Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Evaluation of Young People's Perception of Breast Milk and Breastfeeding

Year 2023, Volume: 8 Issue: 1, 46 - 50, 30.04.2023
https://doi.org/10.51754/cusbed.1265106

Abstract

Young people are key stakeholders in health education programs on “breast milk / breastfeeding”. This study was conducted to evaluate the perception of breast milk and breastfeeding in young people’s. This descriptive study was conducted in two cities and two different universities in these cities. In the first of the determined universities, a department with a course related to "Breast milk and Breastfeeding" in their curriculum; a department that did not have any course in the same scope in the curriculum of the other university was determined by randomization. The sample of the study consisted of 381 volunteer participiants studying in these two departments. Data were collected using the Personel Information Form and the Breast Milk Perception Scale. The mean age of the participiants is 20.95±1.60, 50.9% of them took course / training related to "Breast milk and Breastfeeding", 49.1% did not take any course / training. The participiants’ scale total score mean is 61.82±15.86 (min:30, max:150). In our study, the breast milk perception scores of the participiants who took courses / training related to breast milk and breastfeeding within the scope of their curriculum were found to be high. The breast milk perception scores of the female participiants were higher than the male, the participiants whose mother's education level was at secondary school and above were higher than those whose mother's education level was primary school or below, and the students who defined their income status as "high level" had higher breast milk perception scores than those who defined their income status as "low/medium level" (p<0.05). No statistically significant correlation was found between the age of the participiants and the scale total score mean (p>0.05). Health education and counseling services related to breast milk and breastfeeding should be expanded to include not only women but also individuals from all walks of life and all ages. Health professionals should strive to increase the awareness and knowledge level of young people, who are considered to be the parents of the future.

References

 • Bosi, A. T. B., Çoban, T., Gündüz Cebeci, K. (2020). İntern hekimlerin anne sütü ve emzirme bilgi durumlarının incelenmesi. Sağlık ve Toplum. 30(2), 140-147.
 • Bozzette, M., Posner, T. (2013). Increasing student nurses’ knowledge of breastfeeding in baccalaureate education. Nurse Education in Practice. 13, 228-233. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2012.08.013
 • Brahmbhatt, K. R., Chandana, G., Vishwanath, J., Raman, R., Jayaram, S., Mallya, S., Shetty, H., D’Silva, R., Shetty, S. (2016). Knowledge of breastfeeding among female college students: institution based cross-sectional study. International Journal of Community Medicine and Public Health. 3(6), 1579-1583. https://doi.org/10.18203/2394- 6040.ijcmph20161632 Breastfeeding is Public Health Priority . https://www.breastfeeding.org/breastfeeding-is-publichealth-priority/
 • Brown, A. (2017). Breastfeeding as a public health responsibility: a review of the evidence. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 30(6), 759-770. https://doi.org/10.1111/jhn.12496
 • Bulut, A., Bayrakçı, E. (2021). Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Anne Sütü Algıları, Göbeklitepe International Journal of Health Sciences. 4(6), 173-181.
 • Eren, Ö., Çınar, N. (2016). Erişkinlerin Anne Sütü ile İlgili Algıları, Yükseklisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Global Breastfeedıng Scorecard. (2018). https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/ global-bf-scorecard-2018.pdf?ua=1
 • Hamade, H., Naja, F., Keyrouz, S., Hwalla, N., Karam, J., AlRustom, L., Nasreddine, L. (2014) Breastfeeding knowledge, attitude, perceived behavior, and intention among female undergraduate university students in the Middle East: The case of Lebanon and Syria. Food and Nutrition Bulletin. 35(2), 179-190. https://doi.org/10.1177/156482651403500204
 • Kang, N. M., Song, Y., Im, E. O. (2005). Korean university students’ knowledge and attitudes toward breastfeeding: a questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies. 42(8), 863–70. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2005.01.003
 • Natan, M. B., Haikin, T., Wiesel, R. (2018). Breastfeeding knowledge, attitudes, intentions, and perception of support from educational institutions among nursing students and students from other faculties: A descriptive cross-sectional study. Nurse Education Today. 68, 66-70. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.05.026
 • Padmanabhan, R., Thulasingam, M., Chinnakalai, P. (2016). Female College Students Knowledge, Attitude and Future Intention towards Breastfeeding: Implications for Advocacy. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 10(11), LC11– LC14. https://doi.org/10.7860/JCDR/2016/20675.8904
 • Ramji, S. (2011). Breastfeeding – A 3D experience. Indian Journal of Medical Research. 134(2),141–42.
 • Tarrant, M., Dodgson, J. E. (2007). Knowledge, attitudes, exposure, and future intentions of Hong Kong university students toward infant feeding. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing. 36(3), 243–54. https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.2007.00144.x
 • Tjiang, L., Binns, C. (2001). Indonesian students’ knowledge of breastfeeding. Breastfeeding Review. 9(2), 05–09.
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) (2018). http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2013/rapor/ TNSA_2018_ana_rapor.pdf
 • United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) (2019). https://www.unicef.org/media/48046/file/UNICEF_Breastf eeding_A_Mothers_Gift_for_Every_Child.pdf
 • World Health Organization. (2015). Breastfeeding. http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/

Genç Bireylerin Anne Sütü ve Emzirme Algısının Değerlendirilmesi

Year 2023, Volume: 8 Issue: 1, 46 - 50, 30.04.2023
https://doi.org/10.51754/cusbed.1265106

Abstract

Gençler, “anne sütü / emzirme” konulu sağlık eğitimi programlarının kilit paydaşlarıdır. Bu çalışma, genç bireylerin anne sütü ve emzirme algısını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı araştırma türünde olan bu çalışma iki şehirde ve bu şehirlerdeki iki farklı üniversitede yürütülmüştür. Belirlenen üniversitelerden ilkinde müfredatları içerisinde “Anne Sütü ve Emzirme” ile ilişkili bir ders bulunan bir bölüm; diğer üniversitede müfredatları içerisinde aynı kapsamda herhangi bir ders bulunmayan bir bölüm randomizasyonla belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini, bu iki bölümde öğrenim gören gönüllü 381 katılımcı oluşturmuştur. Veriler, Kişisel Bilgi Formu ve Anne Sütü Algı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 20,95±1,60’dur, %50,9’u “Anne Sütü ve Emzirme” ile ilişkili ders / eğitim almış, %49,1’i herhangi bir ders / eğitim almamıştır. Katılımcıların ölçek toplam puanı ortalaması 61,82±15,86(min:30, max:150)’dir. Çalışmamızda müfredatları kapsamında anne sütü ve emzirme ile ilişkili ders / eğitim alan Katılımcıların anne sütü algı puanları yüksek bulunmuştur. Kadın katılımcıların erkek öğrencilere göre, anne eğitim düzeyi ortaokul ve üzerinde olan katılımcıların anne eğitim düzeyi ilkokul ve altında olanlara göre, gelir durumunu “yüksek düzey” olarak tanımlayan katılımcıların gelir durumunu “düşük / orta düzey” olarak tanımlayanlara göre anne sütü algı puanları yüksek bulunmuştur (p<0,05). Katılımcıların yaşı ile ölçek toplam puan ortalaması arasında istatistiksel açıdan önemli bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Anne sütü ve emzirme ile ilişkili sağlık eğitimleri ve danışmanlık hizmeti yalnızca kadınlar için değil toplumun her kesiminden ve her yaştan bireyleri içine alacak şekilde genişletilmelidir. Geleceğin ebeveynleri olarak kabul edilen gençlerin konuya ilişkin farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin artırılması için sağlık profesyonelleri çaba göstermelidir.

References

 • Bosi, A. T. B., Çoban, T., Gündüz Cebeci, K. (2020). İntern hekimlerin anne sütü ve emzirme bilgi durumlarının incelenmesi. Sağlık ve Toplum. 30(2), 140-147.
 • Bozzette, M., Posner, T. (2013). Increasing student nurses’ knowledge of breastfeeding in baccalaureate education. Nurse Education in Practice. 13, 228-233. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2012.08.013
 • Brahmbhatt, K. R., Chandana, G., Vishwanath, J., Raman, R., Jayaram, S., Mallya, S., Shetty, H., D’Silva, R., Shetty, S. (2016). Knowledge of breastfeeding among female college students: institution based cross-sectional study. International Journal of Community Medicine and Public Health. 3(6), 1579-1583. https://doi.org/10.18203/2394- 6040.ijcmph20161632 Breastfeeding is Public Health Priority . https://www.breastfeeding.org/breastfeeding-is-publichealth-priority/
 • Brown, A. (2017). Breastfeeding as a public health responsibility: a review of the evidence. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 30(6), 759-770. https://doi.org/10.1111/jhn.12496
 • Bulut, A., Bayrakçı, E. (2021). Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Anne Sütü Algıları, Göbeklitepe International Journal of Health Sciences. 4(6), 173-181.
 • Eren, Ö., Çınar, N. (2016). Erişkinlerin Anne Sütü ile İlgili Algıları, Yükseklisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Global Breastfeedıng Scorecard. (2018). https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/ global-bf-scorecard-2018.pdf?ua=1
 • Hamade, H., Naja, F., Keyrouz, S., Hwalla, N., Karam, J., AlRustom, L., Nasreddine, L. (2014) Breastfeeding knowledge, attitude, perceived behavior, and intention among female undergraduate university students in the Middle East: The case of Lebanon and Syria. Food and Nutrition Bulletin. 35(2), 179-190. https://doi.org/10.1177/156482651403500204
 • Kang, N. M., Song, Y., Im, E. O. (2005). Korean university students’ knowledge and attitudes toward breastfeeding: a questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies. 42(8), 863–70. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2005.01.003
 • Natan, M. B., Haikin, T., Wiesel, R. (2018). Breastfeeding knowledge, attitudes, intentions, and perception of support from educational institutions among nursing students and students from other faculties: A descriptive cross-sectional study. Nurse Education Today. 68, 66-70. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.05.026
 • Padmanabhan, R., Thulasingam, M., Chinnakalai, P. (2016). Female College Students Knowledge, Attitude and Future Intention towards Breastfeeding: Implications for Advocacy. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 10(11), LC11– LC14. https://doi.org/10.7860/JCDR/2016/20675.8904
 • Ramji, S. (2011). Breastfeeding – A 3D experience. Indian Journal of Medical Research. 134(2),141–42.
 • Tarrant, M., Dodgson, J. E. (2007). Knowledge, attitudes, exposure, and future intentions of Hong Kong university students toward infant feeding. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing. 36(3), 243–54. https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.2007.00144.x
 • Tjiang, L., Binns, C. (2001). Indonesian students’ knowledge of breastfeeding. Breastfeeding Review. 9(2), 05–09.
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) (2018). http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2013/rapor/ TNSA_2018_ana_rapor.pdf
 • United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) (2019). https://www.unicef.org/media/48046/file/UNICEF_Breastf eeding_A_Mothers_Gift_for_Every_Child.pdf
 • World Health Organization. (2015). Breastfeeding. http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Article
Authors

Didem KAYA
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6723-9321
Türkiye


Funda EVCİLİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0003-4608-9189
Türkiye

Early Pub Date April 26, 2023
Publication Date April 30, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 8 Issue: 1

Cite

APA Kaya, D. & Evcili, F. (2023). Genç Bireylerin Anne Sütü ve Emzirme Algısının Değerlendirilmesi . Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 8 (1) , 46-50 . DOI: 10.51754/cusbed.1265106

   ici2.png    logo.png        asos-index.png       crossref-logo-landscape-200.png     logo.png       search-result-logo-horizontal-TEST.jpg 

     

logo.png    scilit.jpg     goole_scholar.jpg       logo.png