statistically significantly higher than the nurses who did not receive training (p<0.005). According to the results of the research, it can be recommended to organize trainings on cultural intelligence for nurses and to conduct qualitative and quantitative studies in a large population.

Proje Numarası

yok

Kaynakça

 • Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., Ng, KY., Templar, KJ., Tay, C., Chandrasekar, NA. (2007) Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance. Management and Organization Review, 3(03): 335–71
 • Aslan, A., Akova, O. (2022). Kültürel Zekanın Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 6(2): 227-242.
 • Aslan, S., Kizir, Z. (2019). Bir hastanede çalışan hemşirelerin kültürel duyarlılıkları ile kültürel zekaları arasındaki ilişkinin incelenmesi, CBU-SBED, 6(2):115-120
 • Başbay, A., Kağnıcı, D. (2011). Çok kültürlü yeterlik algıları ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması, Eğitim ve Bilim, 36(161):199-212
 • Baratipour, M., Eskandari, M., Alizadeh, S. (2020). Evaluating the effects of cultural intellıgence in nursing: an integrative review. Nursing and Midwifery Journal,18 (4):296-305
 • Baratipour, M., Hanifi, N., Amini, K. (2021). The relationship between communication skills and social interactions of emergency department staff and cultural intelligence: a crosssectional study. Journal of Medical-Surgical 10 (4):1211-1275
 • Bilgen, FG., Çam, HH., Korkmaz, AÇ., Şekeroğlu, Ş., Karasu, F. (2017). Çok kültürlü ortamlarda hemşirelik bakımında kültürel zekanın önemi, Journal of Human Sciences, 14(4), 333.
 • Buharalı, D. (2021). Kültürel zekânın akademik motivasyon üzerindeki etkisi, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yükseklisans tezi, Karabük
 • Chae D., Kim J., Kim S., Lee J., Park S. (2020). Effectiveness of cultural competence educational interventions on health professionals and patient outcomes: A systematic review. Jpn J Nurs Sci, 17:12326.
 • Çelik, M., Eflatun, M. (2020). Kültürel Zekânın Sosyo-Kültürel Uyum Üzerine Etkisi: Çok Kültürlü Bir Araştırma. Antalya Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1(2):62-78.
 • Eaglin, AR., (2021). The significance of cultural ıntelligence in nurse leadership, Nurse Leader, 19(1): 90-94
 • Erçelik, Ç., Çamlica HÇ., Özkan, A. (2022). An evaluation of turkish nurses’ cultural ıntelligence levels and ıntercultural communication apprehension. Journal of Transcultural Nursing, 33(4): 550-559
 • Güngör, S., Akalın, D., Avan, H. (2023). Sağlık alanındaki öğrencilerin kültürel zekâ ve zenofobi düzeyleri. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 11(2): 1579-1590.
 • Göl, İ., Erkin, Ö. (2019). Association between cultural intelligence and cultural sensitivity in nursing students: A cross-sectional descriptive study. Collegian, 26(4):485-491.
 • İşçi E, Söylemez Ö, Yıldırım Kaptanoğlu A. (2013). A research conducted to determine cultural intelligence level in hospital management. Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty, 4(5):1-18.
 • Karaca Sivrikaya, S., Sivrikaya, AH. (2022). Üniversite öğrencilerinde kültürlerarası fark: kültürel zeka, Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(2):346-358
 • Koçak, S., Özdemir, M. (2015). Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik tutumlarında kültürel zekânın rolü. Elementary Education Online, 14(4):1352-1369.
 • Lin, MH., Hsu, HC. (2020). Effects of a cultural competence education programme on clinical nurses: A randomised controlled trial, Nurse Education Today, 88: 104385
 • Majda, A., Zalewska-Puchała, J., Bodys-Cupak, I., Kurowska, A., Barzykowski, K. (2021). Evaluating the effectiveness of cultural education training: Cultural competence and cultural intelligence development among nursing students. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(8): 4002.
 • Mercan, N. (2016). Çok kültürlü ortamlarda kültürlerarası farklılıkları yönetme sanatı: kültürel zekâ. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2 (2):32-49.
 • Meydanlıoğlu, A., Arıkan, F., Gözüm, S. (2015). Cultural sensitivity levels of university students receiving education in health disciplines. Adv in Health Sci Educ, 20(5): 1195-1204.
 • Okanlı, A. (2017). Kültürel zeka. Journal of Human Sciences, 14(4):30 Özdemir Yılmaz, G., Demir Kaya, G. (2015). The importance of cultural intelligence in tourism sector: A research on hospitality enterprises, Tourism Academic Journal, 2(2):29-44
 • Skaria R., Montsyre J. (2023). Cultural intelligence and intercultural effectiveness among nurse educators: A mixed-method study, Nurse Education Today,121:105714
 • Taşdemir, D. D. , Gündüz Çekmecelioğlu, H. & Yıkılmaz, İ. (2019). Çok Kültürlü Ortamda Çalışanların Kültürel Zekâ Düzeylerinin Duygusal Emek Gösterimlerine Etkisi. OPUS International Journal of Society Researches , 18. UİK Özel Sayısı , 719-740
 • Tekin, E. (2019). Sosyal zekânın akademik performans üzerindeki etkisinde kültürel zekânın düzenleyici rolü. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 5(2):115-135.
 • Thomas, DC., Stahl, G., Ravlin, EC., Poelmans, S., Pekerti, A., Maznevski, M., Lazarova, M B., Elron, E., Ekelund, BZ., Cerdin, JL., Brislin, R., Aycan, Z., Au, K. (2008). Cultural intelligence: Domain and assessment. International Journal of Cross-Cultural Management, 8(2):123-143.
 • Uludağ, E., Deveci, G. (2018). Hemşirelik öğrencilerinin kültürel zekâlarının değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1):70-76.
 • Yanfen G., Haiping RN., Yinyu W., Shanshan Z. (2022). The moderating effect of cultural intelligence between nurses' relationship conflict and teamwork journal of management nursing, 30(7):3313-3321
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Hizmetleri ve Sistemleri (Diğer)
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tuba Güner Emül 0000-0002-6284-9419

Çiler Dönmez 0000-0001-8706-3685

Proje Numarası yok
Erken Görünüm Tarihi 29 Nisan 2024
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Güner Emül, T., & Dönmez, Ç. (2024). Hemşirelerin Kültürel Zeka Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), 9-14. https://doi.org/10.51754/cusbed.1326936

   ici2.png    logo.png        asos-index.png       crossref-logo-landscape-200.png     logo.png       search-result-logo-horizontal-TEST.jpg 

     

logo.png    scilit.jpg     goole_scholar.jpg       logo.png    logo.png